Trung tâm Nghiên cứu

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Hóa học và Công nghệ Vật liệu
Xenluloza và Giấy

Email: pc@hust.edu.vn

Khoa học và Công nghệ Cao su

Email: ceber@hust.edu.vn

Công nghệ Lọc Hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp phụ

Email: SCE-PCM@hust.edu.vn