School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Contact

Phòng 408, nhà C1
ĐT: 024 3868 0110
Email: sce-inorganic@hust.edu.vn

PGS. TS. TRẦN VĨNH HOÀNG

Anh The-Hoang

Họ và tên: PGS. TS. TRẦN VĨNH HOÀNG

Bộ môn Hóa Vô cơ –Đại cương

Viện kỹ thuật Hóa học (SCE)-Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Văn phòng bộ môn: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: +84-24-38680110

Các môn giảng dạy:

(1) Hóa Đại cương

(2) Hóa Vô cơ

(3) Vật liệu lai tạo

Các hướng nghiên cứu chính:

a. Tổng hợp, đặc trưng và phát triển ứng dụng vật liệu:

+ Vật liệu vô cơ cấu trúc nano, vật liệu lai tạo định hướng ứng dụng;

+ Vật liệu chức năng hóa bề mặt; vật liệu chức năng xử lý ô nhiễm môi trường...

+ Vật liệu nano y sinh; Vật liệu dẫn thuốc; vật liệu tương thích sinh học...

b. Phát triển các cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu nano ứng dụng cho:

+ Quản lý, phân tích, đánh giá môi trường

+ Đánh giá, kiểm soát chất lượng thực phẩm

+ Cảm biến sinh học ứng dụng chẩn đoán sớm

+ Phát hiện sớm bệnh ung thư trong chẩn đoán lâm sàn

Các đề tài khoa học -công nghệ đã CN/tham gia:

1. Tổng hợp và đặc trưng của Canxi cacbonat kết tủa siêu mịn và ứng dụng trong sản xuất giấy.

2. Phát triển vật liệu có hoạt tính sinh học làm vật liệu thay thế xương trên cơ sở hydroxyapatit (HAp) kích thước nano và chitosan (CS).

3. Chế tạo dung dịch nanô bạc (Ag) và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của dung dịch nanô bạc với chitosan làm chất khử và chất ổn định

4. Tổng hợp một số vật liệu lai tạo cấu trúc nano trên cơ sở graphen kết hợp với hạt nano kim loại/oxit kim loại để ứng dụng trong cảm biến sinh học xác định nồng độ glucose, cholesterol, axit uric trong máu/nước tiểu.

5. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hybrid nano bạc/nano cacbon nhằm thay thế enzym thứ cấp trong chế tạo cảm biến sinh học hoạt động theo cơ chế enzym để phát hiện nhanh một số chỉ dấu sinh học trong máu.

Bằng sáng chế

Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm. Phương pháp sản xuất canxi cacbonat biến tính kích thước nano. Bằng sáng chế số 1-0010278-000 (2012).

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã công bố:

