PGS. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Nơi làm việc: BM Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

            Đào tạo

 • 1998 - 2002: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cử nhân Hóa học
 • 2006 – 2008: Đại học Sư phạm Hà Nội, Thạc sỹ Hóa lý thuyết và Hóa lý
 • 2009 – 2013: Đại học Sư phạm Hà Nội, Tiến sỹ Hóa lý thuyết và Hóa lý
 • 2015 – 2017: National Chiao Tung University (Đài Loan), Postdoc chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Giảng dạy

 • Hóa lý 1
 • Hoá lý 2
 • Hoá Lý

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Hóa học tính toán: Vận dụng hóa học tính toán nghiên cứu các tính chất phân tử, các quá trình pha khí, pha rắn-khí, bao gồm:

- Cấu trúc và tính chất của vật liệu rắn hoặc của phân tử hữu cơ như tính chất phổ, tính chất nhiệt động, và mật độ trạng thái (DOS).

- Cơ chế phản ứng và động học với các loại phản ứng pha khí khác nhau trong khí quyển, trong ngọn lửa cháy của nhiên liệu, và trong trạng thái plasma như các quá trình ngưng tụ hơi hóa học plasma tăng cường (PECVD) sử dụng trong công nghiệp bán dẫn.

- Các quá trình bề mặt, bao gồm: sự hấp phụ, giải hấp phụ, các phản ứng xúc tác bề mặt như phản ứng của các phân tử và gốc tự do SiH, SiH2, SiH3, … lên bề mặt sạch hoặc phủ H của  Si(100) và W(100) có liên quan đến các quá trình PECVD.

 1. Siêu tụ điện: Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu graphene, graphene composite và ứng dụng trong linh kiện lưu trữ năng lượng siêu tụ điện đối xứng

