School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Trần Quang Tùng

tran-quang-tungHọ và tên: Trần Quang Tùng

Địa chỉ: Phòng 418A - Nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-3869.2206

Các môn giảng dạy:

1. Hóa phân tích
2. Thí nghiệm hóa phân tích
3. Thí nghiệm phân tích bằng công cụ

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu sử dụng phản ứng cộng đóng vòng 1,3 để tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học
- Đặc trưng hóa các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học và các trạng thái trung gian
- Phân tách các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp sắc ký

Các bài báo quốc tế (SCI articles)

1. A.P. Molchanov, T.Q. Tran, A.V. Stepakov, G.L. Starova, R.R. Kostikov. Regioselective Cycloaddition of C-Carbamoylnitrones to Methyl (E)-2-(2-Phenylcyclopropylidene)acetate and Methyl (E)-2-Methylidene-3-phenylcyclopropane-1-carboxylate. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 50, p. 78 – 82 (2014)
2. Q.T. Tran, R.S. Savinkov, V.V. Diev, G.L. Starova, A.P. Molchanov. An efficient method of synthesis of isoxazolidine-fused β-lactams via base-promoted cyclization-ring opening of carbamoyl spirocyclopropane isoxazolidines. Tetrahedron. 5173 – 5177, 69 (2013)
3. A.P. Molchanov, Q.T. Tran. Regio- and stereoselective cycloaddition of C-carbamoylnitrones to 1-benzylidene-2,2-dimethyl-3,3-diclorocyclopropane. Journal of Heterocyclic Compounds. № 3, p. 514 – 518 (2013)
4. A.P. Molchanov, Q.T. Tran, A.V. Stepakov, V.V. Gurzhii, R.R. Kostikov. Methyl (E)-2-(2-phenylcyclopropylidene)acetate: Synthesis, Isomerization, and reaction with 1,3-diphenyl-2-benzofuran. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 49, p. 530 – 535 (2013)
5. A.P. Molchanov, Q.T. Tran. Reduction and hydrolysis of substituted 5-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-1,2-dicarboxylic acid esters. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 48, p. 1323 – 1325 (2012)
6. A.P. Molchanov, Q.T. Tran. Regioselective cycloaddition of C-aryl- and C-carbamoylnitrones to methyl 2-benzylidenecyclopropanecarboxylate. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 48, p. 1283 – 1288 (2012)
7. A.P. Molchanov, T.Q. Tran, R.R. Kostikov. Diastereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of C,N-diaryl- and C-amido-N-arylnitrones to arylpropenones. Bull. of the Russ. Academy of Sciences. Vol. 61, p. 871 – 876 (2012)
8. Q.T. Tran, V.V. Diev, G.L. Starova, V.V. Gurzhiy, A.P. Molchanov. Cycloaddition of C,C-disubstituted ketonitrones with acceptor methylenecyclopropanes and subsequent rearrangement cascade of 5-spirocyclopropane-isoxazolidines. European Journal of Organic Chemistry. p. 2054-2061 (2012)
9. A.S. Krischenkov, N.A. Bokach, M.L. Kuznetsov, F.M. Dolgushin, Q.T. Tran, A.P. Molchanov, V.Yu. Kukushkin. Facile and reversible 1,3-dipolar cycloaddition of aryl ketonitrones to platinum(II)-bound nitriles: synthetic, structural and theoretical studies. Organometallics. Vol. 31, p. 687-699 (2012)
10. A.P. Molchanov, Q.T. Tran, R.R. Kostikov. Regioselectivity of cycloaddition of the cyclic nitrones to ester of Feist’s acid. Bull. of the Russ. Academy of Sciences. Vol. 11, p. 2253-2256 (2011)
11. A.P. Molchanov, Q.T. Tran, R.R. Kostikov. Regio and stereoselectivity of cycloaddition of C-amidonitrones to esters of methylenecyclopropanedicarboxylic. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol.47. Iss.2. p. 277–283 (2011)
12. Q.T. Tran, V.V. Diev, A.P. Molchanov. AnefficientandstereoselectivecycloadditionofC-arylandC-amidonitronestodimethyl 2‑benzyli­denecyclopropane-1,1-dicarboxylate. Tetrahedron. Vol.67. No.13. P. 2391– 2395 (2011)
13. Q.Т. Tran, A.P. Molchanov. Reactions of nitrones with methylenecyclopropanes, cyclopropenes and cyclopropanes. Modern Problems of Organic Chemistry, SPbGU. Vol.15. p. 443– 456 (2010)
14. Q.T. Tran, A.P. Molchanov. 1,3-Dipolar cycloaddition of triarylnitrones to maleimides. Vesnik of SPbGU, Iss.3, p.140-142 (2010)
15. A.P. Molchanov, V.V. Diev, Q.T. Tran, R.R. Kostikov. Reactions of substituted 8-Oxatricyclo[3.2.1.02,4]octan-6-ones and 9-oxatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-6-ones with methylmagnesium bromide and lithium aluminum hydride. Russian Journal of Organic Chemistry. Vol.45. Iss.8. p. 1176–1179 (2009)
16. V.V.Diev, Q.T. Tran, A.P. Molchanov. Esters of Feists Acid: Some Insights into the Electronic Structure and Reactivity of Methylene cyclo propanes Ring-Substituted with Acceptor Groups. European Journal of Organic Chemistry. P. 525–530 (2009)
17. V.V. Diev, O.N. Stetsenko, Q.T. Tran, J.Kopf, R.R. Kostikov, A.P. Molchanov. Nitrone cycloadditions to 1,2-diphenylcyclopropenes and subsequent transformations of isoxazolidine cycloadducts. Journal of Organic Chemistry. Vol. 73. p. 2396–2399 (2008)

