School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

PGS.TS Đào Quốc Tùy

Họ và tên: ĐÀO QUỐC TUỲ
Chức danh khoa học: Tiến sĩ hoá học
Chức vụ hành chính:
Điện thoại: 0438-692-441
Email: tuy.daoquoc@hust.edu.vn

Giảng dạy môn: Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu; Thiết bị nhà máy lọc dầu; An toàn trong nhà máy Lọc - hóa dầu; Các phương pháp phân tích đánh giá nguyên liệu và sản phẩm; Hấp phụ và trao đổi ion.

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:

+ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu zeolit từ khoáng sét và hoá chất, ứng dụng làm chất hấp phụ và xúc tác trong công nghiệp.

+ Nghiên cứu chế tạo phụ gia phục vụ cho công nghiệp dầu khí: Dung dịch khoan, Nhiên liệu xăng, diezel.

+ Nghiên cứu công nghệ, xúc tác điều chế nhiên liệu sinh học.

+ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho các quá trình phản ứng tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:

+ Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ để sản xuất cồn tuyệt đối từ cồn công nghiệp.

+ Nghiên cứu chế tạo phụ gia cho dung dịch khoan thăm dò khai thác dầu khí.

+ Nghiên cứu tổng hợp biodiezel trên sơ đồ phản ứng áp suất khí quyển, xúc tác superaxit rắn.

+ Nghiên cứu xúc tác và phản ứng chuyển hoá khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng.

+ Nghiên cứu xúc tác phân huỷ sinh học nhằm xử lý chất thải khó phân huỷ, chống ô nhiễm môi trường.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:

 

Tổng hợp Ethyl mercaptan dùng làm chất tạo mùi cho LPG

Nguyễn Văn Hòa, Đào Quốc Tùy

Hóa học và Ứng dụng

Số 2, 2013

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác cho phản ứng tổng hợp Ethyl Mercaptan

Nguyễn Văn Hòa, Đào Quốc Tùy

Hóa học và Ứng dụng

Số 3, 2013

Nghiên cứu tổng hợp diesel bằng công nghệ Fischer-Tropsch ở áp suất thường trên cơ sở xúc tác Co/Al2O3 và chất xúc tiến MgO

Trần Thanh Phương, Vũ An, Lê Thái Sơn, Đào Quốc Tùy

Xúc tác và hấp phụ

Số 4, 2, 2013

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác MgO-Co/gama-Al2O3 trong phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch ở áp suất thường

Vũ An, Lê Thái Sơn, Trần Thanh Phương, Đào Quốc Tùy, Hoàng Trọng Yêm

Xúc tác và hấp phụ

Số 4, 2, 2013

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác MgO-Co/Al2O3 trong phản ứng Fischer-Tropsch ở áp suất thường

Vũ An, Lê Thái Sơn, Trần Thanh Phương, Đào Quốc Tùy, Hoàng Trọng Yêm

Tạp chí Hoá học

Số 52, 5A, 2014

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác MgO-Co/SiO2 trong phản ứng Fischer-Tropsch ở áp suất thường

Vũ An, Lê Thái Sơn, Trần Thanh Phương, Đào Quốc Tùy, Hoàng Trọng Yêm

Tạp chí Hoá học

Số 52, 5A, 2015

Ảnh hưởng của chất xúc tiến Ruthenium đến phân bố sản phẩm trong phản ứng Fischer-Tropsch

Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Tiến Thành, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

Số 1, 33, 2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cobalt kim loại trên chất mang SiO2 và tỷ lệ khí CO trong nguyên liệu đến phân bố sản phẩm…

Tô Hồ Luân, Đào Quốc Tùy

Hóa học và Ứng dụng

Số 1, 33, 2016

Ảnh hưởng của chất mang đến sự phân bố sản phẩm và hiệu suất của quá trình Fischer-Tropsch ở điều kiện nhiệt độ thấp, áp suất thường

Trương Văn Chiến, Nguyễn Tiến Thành, Đào Quốc Tùy

Hóa học và Ứng dụng

Số 1, 33, 2016

Nghiên cứu phát triển chất làm giảm nhiệt độ đông đặc dầu thô mỏ Diamond

Đào Viết Thân, Thái Hồng Chương, Đào Quốc Tùy

Hóa học và Ứng dụng

Số 3, 35, 2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng loại và hàm lượng than hoạt tính trong xúc tác AC/TiO2 tổng hợp để xử lý metyl da cam (MO)

