PGS. TS. Phạm Văn Tiến

Nơi làm việc: BM Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: +84917.60.40.68

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

            Hướng dẫn NCKH, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ cho SV, HVCH, NCS trong và ngoài nước.

            Đào tạo

 • 1997 – 2001: Học đại học ngành Điện tử Viễn thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2000 – 2004: Học đại học ngành Hóa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2005 – 2007: Học thạc sỹ ngành Hóa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2012 – 2017: Học Tiến sỹ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 1/5/2015 – 30/11/2015: Nghiên cứu ngắn hạn tại Đại học Chiao Tung, Đài Loan.
 • 1/10/2017 – 30/11/2017: Nghiên cứu ngắn hạn tại viện JAIST, Nhật Bản.
 • 2018 – 2020: Làm Postdoc tại Đại học Chiao Tung, Đài Loan. Người hướng dẫn: Giáo sư M. C. Lin.

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004 – 2010: Giảng viên tại Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2011 – nay: Giảng viên tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giảng dạy

 • Hóa lý I, II
 • Ứng dụng tin học trong hóa học
 • Hóa học chất rắn

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hóa học tính toán (sử dụng phương pháp DFT và WFT).
 • Cơ chế của các phản ứng hóa học xảy ra trong pha khí, lỏng, rắn.
 • Nhiệt động học và động hóa học của các phản ứng hóa học.
 • Viết câu lệnh và xây dựng phần mềm phục vụ cho việc tính động học.

 

