HUST   |   Email   |    DOffice   |   eHUST   |

Đăng ký in sao đề thi

Đăng ký lịch sử dụng phòng họp 215-C4

Lịch sử dụng phòng họp 215-C4

 

Đăng ký mượn phòng họp 215-C4

Liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN
Tel. +84-24 3868 0070 - Văn phòng
Tel. +84-24 3869 2300 - Sinh viên
Email.  sce@hust.edu.vn
 
HOTLINE: +84-96 369 2300
Tel. +84-86 869 2300 - Sinh viên
Tel. +84-91 968 0070 - Sau Đại học