Nguyễn Trung Hiếu, Đào Quốc Tùy, Phạm Thị Mai Hương, Lê Minh Thắng

Tạp chí Hóa học

Số 54, 5e, 2016

Nghiên cứu đặc trưng và đánh giá hoạt tính xúc tác 5%Co/MCM-41 cho phản ứng tổng hợp Fischer – Tropsch

Nguyễn Văn Hòa, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Hóa học

Số 54, 5e, 2016

Tổng hợp xúc tác kim loại Co trên chất mang SiO2 cho quá trình tổng hợp Fischer – Tropsch thu sản phẩm hydrocacbon lỏng phân đoạn nhiên liệu

Nguyễn Văn Hòa, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Hóa học

Số 54, 5e, 2016

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác ruthenium trên cơ sở 25%co/silicagel cho quá trình hydropolyme hóa etylen thu sản phẩm hydrocacbon lỏng

Nguyễn Quang Minh, Bùi Quang Hưng, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Hóa học

Số 55, 2e, 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt và phương pháp tổng hợp đến quá trình tổng hợp xúc tác quang hóa TiO2 trong xử lý metyl da cam (MO)

Nguyễn Trung Hiếu, Đào Quốc Tùy, Filip Verschaeren, Lê Minh Thắng

Tạp chí Hóa học

Số 55, 2e, 2017

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác Co-B/Al-MCM-41 cho quá trình Fischer – Tropsch thu nhiên liệu lỏng

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Xúc tác hấp phụ

Số 2, T6, 2017

Nghiên cứu đặc trưng và đánh giá hoạt tính xúc tác 5%Co/SBA-15 cho phản ứng tổng hợp Fischer - Tropsch

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Xúc tác hấp phụ

Số 2, T6, 2017

Synthesis Copolymer Use To Reduce Pour Point Temperature Of Diamond Crude Oil.

Dao Viet Than, Thai Hong Chuong, Dao Quoc Tuy

The 3rd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology – ICCFB2017,

Volume 1878, Issue 1, 2017

A catalytic study of Al-MCM-41 for converting ethylene – hydropolymerization of ethylene process

Trương Quốc Hưng, Nguyễn Quang Minh, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ

Vol 7, số 2 (2018)

Study and development of pour point depressant for CTC-1 crude oil

Dao Viet Than, Thai Hong Chuong, Dao Quoc Tuy, Bui Dac Trung, Dao Thi Dung, Nguyen Thi Khanh, Le Thanh Linh

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

Volume 8, Issue 1, (2019), p.19-24

Study effect of initiators on performance of copolymer used as pour point depressant for Diamond crude oil, Blocks 01&02, offshore Vietnam.

Dao Viet Than, Thai Hong Chuong, Dao Quoc Tuy, Bui Dac Trung

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam,

Volume 9, No 4 (2020)

Study effect of temperature on performance of copolymer used as pour point depressant for Diamond crude oil, Blocks 01&02, offshore Vietnam.

Dao Viet Than, Thai Hong Chuong, Dao Quoc Tuy, Bui Dac Trung

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

Volume 9, No 4 (2020)

Synthesis of mesoporous Co/Al-SBA-15 catalyst and application to ethylene hydropolymerization

Hung Truong Quoc, Nhat Phan Long, Tuy Dao Quoc

Tạp chí Xúc tác hấp phụ

Vol 9, No 2 (2020)

Synthesizing copolymer for reducing pour point of Vietnamese Diamond crude oil

Dao Viet Than, Thai Hong Chuong, Dao Quoc Tuy, Nguyen Doan Toan (2021)

Journal of Applicable of Chemistry

Volume 10, Issue 2 (2021), p.189-198

Kết quả nghiên cứu, áp dụng các hệ hóa phẩm để xử lý vùng cận đáy giếng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro,

Lê Văn Công, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Ngọ, Đào Quốc Tùy, Đỗ Thành Trung

Tạp Chí Xúc tác và Hấp phụ

Số 01/2021

Hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng

Nguyễn Văn Ngọ, Lê Văn Công, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Quốc Dũng, Đào Quốc Tùy

Tạp chí Dầu khí

Số 04/2021

 

.......

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS.TS Đào Quốc Tùy