PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Văn phòng: phòng 422, nhà C1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID  scholar  publon 

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI tốt nghiệp Cử nhân Hoá học tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (Khối Pháp ngữ - AUF). Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Nam Toulon-Var, Cộng hòa Pháp (Chuyên ngành: Vật liệu hữu cơ cấu trúc nano và sự bền vững). Và năm 2017 nhận học vị Tiến sĩ tại Đại học Paris Diderot - Paris 7, Cộng hòa Pháp (Chuyên ngành: Hóa lý thuyết, Hóa lý và Hóa phân tích). 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai là Giảng viên tại Bộ môn Hóa lý từ tháng 4/2017 với hướng nghiên cứu về vật liệu nano có hiệu ứng quang plasmonic ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng mới, xúc tác, môi trường và cảm biến. 

Giảng dạy

 • Hóa lý 1
 • Hoá lý 2
 • Các học phần Thí nghiệm Hóa lý
 • Công nghệ hóa học trong chuyển hóa và tích trữ năng lượng
 • Các phản ứng xúc tác trong công nghệ mới và bảo vệ môi trường.

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Vật liệu cấu trúc nano và ứng dụng trong xử lý, phân tích môi trường và chuyển hóa năng lượng
 2. Vật liệu plasmonic và vật liệu lai thông minh cấu trúc nano
 3. Hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (Surface-Enhanced Raman Scattering - SERS)

 

