School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Phan Văn Hòa

Bộ môn Công nghệ các chất Vô cơ

Địa chỉ: Phòng 302 nhà C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024 38692943

Quá trình đào tạo:

 • • 2009-2014: Nghiên cứu sinh, Khoa Hóa học, Đại học Florida State, Hoa Kỳ
 • • 2014-2015: Nghiên cứu sau Tiến sỹ, Khoa Hóa học, Đại học Northwestern, Hoa Kỳ
 • • 2016-2021: Nghiên cứu sau Tiến sỹ, Khoa Hóa học, Đại học Quốc Gia Singapore, Singapore.

Giảng dạy các môn:

 • • Vật liệu vô cơ
 • • Công nghệ muốn khoáng

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Nghiên cứu chế biến khoáng sản vô cơ thành các vật liệu tiên tiến cao cấp.

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu chuyển pha spin

3. Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu từ phân tử, hữu cơ, từ vĩnh cửu trên nền tảng carbon

Thông báo:

Hiện nhóm nghiên cứu của TS. Phan Văn Hòa đang cần tuyển 02 postdoc làm về vật liệu từ đơn phân tử. Yêu cầu: có bằng Tiến sỹ lĩnh vực hóa học, làm việc fulltime. Nhóm nghiên cứu cũng đang cần tuyển một số sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh để thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực Hóa học vật liệu :

1. Tổng hợp các vật liệu oxides cho hấp phụ, sensors và xúc tác.

2. Vật liệu chuyển pha spin.

3. Vật liệu từ vĩnh cửu trên nền tảng carbon.

Các công trình đã công bố (2011-2021)

(Google scholar: H Index: 31

https://scholar.google.com/citations?user=0rZq0GEAAAAJ&hl=en)

1. Brotherton, S. W.; Guha, M. P.; Phan, H.; Clark, J. R.; Shatruk, M.; Zhu, L., Dalton Trans., 2011, 40, 3655.

2. Guha, M. P.; Phan, H.;Kinyon, S. J.;Brotherton, S. W.;Sreenath, K.; Simmons, T. J.; Clark, J. R.; Dalal, S. N.; Shatruk, M.; Zhu. L., "Structurally diverse copper(II) complexes of polyaza ligands containing 1,2,3-triazoles – site selectivity and magnetic properties", Inorg. Chem. 2012, 51, 3465.

3. Phan, H.; Chakraborty, P.; Chen, M.; Calm, M. Y.; Kovnir, K.; Keniley, K.J.; Hoyt, J.; Knowles, S. E.; Besnard, C.; Meisel, W. M.; Hauser, A.; Achim, C.; Shatruk. M., “HeterolepticFe(II) Complexes of 2,2′-Biimidazole and Its Alkylated Derivatives: Spin-Crossover and Photomagnetic Behavior”, Chem. Eur. J., 2012, 18, 15805.

4. Mondal, S.; Mohame, R.; Manohara, M.;Phan, H.; Alabugin, V. I.,"Drawing from a pool of radicals for the design of selective enynecyclizations", Org. Lett. 2013, 15, 5650.

5. Pati, K.; Hughes, M. A.;Phan, H.;Alabugin, V. I., "Building a naphthalene moiety within a polycyclic framework with exo-dig radical cascades: efficient construction of dihydro-1H-benzo[1,2]fluoreno[3,4-b]furans", Chem. Eur. J., 2013, 2, 390.

6. Phan, H; Lekin, K.; Winter, S. M.; Oakley, T. R.; Shatruk. M. “Photoinduced Solid State Conversion of a Radical σ‑Dimer to a π‑Radical Pair”, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (42), 15674.

7. Lekin, K.; Phan, H.; Leitch, A. A.; Winter, M.S.; Wong, L. W. J.; Laniel, D.; Bao, X.; Secco, A. R; Tse, J.; Desgreniers, S.; Dube, A. P.; Shatruk, M.; Oakley, T. R. "Pressure, heat and light induced interconversion of bisdithiazolyl radicals and dimers", J. Am. Chem. Soc, 2014, 136, 8050.

8. Mondal, S.; Gold, B.; Mohamed, K. R.; Phan, H.; Alabugin. V. I "Rerouting Radical Cascades: Intercepting the Homoallyl Ring Expansion in EnyneCyclizations via C-S Scission" J. Org. Chem., 2014, 79 (16), 7491.