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

Tạp chí Quốc tế

 1. Nguyen Thi Minh Hue, Nguyen Trong Nghia, Ab initio molecular orbital calculations for the complex mechanism of the HCNO + OH reaction., Chem.Phys.Letter, 2014, Vol 599, pp 15-22.
 2. Trong-Nghia Nguyen, Putikam Raghunath, and M. C. Lin A Novel and Facile Decay Path of Criegee Intermediates by Intramolecular Insertion Reactions via Roaming Transition States, J. Chem. Phys., 2014, Vol 142, pp 124312-1-6
 3. N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, Capturing H and H2 by SiHx+ (x ≤ 4) ions: Comparison between Langevin and quantum statistical models, Jpn.J.Appl. Phys. 2017, Vol 56, pp 026101-1-6
 4. Trong-Nghia Nguyen, M. C. Lin, Ab Initio Chemical Kinetics for SiHx Reactions with Si2Hy (x = 1,2,3,4; y = 6,5,4,3; x + y = 7) under a-Si:H CVD Condition, J. Chem. Kinet. 2017, Vol 49, pp 197-208
 5. N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, Ab initio chemical kinetics for the thermal decomposition of SiH4+ ion and related reverse ion-molecule reactions of interest to PECVD of α-Si:H films, Plasma Chem. Plasma Proces. 2017, Vol 37, pp 1249-1264
 6. Hue M.T. Nguyen, Trong N. Nguyen, Luc Vereecken, Mechanism and kinetics for the reaction of fulminic acid, HCNO, with an amino radical, NH2 Combustion and Flame, 2018,Vol 190, pp 317–326
 7. N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, Ab initio chemical kinetics for the thermal decomposition of SiH2+ and SiH3+ ions and related reverse ion-molecule reactions of interest to PECVD of α-Si:H films, Plasma Chem. Plasma Proces. 2019, Vol. 39, pp 1559–1573Lucia Lanfri, Yen-Lin Wang, Tiến Văn Phạm, Trong Nghia Nguyen, Maxi Burgos Paci, M. C. Lin, and Yuan-Pern Lee, Infrared Emission from Photodissociation of Methyl Formate [HC(O)OCH3] at 248 and 193 nm : Absence of Roaming Signature J. Phys. Chem. A, Vol. 123 (2019), 6130−6143.
 8. Anh-Tuan Vu, Thi Anh Tuyet Pham, Thi Thuy Tran, Xuan Truong Nguyen, Thu Quynh Tran, Quang Tung Tran, Trong Nghia Nguyen, Tuan Van Doan, Thao Duong Vi, Cong Long Nguyen, Minh Viet Nguyen, Chang Ha Lee, Synthesis of Nano-Flakes Ag•ZnO•Activated Carbon Composite from Rice Husk as A Photocatalyst under Solar Light Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 15 (2020), 264-279
 9. Nguyen Trong Nghia, Le Phuoc Anh, Phung Thi Viet Bac, Facile green synthesis of carbon quantum dots and biomass-derived activated carbon from banana peels: synthesis and investigation. Biomass Conv. Bioref. (2020).
 10. Nguyen Trong Nghia, Le Phuoc Anh, Phung Thi Viet Bac, Biomass-derived carbon hooks on Ni foam with free binder for high performance supercapacitor electrode, Chemical Engineering Science, 229 (2021), 116053.
 11. Wei-Yu Chen, Trong-Nghia Nguyen, M. C. Lin, Niann-Shiah Wang, Hiroyuki Matsui, Experimental and theoretical studies on the reaction of H atom with C3H6, Int.J. Chem. Kinet., 53 (2021), 646-659.
 12. Nguyen Trong Nghia, Le Phuoc Anh, Phung Thi Viet Bac, Biomass-derived activated carbon electrode coupled with a redox additive electrolyte for electrical double-layer capacitors, Journal of Nanoparticle Research, 22 (2020), 371.
 13. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Prediction of the product channels in the reaction of the methyl radical with fulminic acid, J. Chem. Kinet. 53 (2021), 479-491.
 14. Lin, Yu-Chang; Peng, Chun-Kuo; Lim, Suh-Ciuan; Chen, Chi-Liang; Nguyen, Nghia; Wang, Tsai-Te; Lin, Ming-Chang; Hsu, Yung-Jung; Chen, San-Yuan; Lin, Yan-Gu, Tailoring the Surface Oxygen Engineering of a Carbon-Quantum-Dot-Sensitized ZnO@H-ZnO1-x Multijunction toward Efficient Charge Dynamics and Photoactivity Enhancement, Applied Catalysis B: Environmental, 285 (2021), 119846.
 15. Nguyen Trong Nghia, Phuong H. Trac, M.C. Lin, Fragmentation of Two Dimethylaluminum Peroxy Radical Isomers Formed by the Hypergolic Reaction of Trimethyl Aluminum with O2, Computational and Theoretical Chemistry (accepted, 2021)
 16. A Le, Van Qui Le, Nghia Trong Nguyen, Viet Bac T. Phung, Abundant biomass sources-derived highly porous carbon material for high performance symmetrical solid state supercapacitors, Journal of Nanoparticle Research (submitted), 2021

