Danh sách các Bộ môn chuyên môn

Bộ môn Hóa lý

Văn phòng: 422, nhà C1
Điện thoại: 024 38680109
Email: SCE-DPC@hust.edu.vn
 

Bộ môn Hóa Hữu cơ

Văn phòng: 303, nhà C1
Điện thoại: 024 38691145
Email: SCE-ORGANIC@hust.edu.vn

Bộ môn Hóa Phân tích

Văn phòng: 418, nhà C1
Điện thoại: 024 38692206
Email: SCE-ANACHEM@hust.edu.vn

Bộ môn Hóa Vô cơ & Đại cương

Văn phòng: 408, nhà C1
Điện thoại: 024 38680109
Email: SCE-INORGANIC@hust.edu.vn

Bộ môn Xây dựng Công nghiệp

Văn phòng: 312, nhà C3-4
Điện thoại: 024 38680117
Email: SCE-DCI@hust.edu.vn

Bộ môn Máy & Thiết bị Công nghiệp Hóa chất

Văn phòng: 310, nhà C3-4
Điện thoại: 024 38692510
Email: SCE-DCPPE@hust.edu.vn

Bộ môn Quá trình - Thiết bị Công nghệ Hóa học - Thực phẩm

Văn phòng: 108, nhà C4
Điện thoại: 024 38680121
Email: SCE-DCE@hust.edu.vn

Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại

Văn phòng: 111, nhà C5
Điện thoại: 024 38680122
Email: SCE-DECP@hust.edu.vn

Bộ môn Công nghệ Vật liệu Silicat

Văn phòng: 103, nhà C4
Điện thoại: 024 38692517
Email: SCE-DMS@hust.edu.vn

Bộ môn Công nghệ các chất Vô cơ

Văn phòng: 302, nhà C4
Điện thoại: 024 38692943
Email: SCE-ICT@hust.edu.vn

Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu

Văn phòng: 303, nhà C4
Điện thoại: 024 38692441
Email: SCE-PETROCHEM@hust.edu.vn

Bộ môn Công nghệ Hóa dược và Bảo vệ Thực vật

Văn phòng: 308, nhà C5
Điện thoại: 024 38684963
Email: SCE-DPCP@hust.edu.vn