9. Shatruk, M.; Phan, H.; Chrisostomo, A. B.; Suleimenova, A. "Symmetry-Breaking Structural Phase Transitions in Spin Crossover Complexes" Coord. Chem. Reviews, 2015, 289, 62-73.

10. Pati, K.; Gomes, G.; Harris, T.; Hughes, M. A.; Phan, H.; Banerjee, T.; Hanson K.; Alabugin, V. I. " Traceless Directing Groups in Radical Cascades: From Oligoalkynes to Fused Helicenes without Tethered Initiators", J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 1165-1180.

11. Phan, H.; Benjamin, S.; Steven, E.; Brooks, J.; Shatruk, M. "Photomagnetic Response in Highly Conductive Iron(II) Spin-Crossover Complexes with TCNQ Radicals", Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 823-827.

12. Huang, R.; Phan, H.; Herng, T.; Pan H.; Zeng, W.; Dong, S.; Das, S.; Shen, Y.; Ding, J.; Casanova, D.; Wu, J.; “Higher order π-conjugated polycyclic hydrocarbons with open-shell singlet ground state: Nonazethrene versus nonacene”, J. Am. Chem. Soc.,2016, 138, 10323−10330.

13. Dong, S.; Herng, T.; Gopalakrishna, T.; Phan, H.; Lim, Z.; Pan H.; Webster, R.; Ding, J.; Chi, C. “ Extended Bis(benzothia)quinodimethanes and Their Dications: From Singlet Diradicaloids to Isoelectronic Structures of Long Acenes", Angew. Chem. Int. Ed.,2016, 128,9462 –9466.

14. Lu, X.; Lee, S.; Kim, J.; Gopalakrishna, T.; Phan, H.; Herng, T.; Lim, Z.; Zeng, Z.; Ding, J.; Kim, D.; Wu, J. “Stable 3, 6-Linked Fluorenyl Radical Oligomers with Intramolecular Antiferromagnetic Coupling and Polyradical Characters”, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13048−13058.

15. Yadav, P.; Das, S.; Phan, H.; Herng, T.; Ding, J.; Wu J. " Kinetically Blocked Stable 5, 6: 12, 13-Dibenzozethrene: A Laterally π-Extended Zethrene with Enhanced Diradical Character" Org. Lett., 2016, 18 (12), pp 2886–2889.

16. Arroyave A.; Lennartson A.; Dragulescu-Andrasi A.; Pedersen KS.; Piligkos S.; Stoian S.; Greer S.; Pak C.; Hietsoi O.;Phan H.; Hill, S.; McKenzie CJ.; Shatruk. M.“Spin Crossover in Fe(II) Complexes with N4S2 Coordination”, Inor.Chem., 2016, 55 (12), 5904-5913.

17. Phan, H.; Hrudka, J. J.; Igimbayeva, D.; Daku, L.; Shatruk, M. “A Simple Approach for Predicting the Spin State of Homoleptic Fe (II) Tris-diimine Complexes”, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (18), pp 6437–6447.

18. Wang, J.; Xu, X.; Phan, H.; Herng, S., T.; Gopalakrishna, Y., T.; Li, G.; Ding, J.; Wu, J.," Stable Oxindolyl-based Chichibabin’s Hydrocarbon and Müller’s Hydrocarbon Analogues", Angew. Chem. Int. Ed.,2017, 56 (45), 14154-14158.

19. Lu, X.; Lee, S.; Hong, Y.; Phan, H.; Gopalakrishna, Y. T.; Herng, S., T.; Tanaka, T.; Eugenia M.; Zeng, W.; Ding, J.; Casanova, D.;Osuka, A.; Kim, D.; Wu. J, "Fluorenyl Based Macrocyclic Polyradicaloids", J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (37), pp 13173–13183.

20. Zhang, H.; Phan, H.; Herng, S., T.; Gopalakrishna, Y T.; Zeng, W.; Ding, J.; Wu, J.," Conformationally Flexible Bis (9‐fluorenylidene) porphyrin Diradicaloids", Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56 (43), 13484-13488.

21. Wang, Q.; Gopalakrishna, Y. T.; Phan, H.; Herng, S. T.; Dong, S.; Ding, J.; Chi, C., " Cyclopenta Ring Fused Bisanthene and Its Charged Species with Open‐shell Singlet Diradical Character and Global Aromaticity/Anti‐Aromaticity", Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 138, 11415–11419.