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

Tạp chí Quốc tế

 1. Mai T. T. Nguyen, Huy L. Nguyen*, Dung T. Nguyen, Poly(1,5-Diaminonaphthalene)-Modified Screen-Printed Device for Electrochemical Lead Ion Sensing, Advances in Polymer Technology 2021, 2021, 6637316 (IF 2.389; Q2)
 2. Ly T. Le, Thao T.T. Nguyen, Trang T.T. Nguyen, Mai T.T. Nguyen, Thuy T. D. Ung, Phong D. Tran, Investigation on the growth mechanism of Cu2MoS4 nanotube, nanoplate and its use as catalyst for the hydrogen evolution in water, Chemistry - An Asian Journal 2020, 17, 1873-1880. (IF 4.056 ; Q1)
 3. Tien D Tran, Ly T Le, Dong H Nguyen, My T Pham, Duc Q Truong, Hai V Pham, Mai TT Nguyen*and Phong D Tran, Gold nanorod/molybdenum sulfide core–shell nanostructures synthesized by a photo-induced reduction process, Nanotechnology 2020, 31, 265602 (8pp) (IF 3.399 ; Q1);
 4. Linh Thi Hoang, Hai Van Pham & Mai Thi Tuyet NguyenInvestigation of the Factors Influencing the Surface-Enhanced Raman Scattering Activity of Silver Nanoparticles. Journal of Electronic Materials, 2020, 49, 1864–1871. (IF 1.676)
 5. Mai Thi Tuyet NguyenPnipam-covered gold nanodots for reversible adsorption of biomolecules. Emerging Materials Research, 2019, 8(1), 44-48 (IF 0.33)
 6. Mai T. T. Nguyen, Dong H. Nguyen, My T. Pham, Hai V. Pham & Chinh D. Huynh. Synthesis and Vertical Self-Assembly of Gold Nanorods for Surface Enhanced Raman Scattering. Journal of Electronic Materials, 2019, 48, 4970–4976. (IF 1.676)
 7. Mai Nguyen, Issam Kherbouche, Macilia Braik, Abderrahmane Belkhir, Leïla Boubekeur-Lecaque, Jean Aubard, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Dynamic Plasmonic Platform To Investigate the Correlation between Far-Field Optical Response and SERS Signal of Analytes. ACS Omega, 2019, 4(1), 1144-1150 (IF 2.584)
 8. Mai TT Nguyen*, C Mangeney, N Felidj. Tunable platforms by coupling gold nanorectangles and pNIPAM for surface-enhanced Raman scattering. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. 2018, 9(3), 035013 (Scopus)
 9. Tien D Tran, Mai TT Nguyen*, Hoang V Le, Duc N Nguyen, Quang Duc Truong, Phong D Tran. Gold nanoparticles as an outstanding catalyst for the hydrogen evolution reaction. Chemical communications. 2019, 54(27), 3363-3366 (IF 6.164)
 10. Inga Tijunelyte, Issam Kherbouche, Sarra Gam-Derouich, Mai Nguyen, N Lidgi-Guigui, M Lamy de la Chapelle, A Lamouri, G Levi, J Aubard, A Chevillot-Biraud, C Mangeney, N Felidj. Multi-functionalization of lithographically designed gold nanodisks by plasmon-mediated reduction of aryl diazonium salts. Nanoscale Horizons. 2018, 3(1), 53-57 (IF 9.095)
 11. Mai Nguyen, Issam Kherbouche, Sarra Gam-Derouich, Iman Ragheb, Stéphanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Georges Lévi, Jean Aubard, Philippe Decorse, Nordin Félidj, Claire Mangeney. Regioselective surface functionalization of lithographically designed gold nanorods by plasmon-mediated reduction of aryl diazonium salts. Chemical Communications. 2017, 53(82), 11364-11367 (IF 6.164)
 12. Mai Nguyen, Georges Lévi, Aazdine Lamouri, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Selective Plasmon-Mediated Chemical Surface Functionalization at the Nanosocale. Nanoscale 2016, 8, 8633-8640. (IF=7.760)
 13. Mai Nguyen, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Review article: Looking for new synergies in molecular plasmonics through hybrid thermoresponsive nanostructures. Chemistry of Materials 2016, 28, 3564−3577. (IF=9.407)
 14. Mai Nguyen, Andrei Kanaev, Xiaonan Sun, Emmanuelle Lacaze, Stéphanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Jean Aubard, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Tunable electromagnetic coupling in plasmonic nanostructures mediated by thermoresponsive polymer brushes. Langmuir 2015, 31, 12830–12837. (IF=4.457)
 15. Mai Nguyen, Xiaonan Sun, Emmanuelle Lacaze, Pamina M.Winkler, Andreas Hohenau, Joachim R. Krenn, Celine Bourdillon, Aazdine Lamouri, Johan Grand, Georges Levi, Leïla Boubekeur-Lecaque, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Engineering Thermoswitchable Lithographic Hybrid Gold Nanorods as Plasmonic Devices for Sensing and Active Plasmonics Applications. ACS Photonics 2015, 2, 1199–1208. (IF=5.404)
 16. Winkler, M. Belitsch, A. Tischler, V. Hafele, H. Ditlbacher, J. R. Krenn, A. Hohenau, M. Nguyen, N. Félidj, C. Mangeney. Nanoplasmonic heating and sensing to reveal the dynamics of thermoresponsive polymer brushes. Applied Physics Letter 2015, 107, 141906. (IF=3.302)
 17. Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Lien Thi Tran, Tuyet Mai Thi Nguyen, Thanh Thuy Thi Tran, Minh Tu Pham, Manh Hung Do, Dinh Lam Nguyen. Synthesis of titanium dioxide nanotubes via one-step dynamic hydrothermal process. Journal Materials Science 2014, 49, 5617–5625. (IF=2.371)
 18. Randa Ahmad, Leïla Boubekeur-Lecaque, Mai Nguyen, Stephanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Philippe Decorse, Anouk Galtayries, Jean Pinson, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Tailoring the Surface Chemistry of Gold Nanorods through Au-C/Ag-C Covalent Bonds Using Aryl Diazonium Salts. The Journal Physical Chemistry C 2014, 118, 19098-19105. (IF=4.772)
 19. Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Tuyet Mai Thi Nguyen, Minh Tu Pham, Tam Thi Bach,  Hong Nhan Nong. Esterification of 2-keto-L-gulonic acid catalyzed by a solid heteropoly acid. Catalysis Science & Technology 2013, 3, 699-705. (IF=5.287)

 

Tạp chí trong nước

 1. Nguyễn Thị Tuyết Mai*, Nguyễn Tuấn Hiệp, Bùi Thị Hồng Vân, Trương Thị Hải Linh, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Lê Huy, Tổng hợp trực tiếp nano đồng trên cacbon hoạt tính từ mùn cưa và ứng dụng xử lý xanh metylenTạp chí Hóa học, 58 (2020) 36-40.
 2. Nguyễn Thị Giang, Đặng Thị Lan, Văn Thị Xiêm, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết Mai*, Ứng dụng tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt của nano đồng trong phân tích và xử lý Rhodamin BTạp chí Hóa học, 58 (2020) 162-166.
 3. Giáp Văn Hưng, Nguyễn Lê Huy, Bùi Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Thị Tuyết MaiKhả năng xúc tác điện hóa dopamine của nano bạc trên điện cực graphen/poly(1,8-diaminonaphthalen), Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 9 (2020) 109-113.
 4. Hoàng Thị Thu Hoài, Hoàng Thị Linh, Nguyễn Hữu Đông, Giáp Văn Hưng, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết Mai*, Nghiên cứu tổng hợp nano bạc và đánh giá ảnh hưởng của kích thước hạt tới phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của xanh methyleneTạp chí Khoa học và Công nghệ, 137 (2019) 074-079.
 5. Hoàng Thị Linh, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết Mai*Tăng cường tín hiệu phổ tán xạ Raman của các chất màu hữu cơ hấp phụ trên bề mặt nano bạc, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 8, 2019, 97-102
 6. Nguyễn Hữu Đông, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết Mai*Tối ưu hoạt tính tăng cường tín hiệu phổ tán xạ raman của nano vàngTạp chí Hóa học, 57, 2019, 138-142.
 7. Nguyễn Thị Tuyết Mai*, Nguyễn Lê Huy, Claire Mangeney, Nordin Felidj, Ứng dụng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở nano vàng biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-isopropylacrylamit), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 133, 2019, 063-067.

