School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Quan hệ và hợp tác

Bộ môn có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH với các Cơ quan, Tổ chức và Trường sau đây:

 1. Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
 2. Công ty CP Giấy An Hòa;
 3. Viện Công nghiệp giấy và xenluylô;
 4. Công ty Cp Giấy Vạn Điểm;
 5. Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ;
 6. Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam;
 7. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;
 8. AIT, Bangkok, Thailand;
 9. Saint-Petersburg State Forest Technical University, Russia
 10. Institute of Polymers, Kazan Nationnal Research Tecnological University, Russia
 11. Wood Chemistry Laboratory, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo;
 12. Dept. of Wood Science and Paper Technology, Stockholm University, Sweden;
 13. Institute of Wood and Paper Technology, TU Dresden;
 14. Department of Chemical Engineering, College of Engineering, De La Salle University, Phillippines
 
You are here: Home Hợp tác