22. Qi, Q.; Burrezo, M., P; Phan, H.; Herng, S.T.; Gopalakrishna, Y T.; Zeng, W.; Ding, J.; Casado, J.; Wu, J.; "Ambient Stable Radical Cations, Diradicaloid π‐Dimeric Dications, Closed‐Shell Dications, and DiradicalDications of Methylthio‐Capped Rylenes", Chemistry-A European Journal, 2017, 23, 7595-7606.

23. Liu, Y.; Phan, H.; Herng, S. T.; Gopalakrishna, Y. T; Ding, J.; Wu, J., " Toward Benzobis (thiadiazole)‐based Diradicaloids", Chemistry–An Asian Journal, 2017, 17, 2177–2182.

24. Wei, H.; Zhang, L.; Phan, H.; Huang, X.; Herng, S. T.; Zhou, J.; Zeng, W.; Ding, J.; Luo, S.; Wu, J.; Zeng. Z., " Stable N‐annulated Perylene Bridged Bisphenoxyl Diradicaloid and Its Complex with Boron Trifluoride", Chemistry-A European Journal, 2017, 39, 9419–9424.

25. Li, G.; Phan, H.; Herng, T.; Gopalakrishna, T.; Liu, C.; Zeng, W.; Ding, J.; Wu, J. “Toward Stable Superbenzoquinone Diradicaloids”, Angew. Chem. Int. Ed.,2017, 129,5094 –5098.

26. Zeng, W.; Phan, H.; Herng, T.; Gopalakrishna, T.; Aratani, N.; Zeng, Z.; Yamada, H.; Ding, J.; Wu, J. “Rylene Ribbons with Unusual Diradical Character”, Chem, 2017, 81–92.

27. Wang, Q.; Gopalakrishna, T.; Phan, H.; Herng, T.; Dong, S.; Ding, J.; Chi, C. “Cyclopenta Ring Fused Bisanthene and Its Charged Species with Open-Shell Singlet Diradical Character and Global Aromaticity/ Anti-Aromaticity”, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 1 – 6.

28. Lee, S.; Miao, F.; Phan, H.; Herng, T.; Ding, J.; Wu, J.; Kim, D. “Radical and Diradical Formation in Naphthalene Diimides through Simple Chemical Oxidation”, Chem. Phys. Chem, 2017, 18,591 –595.

29. Gu X.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Ni Y.; Herng TS.; Ding J.; Wu J. “A Three‐Dimensionally π‐Conjugated Diradical Molecular Cage” Angew. Chem. Int. Ed.,2017, 129 (48), 15585-1558.

30. Wang J.; Kim G.; Sandoval-Salinas M,;Phan H.; Gopalakrishna T.; Lu X.; Casanova D.; Kim D.; Wu J. “Stable 2D anti-ferromagnetically coupled fluorenyl radical dendrons”Chemical Science, 2018, 9 (13), 3395-3400.

31. Wang Q.; Hu H.; Tanaka T.; Gopalakrishna T.; Herng TS.; Phan H.; Zeng W.; Ding J.; Osuka A.; Chi C.; Siegel J.; Wu. J. “Curved π-conjugated corannulene dimer diradicaloids”, Chemical Science, 2018, 9 (22), 5100-5105.

32. Zeng W.; Hong Y.; Rivero S.; Kim J.; Zafra J.;Phan H.; Gopalakrishna T.; Herng TS.; Ding J.; Casado J.; Kim D.; Wu J. “Stable Nitrogen‐Centered Bis (imino) rylene Diradicaloids”, Chemistry–A European Journal, 2018, 24 (19), 4944-4951.

33. Hrudka JJ.; Phan H.; Lengyel J.; Rogachev AY.; Shatruk M. “Power of Three: Incremental Increase in the Ligand Field Strength of N-Alkylated 2, 2′-Biimidazoles Leads to Spin Crossover in Homoleptic Tris-Chelated Fe (II) Complexes” Inorg. Chem.2018, 57,9, 5183-5193.

34. Gu Y.; Wu X.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Wu J. “Graphene‐like Molecules with Four Zigzag Edges” Angew. Chem. Int. Ed.,, 2018, 57 (22), 6541-6545.

35. Li G.; Gopalakrishna TY.;Phan H.; Herng TS.; Ding J.; Wu. J. “From Open‐Shell Singlet Diradicaloid to Closed‐Shell Global Antiaromatic Macrocycles”, Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 130 (24), 7284-7288.