      Tạp chí trong nước National publications

 1. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Tran Thanh Hue, Theoretical study on the reaction mechanisms of the HCNO + O. Vietnamese Journal of Chemistry,2009, Vol.47, No.2A, pp 491-495.
 2. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study on the reaction mechanisms of the HCNO + C2H. Vietnamese Journal of Chemistry, 2011, Vol.49, No.2ABC, pp 520-525.
 3. Nguyen Trong Nghia, Pham Van Tien, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of forming hydrogen atom and water from the HCNO + NH2 reaction. Vietnamese Journal of Chemistry, 2012, Vol.50, No. 6, pp. 711-716.
 4. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of forming hydrogen, methane, ethylene and acetylene from the HCNO + CH3 reaction.      Vietnamese Journal of Chemistry, 2013, Vol.51, No. 2C, pp. 857-862.
 5. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of forming NH3, NO, HCN, H2 and OH radical from the HCNO + NH2 reaction. Vietnamese Journal of Chemistry, 2013, Vol.51, No. 2C, pp. 863-869.
 6. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study on the reaction mechanisms of fulminic acid with flo atom. Vietnamese Journal of Chemistry, 2014, 52(1), pp 117-123.
 7. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of forming OH, NH2, HCN, H2O, CS and HNO from the HCNO + HS reaction. Vietnamese Journal of Chemistry, 2014, Vol.52, No. 4, pp. 416-422.
 8. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Determining the rate constants and thermodynamics paprameters of OH + HCNO reaction by theoretical study, Vietnamese Journal of Chemistry, 2014, Vol.52, No. 3, pp. 344-350.
 9. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Thi Minh Hue, Ab initio molecular orbital calculations for the mechanism of the HCNO + HF reaction. Vietnamese Journal of Chemistry, 2015, Vol.53, No. 3, pp. 273-279.
 10. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Huu Tho, Nguyen Thi Minh Hue, Ab initio molecular orbital calculations for the mechanism of the HCNO + H reaction. Vietnamese Journal of Chemistry, 2017, Vol.55, No. 2e, pp. 140-146.
 11. Nguyen Thi Minh Hue, Pham Tho Hoan, Vu Hoang Phuong, Nguyen Trong Nghia, Ngo Tuan Cuong, Theoretical Study on the reaction mechanism of CO2 formation from acyloxy radicals, Vietnamese Journal of Science and Technology, 2017, Vol.55, No. 6a, pp. 105-111.
 12. Nguyen Thi Minh Hue, Nguyen Trong Nghia, Nguyen Phuong Duy, Truong Thi Cam Mai, Theoretical study of forming hydrogen, hydrogen sulfide and nitrogen monoxide from the HCNO + HS reaction, Vietnamese Journal of Chemistry, 2018, Vol.56, No. 3, pp. 279-284.
 13. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Ngoc Tue, Theoretical study on the mechanism of the CH3OH + XH3 (X = C, Si) reactions. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2019, Vol. 133, 073-078
 14. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Hong Duong, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Thi Minh Hue, A density functional investigation of the reaction mechanism of CH3OH + SH, Vietnamese Journal of Science and Technology, 2019, Vol. 137, 069-073
 15. Nguyen Trong Nghia, Vu Anh Tuan, Nguyen Thi Minh Hue, Phung Thi Viet Bac, A theoretical study on kinetics for methanol reaction with vinyl radical, Vietnamese Journal of Chemistry, 2019, Vol.57, No. 2e1,2, pp. 165-169.
 16. Nguyen Trong Nghia, Phung Thi Viet Bac, Vu Anh Tuan, A density functional investigation of the reaction mechanism of C2H5OH + SH Vietnam – Japan Science and Technology Symposium, 2019, G2-12-I-097
 17. Nguyen Trong Nghia, Theoretical study on the kinetics for reaction of methanol with mercapto radical, Vietnam – Japan Science and Technology Symposium, PG-5-I-115. 2019
 18. Nguyen Quang Thang, Tran Thi Hai Yen, To Van Thiep, Nguyen Trong Nghia, Nguyen Hong Lien, Vu Hung Sinh, Theoretial study of PCB-28’s hydrodechlorination, Vietnamese Journal of Chemistry, 2019, 57 (4e3,4) 155-161
 19. Nguyen Quang Thang, Nguyen Thi Phuong, Dinh Van Thuc, Tran Duc Hung, Nguyen Trong Nghia, Nguyen Hong Lien, Molecular structures and properties of 2,4,4’-trichlorobiphenyl & its hydrodechlorination products: Density fuctional theory calculations, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, Vol. 8 (2019), 92-97
 20. Nguyen Trong Nghia, Theoretical Kinetics Study Of The HO2 + C2H5OH Hydrogen Abstraction Reaction, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 36 (2020), 80-86.
 21. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Hong Duong, Cao Hong Ha, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Huu Do, Quantum Chemical Studies Of Structural Parameters And Molecular Properties Of Pigment 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-butanamide Vietnamese Journal of Science and Technology, Vol. 133 (2020), 073-078
 22. Trần Thượng Quảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Đức Trung, Nghiêm Thị Thương, Study on printing wastewater treatment by decomposition reaction H2O2 catalyzed of complex between ion Ni2+ and citric acid, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 2020.
 23. Nguyen Trong Nghia, Nguyen Hong Duong, Nguyen Thi Minh Hue, Tran Thanh Do, Cao Hong Ha, Density fuctional theory study on the decomposition of pigment (3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-C]pyrrole-1,4-dione), Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Hội thảo Quốc gia FEE, 10 – 2020, 364-369.
 24. Nguyen Trong Nghia, Ho Huu Manh, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Thi Minh Hue, Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc ketenyl, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, 9 – 2020, 261-268.
 25. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Hữu Mạnh, Đỗ Thị Liên, Nguyễn Ngọc Tuệ, Đàm Xuân Thắng, Nghiên cứu phản ứng pha khí giữa isopropanol với gốc sulfanyl dưới sự tiếp cận cơ học lượng tử, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development, Vol. 31 (2021), 037-042.
 26. Nguyen Trong Nghia, Nghiên cứu cơ chế phản ứng chèn của methylidyne với etanol bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, ĐHQGHN (submitted), 2021
 27. Nguyen Trong Nghia, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Minh Huệ, Nghiên cứu lý thuyết phản ứng chèn giữa gốc tự do CH và n- C4H9OH Tap chi Hoa hoc (submitted), 2021