 

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Chế tạo vật liệu cấu trúc lõi - vỏ nano vàng và polymer in dấu phân tử (Au@MIP) ứng dụng phát hiện siêu vết chất hữu cơ gây ô nhiễm bằng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS), Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, B2021-BKA-17, 2021-2022, Chủ nhiệm.
 2. Nghiên cứu vật liệu nano lai hóa giữa hạt nano vàng và sulfide kim loại như một chất xúc tác quang plasmon tiềm năng cho phản ứng sản xuất H2, Đề Tài NAFOSTED, 103.02-2016.24- 2017-2020, Chủ nhiệm
 3. Tổng hợp vật liệu lai nano vàng và polyme nhạy nhiệt poly-N-isopropylacrylamide có khả năng phát hiện chất ô nhiễm trên cơ sở hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS), Đề tài khoa học cấp cơ sở, T2017-TT-007, Chủ nhiệm 
 4. Hoàn thiện công nghệ sản xuất dầu diesel sinh học gốc (B100) bằng xúc tác dị thể trên hệ dây chuyền pilot công suất 200 tấn B100/năm và diesel sinh học (B5) 4.000 tấn B5/năm từ nguồn dầu mỡ động thực vật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, (2010-2011), Thành viên nghiên cứu.
 5. Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp vitamin C từ sorbitol, Bộ Công thương, 2010-2012, Thành viên nghiên cứu.
 6. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể TiO2/CNT và ống TiO2 nano ứng dụng để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy bằng phương pháp quang hóa liên tục, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012-2013, Thành viên nghiên cứu.

 

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

Sách đã xuất bản

 1. Nordin Felidj, Nguyen Thi Tuyet Mai, Jean Aubard, Claire Mangeney. Reversible Adsorption of Biomolecules on Thermosensitive Polymer-Coated Plasmonic Nanostructures. CRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology
 2. Mai Nguyen, Jean Aubard, Leila Boubekeur-Lecaque, Claire Mangeney, Stéphanie Lau-Truong, Alexandre Chevillot-Biraud, François Maurel, Nordin Felidj. Concept and Development of Multi-Functional Hybrid Systems: Photoswitchable and Thermotunable Plasmonic Materials. CRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology
 3. Mai Nguyen, Inga Tijunelyte, Marc Lamy de la Chapelle, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Plasmon-Driven Surface Functionalization of Gold Nanoparticles. CRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology

 

Phát minh sáng chế

 1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số bằng 2-0001062-000: “Phương pháp sản xuất liên tục metyl-2-keto-L-gulonat trên xúc tác dị đa axit”, Phạm Minh Tứ, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Bình Trọng, Bạch Thị Tâm. Quyết định số 706/QĐ-SHTT ngày 13/01/2012
 2. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số bằng 2-0001094-000: “Phương pháp tinh chế Rutin thô thành Rutin tinh khiết”, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Chúc, Nông Hồng Nhạn, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà. Quyết định số 42986/QĐ-SHTT, ngày 9/8/2013.

 

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

Đang hướng dẫn một học viên cao học Giáp Văn Hưng

 

Các thông tin khác

Tìm kiếm các sinh viên, học viên các chuyên ngành Hóa lý, Hóa Phân tích, Hóa Vô cơ, Điện hóa, CN Hữu cơ-Hóa dầu ... có mong muốn tham gia các hướng nghiên cứu về vật liệu nano có hiệu ứng plasmonic ứng dụng làm vật liệu xúc tác và cảm biến trong phân tích hóa-lý-sinh.


In bài này   Gửi Email bài này