36. Wu S.; Li M.; Phan H.; Wang D.; Herng TS.; Ding J.; Lu Z.; Wu J. “Toward Two‐Dimensional π‐Conjugated Covalent Organic Radical Frameworks”, Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57 (27), 8007-8011.

37. Feng J.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Wu J. “Hexakis(3,6‐di‐tert‐butyl‐4‐oxo‐2,5‐cyclohexadien‐1‐ylidene)cyclohexane: Closed‐Shell [6]Radialene or Open‐Shell Hexa‐Radicaloid?”Chemistry–A European Journal, 2018, 24 (38), 9499-9503. 38. Liu C.; Sandoval-Salinas M.; Hong Y.; Gopalakrishna T.;Phan H.; Aratani N.; Herng TS.; Ding J.; Yamada H.; Kim D.; Casanova D.; Wu J. “Macrocyclic polyradicaloids with unusual super-ring structure and global aromaticity” Chem, 2018, 4 (7), 1586-1595.

39. Yuan L.; Han Y.; Tao T.; Phan H.; Chi C. “Formation of a Macrocycles‐in‐a‐Macrocycle Superstructure with All‐gauche Conformation by Reversible Radical Association”, Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57 (29), 9023-9027.

40. Ni Y.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Herng TS.; Wu S.; Han Y.; Ding J.; Wu J. “A Peri‐tetracene Diradicaloid: Synthesis and Properties”, Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57 (31), 9697-9701.

41. Rana A.; Hong Y.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Herng TS.; Yadav P, Ding J.; Kim D.; Wu J.”Stable Expanded Porphycene‐Based Diradicaloid and Tetraradicaloid” Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 130 (38), 12714-12717.

42. Zeng W.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Tanaka T.; Herng TS.; Ding J.; Wu J. “Superoctazethrene: An Open-Shell Graphene-like Molecule Possessing Large Diradical Character but Still with Reasonable Stability”J. Am. Chem. Soc., 2018, 140 (43), 14054-14058.

43. Lu X.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Herng TS.; Jiang Q.; Liu C.; G Li, Ding J.;Wu J.”Global Aromaticity in Macrocyclic Cyclopenta‐Fused Tetraphenanthrenylene Tetraradicaloid and Its Charged Species”Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57 (40), 13052-13056.

44. Dong S.; Gopalakrishna TY.; Han Y.;Phan H.; Tao T.; Ni Y.; Liu G.; Chi C. “Extended bis (anthraoxa) quinodimethanes with nine and ten consecutively fused six-membered rings: neutral diradicaloids and charged diradical dianions/dications”J. Am. Chem. Soc.,2018, 141 (1), 62-66.

45. Jiang Q.; Tao T.;Phan H.; Han Y.; Gopalakrishna TY.; Herng TS.; Li G.; Ding J.; Chi C. “Diazuleno‐s‐indacene Diradicaloids: Syntheses, Properties, and Local (anti)Aromaticity Shift from Neutral to Dicationic State” Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57 (51), 16737-16741.

46. Miao F.; Phan H.; Wu J. "A BODIPY-Bridged Bisphenoxyl Diradicaloid: Solvent-Dependent Diradical Character and Physical Properties" Molecules, 2019, 24 (8), 1446.

47. Gu Y.; Tullimilli YG.; Feng J.; Phan H.; Zeng W.; Wu J. "Peri-Acenoacenes" Chemical Communications, 2019, 55 (39), 5567-5570.

48. Chow CHE; Han Y.; Phan H.; Wu J. "Nitrogen-doped heptazethrene and octazethrene diradicaloids" Chemical Communications. 2019, 55 (62), 9100-9103.

49. Ni Y.; Sandoval-Salinas EM.; Tanaka K.; Phan H.; Herng ST.; Gopalakrishna TY.; Ding J.; Osuka A.; Casanova D.; Wu J. "[n] Cyclo-para-biphenylmethine polyradicaloids:[n] annulene analogs and unusual valence tautomerization" Chem, 2019, 5 (1), 108-121.

50. Phan H.; Herng TS.; Wang D.; Li X.; Zeng W.; Ding J.; Loh KP.; Shen Wee AT.; Wu J. "Room-temperature magnets based on 1, 3, 5-triazine-linked porous organic radical frameworks" Chem, 2019, 5 (5), 1223-1234.

51. Burrezo PM.; Zeng W.; Moos M.; Holzapfel M.; Canola S.; Negri F.; Rovira C.; Veciana J.; Phan H.; Wu J. "Christoph Lambert, Juan Casado, Perylene π‐Bridges Equally Delocalize Anions and Cations: Proportioned Quinoidal and Aromatic Content" Angewandte Chemie, 2019, 131 (41), 14609-14613.