 1. Hoang V. Tran, Ly T. Hoang, Chinh D. Huynh, An Investigation on Kinetic and Thermodynamic Parameters of Methylene Blue Adsorption onto Graphene-Based Nanocomposite, Chemical Physics, 2020, Volume 535, 110793. DỌI: https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2020.110793
 2. Thi Thu Hien Nguyen, Duc Huy Tran, Viet Anh Dung Dang, Hoang Vinh Tran, Dieu Thu Le, Thanh Huy Pham and Duy Cuong Nguyen, Developing Highly Crystalline, Single-Phase and Copper-Poor Cu2ZnSnSe4 Nanoparticles for Solar Cell Application, Materials Letters, 269 (2020) 127654. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127654
 3. Hoang V. Tran , Tuong L. Tran, Truong D. Le, Thu D. Le, Hang M. T. Nguyen, Le T. Dang, Graphene oxide enhanced adsorption capacity of chitosan/magnetite nanocomposite for Cr(VI) removal from aqueous solution, Materials Research Express, 6 (2019) 025018. DOI:https://doi.org/10.1088/2053-1591/aae55c
 4. T.T.K. Nguyen, H.V. Tran, T.T. Vu, S. Reisberg, V. Noël, G. Mattana, M.C. Pham, B. Piro, Peptide-modified electrolyte-gated organic field effect transistor. Application to Cu2+ detection, Biosensors and Bioelectronics 127 (2019) 118–125. DOI:https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.12.005
 5. Nghia Duc Nguyen, Tuan Van Nguyen, Anh Duc Chu, Hoang Vinh Tran, Luyen Thi Tran, Chinh Dang Huynh, A label-free colorimetric sensor based on silver nanoparticles directed to hydrogen peroxide and Glucose, Arabian Journal of Chemistry (2018) 11, 1134–1143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.12.035
 6. Hoang V. Tran, Tuan V. Nguyen, Nghia D. Nguyen, Benoît Piro, Chinh D. Huynh, A nanocomposite prepared from FeOOH and N-doped carbon nanosheets as a peroxidase mimic, and its application to enzymatic sensing of glucose in human urine, Microchimica Acta (2018) 185: 270. DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-018-2804-8
 7. Hoang V. Tran, Chinh D. Huynh, Hanh V. Tran, Benoit Piro, Cyclic voltammetry, square wave voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy and colorimetric method for hydrogen peroxide detection based on chitosan/silver nanocomposite, Arabian Journal of Chemistry (2018) 11, 453–459. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.08.007
 8. Hoang V. Tran, Lieu T. Bui, Thuy T. Dinh, Dang H. Le, Chinh D. Huynh, Anh X. Trinh, Graphene oxide/Fe3O4/chitosan nanocomposite: a recoverable and recyclable adsorbent for organic dyes removal. Application to methylene blue, Materials Research Express, 4 (2017) 035701. DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/aa6096
 9. T. T. K. Nguyen, T.T. Vu, G. Anquetin, H.V. Tran, S. Reisberg, V. Noël, G. Mattana, Q.V. Nguyen, Tran Dai Lam, M.C. Pham, B. Piro, Enzyme-less electrochemical displacement heterogeneous immunosensor for diclofenac detection, Biosensors and Bioelectronics 97 (2017) 246–252. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2017.06.010
 10. Hoang Vinh Tran, Nghia Duc Nguyen, Benoit Piro, Luyen Thi Tran, Fabrication of a quinone containing layer on gold nanoparticles directed to a label-free and reagentless electrochemical miRNA sensor, Analytical Methods, 2017, 9, 2696. DOI:https://doi.org/10.1039/C7AY00665A
 11. H. V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, L. Huy Nguyen, T. Dung Nguyen, H.T. Duc, M.C. Pham, An electrochemical ELISA-like immunosensor for miRNAs detection based on screen-printed gold electrodes modified with reduced graphene oxide and carbon nanotubes, Biosensors and Bioelectronics, 62 (2014) 25–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2014.06.014
 12. H. V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, G. Anquetin, H. T. Duc, M. C. Pham, An innovative strategy for direct electrochemical detection of microRNA biomarkers, Analytical and Bioanalytical Chemistry (2014) 406, 1241–1244. DOI:https://doi.org/10.1007/s00216-013-7292-4
 13. H. V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, H. T. Duc, and M.C. Pham, Antibodies Directed to RNA/DNA Hybrids: An Electrochemical Immunosensor for MicroRNAs Detection using Graphene-Composite Electrodes, Analytical Chemistry, 2013, 85, 8469−8474. DOI:https://doi.org/10.1021/ac402154z
