School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. Phan Huy Hoàng

 

1-anh dai dien  Họ và tên: PGS. TS. Phan Huy Hoàng

  Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202-Nhà C4-5

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Tel: 04 38684955

  Fax: 04 38680070

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:  
Đại học:
- Hóa học xenluloza
- Hóa học xenluloza-Giấy
- Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy
- Tráng phủ giấy
- Bảo vệ môi trường trong công nghiệp giấy
Sau đại học:
- Kiểm soát chất lượng các sản phẩm giấy và cáctông
- Lý học giấy

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
- Biến tính lignin
- Hóa học xenlluloza
- Tổng hợp hóa chất "xanh" (green chemical và bio-fuel) từ sinh khối thực vật
- Tổng hợp vật liệu xúc tác dạng nano và micro
- Hóa học ứng dụng trong hệ vi lỏng 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa. Nghiên cứu tổng hợp ligno-sunphonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp xút, Tạp chí Hóa học, T.47(2), Tr.168-173 (2009).
2. Phan Huy Hoang, Chi Thanh Nguyen, Jayakumar Perumala and Dong-Pyo Kim*. Droplet synthesis of well-defined block copolymers using solvent-resistantmicrofluidic device. Lab Chip, 2011, 11, 329–335.
3. Chi Thanh Nguyen, Phan Huy Hoang, Jayakumar Perumala and Dong-Pyo Kim (2011), “An inorganic–organic diblock copolymer photoresist for directmesoporous SiCN ceramic patterns via photolithography”, Chem. Commun., 47, 3484–3486.
4. Phan Huy Hoang, HoSeok Park, Dong Pyo Kim “Ultrafast and continuous synthesis of unaccommodating inorganic nanomaterials in droplet- and ionic liquid-assisted microfluidic system”, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 14765.
5. Ram Awatar Maurya, Phan Huy Hoang, Dong-Pyo Kim “Efficient and continuous monoacylation with superior selectivity of symmetrical diamines in microreactors”, Lab Chip, 2012, 12 (1), 65.
6. Le Quang Dien, Phan Huy Hoang, Do Thanh Tu (2013), Application of Enzyme for Improvement of Acacia APMP Pulping and Refining of Mixed Pulp for Printing Papermaking in Vietnam, Appl Biochem Biotechnol/Part A: Enzyme Engineering and Biotechnology, Vol.171, N6.
7. Phan Huy Hoang, Le Quang Dien (2014), Fast synthesis of an inorganic–organic block copolymer in a droplet-based microreactor, RSC Adv., 4, p.8283.
8. Phan Huy Hoàng, Nguyễn Trung Thành, Doãn Thái Hòa, Bùi Diệu Thúy (2013), Tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosunfonat từ lignin thu hồi bằng tác nhân axit sunfuric, Tập chí Hóa học, T51, số 6.
9. Phan Huy Hoang, Le Quang Dien (2015), Synthesis of magnetically recyclable ZSM-5 zeolite for styrene epoxide rearrangement reaction, Chemical Engineering Journal, 262:140–145.
10. Dien Le QPhuong NTHoa DTHuy Hoang P. (2015), Efficient pretreatment of vietnamese rice straw by soda and sulfate cooking methods for enzymatic saccharification. Appl Biochem Biotechnol.,175(3):1536-47.
11. Phan Huy Hoang, Nguyen Xuan Bach (2015), Selective isomerization of epoxides usingmagnetically recyclable ZSM-5 zeolite catalyst, RSC Advances, Vol. 5, 78441–78447.
12. Thai Dinh Cuong, Luu Trung Thanh, Le Quang Dien, Phan Huy Hoang, Doan Thai Hoa (2015), Production of Dissolving Cellulose from Rice Straw in Vietnam by Pre-hydrolysis Kraft Pulping,  International Journal of Materials Chemistry and Physics, Vol 1, 352-358 .
13. Nguyen Xuan Bách, Phan Huy Hoàng (2016), Nghiên cứu ứng dụng zeolit ZSM-5 cho phản ứng sắp xếp lại epoxit để tổng hợp andehit, Tạp chí Hóa học, T54, 1, 53-58.
14. N. M. Phuong, P. H. Hoang, L. Q. Dien, D. T. Hoa (2017), Optimization of sodium sulfide treatment of rice straw to increase the enzymatic hydrolysis in bioethanol production,  Clean Techn. Environ. Policy, 19, 1313–1322.
15. Phan Huy Hoang, Nguyen Viet Long (2017), Application of Magnetically Recyclable ZSM-5 Zeolite for Enhancement of Peroxide Bleaching of Thermal-mechanical Pulp,  Cellulose Chemistry and Technology, 51 (5-6), 447-454.

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

1. Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, Sách đặt hàng Nhà nước, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2016.
 
HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN:

1. Phạm Văn Hùng
2. Lương Kim Thoa

NCS ĐANG HƯỚNG DẪN:  
Không có
 
CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:
1. Tổng hợp zeolit ZSM5 trên nền hạt mang từ tính, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxy để tổng hợp andehit và phản ứng phân hủy lignin/Bộ KHCN/Chủ trì/ Năm thực hiện: 2014-2015.
2. Chuyển hóa sinh khối thành hóa chất “xanh” quan trọng sử dụng xúc tác có hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5/Bộ KHCN/Chủ trì/ Năm thực hiện: 2016-2019.
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS. TS. Phan Huy Hoàng