Các báo cáo tại hội nghị quốc tế (poster presentations)

1. Malinina Yu.V., Tran Q.T., Regioselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition of nitrones to methyl 2-benzylidenecyclopropanecarboxylate. V All-russian conference of students and post-graduate "Chemistry in the modern world". Saint-Petersburg, p. 395-396 (2011)
2. Tran Q.T. , Open of the 4-spirocyclopropane isoxazolidines, containing ester groups in the three-membered ring, by Zn in acetic acid. V All-russian conference of students and post-graduate "Chemistry in the modern world", Saint-Petersburg, p. 463-464 (2011)
3. Tran Q.T., Molchanov A.P., An efficient and stereoselective cycloaddition of nitrones to methylenecyclopropanes with acceptor groups. The 5th international symposium "The chemistry of aliphatic diazocompounds: advances and outlook". Saint-Petersburg, p.62 (2011)
4. Tran Q.T., Molchanov A.P., Reaction of methoxycarben with phenylallene. The 5th international symposium "The chemistry of aliphatic diazocompounds: advances and outlook". Saint-Petersburg, p. 105 (2011)
5. Tran Q.T., Regioselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition of nitrones to esters of Feist's acid. IV Scientific conference of students and post-graduate. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State University, p. 95-96 (2010)
6.Tran Q.T., Molchanov A.P., Regioselectivity of cycloaddition of nitrones with dimethyl ester of Feist's acid. All-russian youth conference "Ideas and the legacy of Favorsky in organic chemistry and metalloorganic chemistry". Saint-Petersburg, p. 42 (2010)
7. Tran Q.T., Molchanov A.P., Dipolar cycloaddition of N-aryl C,C-diphenyl nitrones to dimethyl ester of Feist's acid. Fifth international conference on organic chemistry for young scientists "Universities contribution in the Organic Chemistry Progress", Saint-Petersburg, p. 195 (2009)
8. Tran Q.T., Regio- and stereoselectivity of cycloaddition of nitrone with esters of Feist's acid. International conference on organic chemistry "Chemistry of compounds with multiple carbon-carbon bonds", Saint-Petersburg, p. 172 (2008)
9.Tran Q.T., Reaction of nitrones with dimethyl 3-methylenecyclopropane-1,2-dicarboxylate. The scientific conference of students and post-graduate. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State University, p. 63-64 (2008)

Học viên cao học đang hướng dẫn

1. Trần Duy Hưng. Đề tài: "Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép styren vào cao su thiên nhiên", thời gian thực hiện 11/2013-9/2015 (CH2013B)

 

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Trần Quang Tùng