 14. Nguyen Ngoc Thinh, Pham Thi Bich Hanh, Le Thi Thanh Ha, Le Ngoc Anh, Tran Vinh Hoang, Vu Dinh Hoang, Le Hai Dang, Nguyen Van Khoi, Tran Dai Lam, Magnetic chitosan nanoparticles for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Materials Science and Engineering: C, 33 (3), 1214-1218 (2013). DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2012.12.013
 15. H. V. Tran, S. Reisberg, B. Piro, T. D. Nguyen, M. C. Pham, Label-Free Electrochemical Immunoaffinity Sensor Based on Impedimetric Method for Pesticide Detection, Electroanalysis 2013, 25(3), 664 – 670. DOI:https://doi.org/10.1002/elan.201200331
 16. H.V. Tran, R. Yougnia, S. Reisberg, B. Piro, N. Serradji, T.D. Nguyen, L.D. Tran, C.Z. Dong, M.C. Pham, A label-free electrochemical immunosensor for direct, signal-on and sensitive pesticide detection, Biosensors & Bioelectronics, 31(1), 62-68 (2012). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2011.09.035
 17. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang Vinh Tran, Huy Le Nguyen, Phuc Xuan Nguyen, Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe3O4 nanoparticle based screen printed electrodes, Materials Science and Engineering: C, 31(2) 477-485 (2011). DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2010.11.007
 18. Lam Dai Tran, Nhung My T. Hoang, Trang Thu Mai, Hoang Vinh Tran, Ngoan Thi Nguyen, Thanh Dang Tran, Manh Hung Do, Qui Thi Nguyen, Dien Gia Pham, Thu Phuong Ha, Hong Van Le, Phuc Xuan Nguyen, Nanosized magnetofluorescent Fe3O4–curcumin conjugate for multimodal monitoring and drug targeting, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 371 (1-3), 104-112 (2010). DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.09.011
 19. Hoang Vinh Tran, Lam Dai Tran, Hoang Dinh Vu, Hoang Thai, Facile surface modification of nanoprecipitated calcium carbonate by adsorption of sodium stearate in aqueous solution, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 366(1-3), 95–103. DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.05.029
 20. Hoang Vinh Tran, Lam Dai Tran, Cham Thi Ba, Hoang Dinh Vu, Thinh Ngoc Nguyen, Dien Gia Pham, Phuc Xuan Nguyen, Synthesis, characterization, antibacterial and antiproliferative activities of monodisperse chitosan- based silver nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2010) 360 (1-3) 32–40. DOI:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.02.007
 21. Truong Thi Ngoc Lien, Tran Dai Lam, Vu Thi Hong An, Tran Vinh Hoang, D. T. Quang, Dinh Quang Khieu, Toshifumi Tsukahara, Jong Seung Kim, Multi-Wall Carbon Nanotubes (MWCNT) Doped Polypyrrole DNA Biosensor for Label Free Detection of Genetically Modified Organisms By QCM and EIS, Talanta (2010), 80(3) 1164-1169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.09.002
 22. Vinh Hoang Tran, Dai Lam Tran, Ngoc Thinh Nguyen, Preparation of chitosan/magnetite composite beads and their application for removal of Pb(II) and Ni(II) from aqueous solution, Materials Science & Engineering: C, (2010) 30 (2) 304 – 310. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2009.11.008
 23. Tran Dai Lam, Tran Vinh Hoang, Duong Tuan Quang, Jong Seung Kim, Effect of nanosized and surface-modified precipitated calcium carbonate on properties of CaCO3/polypropylene nanocomposites, Journal of Materials Science and Engineering: A, (2009) 501 (2) 87–93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2008.09.060

- Học viên cao học đang hướng dẫn: 2

- Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 1

-Thông tin khác: Nhận sinh viên NCKH, HVCH, NCS nghiên cứu ở các lĩnh vực:

1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai tạo cấu trúc nano làm chất hấp phụ ion kim loại, chất màu hữu cơ...làm sạch nước, xử lý môi trường;

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai tạo cấu trúc nano làm cảm biến sinh học; cảm biến quan trắc môi trường; cảm biến kiểm soát an toàn thực phẩm;

3. Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa các vật liệu nano kim loại (AuNPs, AgNPs); oxit kim loại (Fe3O4; ZnO; NiFe2O4..); các vật liệu tiên tiến (graphen, graphen oxit; CNTs..) định hướng ứng dụng.


 
You are here: Home Member PGS. TS. TRẦN VĨNH HOÀNG