52. CHE Chow; Phan H.; Zhang X.; Wu J. "Sulfur-Doped (Dibenzo) heptazethrene and (Dibenzo) octazethrene Diradicaloids" The Journal of Organic Chemistry, 2019, 85 (1), 234-240.

53. Zhang H.; Kim J.; Phan H.; Herng TS.; Gopalakrishna TY.; Zeng W.; Ding J.; Kim D.; Wu J. "2, 6-/1, 5-Naphthoquinodimethane bridged porphyrin dimer diradicaloids" Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2020, 24 (01n03), 220-229.

54. Ö Üngör; Phan H.; Choi ES.; Roth JK.; Shatruk M. "Magnetism and electrical conductivity of molecular semiconductor,[FeII (DMF) 4 (TCNQ) 2](TCNQ) 2, with fractionally charged TCNQ units" Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 497, 165984.

55. Ni Y.; Gopalakrishna TY.; Phan H.; Kim T.; Herng TS.; Han Y.; Tao T.; Ding J.; Kim D.; Wu J. "3D global aromaticity in a fully conjugated diradicaloid cage at different oxidation states" Nature Chemistry, 2020, 12 (3), 242-248.

56. Li G.; Matsuno T.; Han Y.; Phan H.; Wu S.; Jiang Q.; Zou Y.; Isobe H.; Wu J. "Benzidine/Quinoidal‐Benzidine‐Linked, Superbenzene‐Based π‐Conjugated Chiral Macrocycles and Cyclophanes" Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9727– 9735.

57. Xiang Q.; Guo J.; Xu J.; Ding S.; Li ZY.; Li G.; Phan H.; Gu Y.; Dang Y.; Xu Z.; Gong Z.; Hu W.; Zeng Z.; Wu J.; Sun Z. "Stable Olympicenyl Radicals and Their π-Dimers" J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 25, 11022–11031.

58. Wu GY.; Shi X.; Phan H.; Qu H.; Hu YX.; Yin GQ.; Zhao XL.; Li X.; Xu L.; Yu Q.; Yang HB. "Efficient self-assembly of heterometallic triangular necklace with strong antibacterial activity" Nature communications, 2020, 11 (1), 1-11.

59. Xiao Z.; Zeng J.; Phan H.; Herng TS.; Gopalakrishna YT.; Ding J.; Zeng W.; Wu J. “A Stable Nitrogen‐centered Bis (imino) perylene Dimer‐based Diradicaloid” Asian Journal of Organic Chemistry, 2020, 11, 1798-1801.

60. Jiang Q.; Han Y.; Zou Y.; Phan H.; Yuan L.; Herng TS.; Ding J.; Chi C. “S‐shaped para‐Quinodimethane‐Embedded Double [6]Helicene and Its Charged Species Showing Open‐Shell Diradical Character” Chemistry–A European Journal, 2020, 15613-15622.

61. Guo J.; Li Z.; Zhang J.; Li B.; Liang Y.; Wang Y.; Xie S.; Phan H.; Herng TS.; Ding J.; Wu J.; Tang BZ.; Zeng Z. “Stable Quadruple Helical Tetraradicaloid with Thermally-Induced Intramolecular Magnetic Switching” Chinese Chemical Society, 2021, 1-25.

62. Wu S.; Phan H.; Li J.; Xu H.; Li X.; Wang D.; Herng T.S.; Han Y.; Wee A.; Ding J.; Lu J.; Wu J. “Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Framework Films via Oxidative C–C Coupling Reactions at a Liquid–Liquid Interface” Organic Materials, 2021; 03(01): 060-066

63. Shen J.; Han Y.; Dong S.; Phan H.; Herng TS.; Xu T.; Ding J.; Chi C. “A Stable [4, 3] Peri‐acene Diradicaloid: Synthesis, Structure and Electronic Properties” Angew. Chem. Int. Ed., 2021, doi.org/10.1002/ange.202012328.

64. Liu C.; Li G.; Phan H.; Zou Y.; Lu X.; Wu J. Highly Strained 1, 8-Naphthalene-Bridged Cyclic Oligophenylenes and Their Open-Shell Diradical Dications, Org. Lett. 2021, 23, 12, 4860–4863

 
You are here: Home Danh sách cán bộ TS. Phan Văn Hòa