      Hội thảo

 1. Trong-Nghia Nguyen, and M. C. Lin, Mechanism of O(1D) atom reaction with HCOOH (Poster presentation) The 1nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE), 2012
 2. Trong-Nghia Nguyen, and M. C. Lin, Ab initio chemical mechanisms of SiHx reactions with Si2Hy (x=1,2,3,4; y=6,5,4,3) (Poster presentation) The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE), 2014
 3. Trong-Nghia Nguyen, and M. C. Lin, Ab initio study on the mechanism and kinetics for HC(O)OCH3 decomposition (Poster presentation), The Reaction Dynamics Symposium Commemorating IAMS 20th Anniversary, 2015
 4. Trong-Nghia Nguyen, and M. C. Lin, Ab initio chemical mechanisms of SiHx+ (x = 1-3) ions reactions with SiH4 (Poster presentation) The 3nd International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE), 2016
 5. Trong-Nghia Nguyen, Ab initio chemical mechanisms of SiHx+ (x = 1-3) ions reactions with SiH4 (Orall talk) The 2rd International Conference on Computational Science and Engineering (Invited Speaker), 2019
 6. Trong-Nghia Nguyen, Ab initio chemical mechanisms of SiHx+ (x = 1-3) ions reactions with SiH4 (Orall talk) Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (Invited Speaker), 2019

 

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng của một số hợp chất hydrocacbon liên quan đến khí quyển và phản ứng cháy, Cơ quan tài trợ: Nafosted, 2011-2012, Thành viên
 2. Nghiên cứu lý thuyết về cơ chế và động học phản ứng phân hủy các nhiên liệu methanol và etanol., Cở quan tài trợ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài
 3. Nghiên cứu phản ứng của các gốc tự do CH3, C3H3 và C6H5 với một số tác nhân trong pha khí bằng phương pháp hóa học tính toán. Cơ quan tài trợ: Nafosted, 2016-2018, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 4. Nghiên cứu cơ chế và động học các phản ứng của ancol CnH2n+1OH (n = 1-4) với một số cấu tử ứng dụng trong nhiên liệu xanh, cơ quan tài trợ: Nafosted, 2018-2021, Chủ nhiệm đề tài
 5. Nghiên cứu cơ chế phản ứng của nhiên liệu etanol (C2H5OH) với gốc tự do CH trong động cơ bằng phương pháp hóa học lượng tử. cơ quan tài trợ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019-2020, Chủ nhiệm đề tài

 

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

Sách đã xuất bản

Putikam Raghunath, N. T. Nghia and M. C. Lin, Ab Initio Chemical Kinetics of Key Processes in the Hypergolic Ignition of Hydrazine and Nitrogen Tetroxide. Advances in Quantum Chemistry, Energetic Materials, Book Series, 2014, Volume 69, Chapter 7.

 

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

Nguyễn Thị Thanh (đang hướng dẫn)

Các thông tin khác

 • Hợp tác quốc tế, doanh nghiệp: Hợp tác với Công ty cổ phần hóa phẩm Vitec (Vitec JSC).
 • Sản phẩm KHCN đã được sản xuất, thương mại.
 • Đang có nhu cầu tuyển sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh muốn nghiên cứu các hướng đang thực hiện.

In bài này   Gửi Email bài này