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

 1. N. Tue, N.X. Truong, T. T. Quang, P. V. Tien, N.D. Trung. Applying the SWAT Model for Integrated Lake Basin Management in Northern Vietnam: Case Study of the Thac Ba Reservoir Basin. Environmental Engineering Science (2021) (Accepted).
 2. Tien V. Pham, M.C. Lin. Ab Initio Quantum-Chemical and Kinetic Studies of the O(1D) + N2(X1Sg+) Spin-Forbidden Quenching Process. Chem. Phys. Lett. (2021) (Accepted).
 3. Tien V. Pham, N.N. Tue, H.T.T. Trang. Computational Investigation on the Formation and Decomposition Reactions of the C4H3O compound. ACS Omega 2021, https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01663.
 4. Tien V. Pham, H.T.T. Trang. A theoretical study on mechanism and kinetics of the C2H3 + C2H3 recombination and the isomerization and dissociation of butadiene. Chemical Physics 2021, 548, 111217.
 5. Tien V. Pham, H.T.T. Trang, C.T. Ngo, H.M.T. Nguyen. A quantum chemical study of the mechanisms and kinetics of the reaction between propargyl (C3H3) and methyl (CH3) radicals. Chem. Phys. Lett. 2021, 762, 138126.
 6. Tien V. Pham, H.T.T. Trang. Theoretical Investigation of the Mechanisms and Kinetics of the Bimolecular and Unimolecular Reactions Involving in the C4H6 J. Phys. Chem. A 2021, 125 585-596.
 7. Tien V. Pham, H.T.T. Trang. Combination Reactions of Propargyl Radical with Hydroxyl Radical and the Isomerization and Dissociation of trans-Propenal. J. Phys. Chem. A 2020, 124, 6144–6157.
 8. Tien V. Pham, T.J. Tsay, M.C. Lin. Thermal decomposition of N2O near 900 K studied by FTIR spectrometry: Comparison of experimental and theoretical O(3P) formation kinetics. Int. J. Chem. Kinet. 2020, 52, 632-644.
 9. Simon, H.T.V. Giang, M.T.N. Hue, Tien V. Pham, J. Umar, T. Domenico, V. Luc. Atmospheric chemical loss processes of isocyanic acid (HNCO): a combined theoretical kinetic and global modelling study. Atmos. Chem. Phys. 2020, 20, 6671–6686.
 10. Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuệ. Nghiên cứu động học của phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với phân tử nước (H2O) và gốc hyđroxyl (OH) trong pha khí. Tạp chí KH&CN. 2020, 140, 50-55.
 11. Tien V. Pham, Hoang T. T. Trang, Trinh Le Huyen, Tue Ngoc Nguyen. A Theoretical Study of the Kinetics of the Gas-Phase Reaction between Phenyl and Amino Radicals. ACS Omega. 2020, 5, 1277-1286.
 12. Tien V. Pham, Hue M. T. Nguyen, M. C. Lin. On the hypergolicity of trimethyl aluminum in air. Computational and Theoretical Chemistry. 2020, 1173, 112668.
 13. Hue Minh Thi Nguyen, Tien Van Pham, Hung Van Hoang, Pham Tho Hoan, Ngo Tuan Cuong. Mechanism and kinetics of the reaction of the 2‐propargyl radical with ammonia. International Journal of Chemical Kinetics. 2019, 53(2), 84-91.
 14. Trinh Le Huyen, Tien V. Pham, Minh Tho Nguyen, M.C Lin, A model study on the mechanism and kinetics for reactions of the hydrated electron with H3O+ and NH4+ Chemical Physic Letters. 2019, 731, 136604.
 15. Hsin-Tsung Chen, Tien V. Pham, M. C. Lin. Computational Study on the Mechanisms and Rate Constants for the O(3P,1D) + OCS Reactions. 2019, 123(39), 8358-8364.
 16. Tien V. Pham. Theoretical Investigation on Mechanism, Thermochemistry, and Kinetics of the Gas-phase Reaction of 2-Propargyl Radical with Formaldehyde. Res. Chin. Univ. 2019, 35(5), 884-891.
 17. Lucia Lanfri, Yen-Lin Wang, Tien V. Pham, Nghia Trong Nguyen, Maxi Burgos Paci, M. C. Lin, Yuan-Pern Lee, Infrared Emission from Photodissociation of Methyl Formate [HC(O)OCH3] at 248 and 193 nm: Absence of Roaming Signature. Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123(29), 6130-6143.
 18. Tien V. Pham. Theoretical Study on Mechanism for the Reaction of 2-propargyl radical (C3H3) with Isocyanic acid (HNCO) by Means of Quantum Chemistry. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2018, 4(7), 12-17.
 19. Tien V. Pham, T. Cuong, Hue M. T. Nguyen. Theoretical Study on mechanisms and kinetics of reaction between propargyl radical and methyl radical. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(4e), 34-45.
 20. Pham Van Tien, Nguyen Ngoc Tue. Comparision the reactive capability of propargyl radical to ammonia and methyl radical in the gas phase. Journal of Science and Technology, 2017, 117, 78-85.
 21. Pham Van Tien, Phan Thi Thuy, Nguyen Thi Minh Hue, Ngo Tuan Cuong. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of the propargyl radical (C3H3) with carbon monoxide (CO) by Means of quantum methods. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55 (3), 372-377.
 22. Pham Van Tien, Ngo Tuan Cuong, Nguyen Thi Minh Hue. Theoretical Study on Reaction Mechanisms and Kinetics of propargyl radical with hydrogen molecule by means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(2e), 147-155.
 23. Pham Van Tien. Theoretical Study on Reaction Mechanisms and Kinetics of propargyl radical with hydrogen atom by means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(1), 55-62.
 24. Tien V. Pham, Hue M. T. Nguyen. Theoretical Study on Mechanism for the Reaction of 2-propargyl radical (C3H3) with ammonia (NH3). International Journal of Science and Engineering Applications, 2016, 5(7), 355-367 (Online).
 25. Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue, Le Kim Long. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of the self-reaction of two propargyl radicals (C3H3) by Means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53 (4e2), 130-136.
 26. Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue, Le Kim Long. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of propargyl radical (C3H3) with ammonia (NH3) by means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(2e1), 134-146.
 27. Tran Huu Hung, Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of the propargyl radical (C3H3) with water (H2O) by Means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2015, T53(1), 6-12.
 28. Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue, Le Kim Long. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of propargyl radical (C3H3) with hydroxyl radical (OH) by means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2014, T.52(3), 305-311.
 29. Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue, Le Kim Long. Theoretical study on the reaction mechanism of propargyl radical (C3H3) with nitrogen monoxide (NO) by the density functional theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2014, T.52(6), 748-754.
 30. Nguyen Thi Minh Hue, Pham Van Tien, Dang Thi Hong Minh. Theoretical study on the reaction mechanism between propargyl radical (C3H3) and oxygen molecule (O2) by means of Density Functional Theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2013, 51(2C), 851-856.
 31. Nguyen Trong Nghia, Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue. Theoretical study on forming water or hydrogen atom product from reaction of fulminic acid (HCNO) with amino radical (NH2). Vietnam Journal of Chemistry, 2012, 50(6), 711-716.
 32. Le Kim Long, Phung Manh Quan, Tran Thi Thanh Van, Pham Van Tien. Apply the Density Functional Theory (DFT) to study structures, properties and photochemical catalysis activity of TiO2 Rutil (110) surface, defect and denatured surface. Vietnam Journal of Chemistry, 2012, 51(2), 163-167.

 

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng trong pha khí của một số hợp chất thơm với các gốc tự do OH, NH2 và CH3 bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử.
 2. Nghiên cứu cơ chế và động học của một số phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với một số chất trong pha khí (2016-2017).
 3. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Cyberd trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên ở trường THPT (2008-2010).
 4. Xây dựng bài giảng điện tử phương pháp dạy học hóa học ở trường THPT (2006-2007).

 

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

Sách đã xuất bản

Thí nghiệm Hóa lý. Cao Hồng Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Trọng Huyền, Trần Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Văn Tiến, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thu Hà. Nxb: ĐHBKHN, 2020.

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

Đang hướng dẫn một học viên cao học Trần Đức Chiến

 

Các thông tin khác:

 • Hợp tác quốc tế, doanh nghiệp: Hiện đang hợp tác nghiên cứu với GS. M. C. Lin tại Đại học Chiao Tung, Đài Loan.
 • Thầy Tiến hiện đang tuyển SV, HVCH, NCS tham gia đề tài, dự án đang triển khai.

In bài này   Gửi Email bài này