School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. GVC. Đỗ Khánh Vân

 do-khanh-vanHọ và tên : TS Đỗ Khánh Vân (Đã nghỉ hưu)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203-C4-5-Viện Kỹ thuật Hóa học

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 3797

Fax : + 3 8 68 2610

Các môn giảng dạy:

 • - Môn học 1: Kỹ thuật xử lý ảnh số
 • - Môn học 2: Tổ chức và quản lý sản xuất in
 • - Môn học 3: Nhập môn Kỹ thuật In và Truyền thông
 • - Môn học 4: Chế khuôn in từ dữ liệu số.

Hướng nghiên cứu:

Các công trình NC đã công bố:

1. Đỗ Khánh Vân ,Vũ Đào Thắng ,Hoàng Trọng Yêm. Xử lý chất ô nhiễm hữu cơ hòa tan để bảo vệ môi trường.Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 45 số 1B – 2007.
2. Đỗ Khánh Vân, Hoàng Trọng Yêm. Tổng hợp axetyl axetonat kim loại.Tạp chíHóa học và ứng dụng. Số 6(66) – 2007.
3. Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm. Khả năng sử dụng silicagen như chất mang xúc tác trong phản ứng oxi hóa phenol. Tạp chí Hóa học, Số 3 – 2007.
4. Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng xúc tác axetyl axetonat sắt trong phản ứng oxi hóa các dẫn xuất hydroxi của hydrocacbon. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Số 8(68) – 2007.
5. Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng,Hoàng Trọng Yêm. Phương pháp tính toán độ chuyển hóa trong phản ứng oxi hóa có xúc tác. Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần IV – 2007.
6. Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm. Oxi hóa trên axetyl axetonat sắt trong quá trình xử lý chất màu và ô nhiễm hữu cơ trong nước thải ngành dệt, nhuộm, in. Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần IV – 2007.
7.Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm. Khả năng phá vỡ cấu trúc vòng thơm các chất màu hữu cơ của phản ứng oxi hóa sâu trên xúc tác Fe(acac)3.Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Số 3 – 2009.
8.Đỗ Khánh Vân, Hoàng Trọng Yêm. Hóa học than và các hợp chất C1. Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ V, Số 9 – 2009.
9.Đỗ Khánh Vân, Hoàng Trọng Yêm. Dị thể hóa phản ứng oxi hóa đồng thể trên xúc tác axetyl axetonat kim loại. Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ V, Số 9 – 2009.

Các sách đã xuất bản

1. Xử lý ảnh bằng kỹ thuât số. Đỗ Khánh Vân. NXB Khoa học và Kỹ thuật -2005

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác:

 
You are here: Home Danh mục Cán bộ TS. GVC. Đỗ Khánh Vân