School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. La Thế Vinh

la-the-vinhHọ và tên: La Thế Vinh
Chức danh khoa học: PGS.TS
Chức vụ hành chính: Trưởng Bộ môn, Viện trưởng
Điện thoại: 024-38692943
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: sonchiunhiet.vn

Giảng dạy các môn
- Động học và Thiết bị phản ứng
- Công nghệ Soda và Các chất kiềm
- Vật liệu vô cơ
- Màng phủ vô cơ
- Xúc tác trong công nghiệp hóa chất

Các hướng nghiên cứu chính
- Tổng hợp polyme vô cơ, bột màu vô cơ chịu nhiệt, phụ gia chậm cháy
- Nghiên cứu sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt, sơn vô cơ chống cháy (VOC=0)
- Nghiên cứu sản xuất sơn chống gỉ không chứa dung môi hữu cơ
- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu vô cơ phi kim loại thân thiện môi trường
- Nghiên cứu sản xuất phân bón vô cơ đa nguyên tố, phân bón thủy canh

Các đề tài/dự án đã thực hiện
- Chủ nhiệm đề tài cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo hệ polyme vô cơ làm chất phủ bảo vệ bề mặt trong môi trường nhiệt độ cao”, mã số T2004-40
- Chủ nhiệm đề tài cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo hệ polyme vô cơ làm vật liệu phủ chống cháy”, mã số T2006-98
- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biến tính và ứng dụng hệ polyme vô cơ làm chất phủ bảo vệ bề mặt trong môi trường nhiệt độ cao”, mã số B2005-28-174
- Chủ nhiệm dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chịu nhiệt trên cơ sở polyme vô cơ”, mã số B2008-01-01DA
- Chủ nhiệm dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt công suất 100.000 kg/năm từ nguyên liệu trong nước”, mã số KC.02.DA09/11-15
- Chủ trì đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ trên cơ sở polyme phốt phát nhôm và đất đồi làm vật liệu xây dựng không nung”, mã số B2014-01-85
- Chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống gỉ hệ phốt phát vô cơ từ nguyên liệu trong nước”, mã số B2014-01-04DA
- Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu sản xuất một số chất màu vô cơ chịu nhiệt dùng cho công nghiệp gốm sứ, màng phủ chịu nhiệt từ các khoáng vô cơ sẵn có trong nước”, mã số KC.02.19/16-20

Các bài báo đã công bố

 1. La Thế Vinh, La Văn Bình, Lê Xuân Thành, Động học quá trình ôxy hóa CO trong hơi nước trên xúc tác Au/CeO2 – γAl2O3, tạp chí hóa học và ứng dụng số 7, 23-26 (2004).
 2. La Thế Vinh, La Văn Bình, Lê Xuân Thành, Hoạt tính và năng lượng hoạt hóa của vật liệu xúc tác Au/CeO2 đối với phản ứng ôxy hóa CO trong hơi nước ở nhiệt độ thấp, tạp chí hóa học và ứng dụng số 10, 36-40 (2004).
 3. La Thế Vinh, Ảnh hưởng của hàm lượng Au trong hệ vật liệu Au/CeO2 đến hoạt tính xúc tác đối với phản ứng chuyển hóa CO bằng hơi nước, tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ 2, 330-334 (2005).
 4. La Thế Vinh, La Văn Bình, Lê Xuân Thành, Ảnh hưởng của điều kiện hoàn nguyên đến hoạt tính ôxy hóa CO bằng hơi nước trên vật liệu Nanocompozit Au/CeO2 - αAl2O3, tạp chí hóa học và ứng dụng số 5, 36-40 (2005).
 5. La Thế Vinh, La Văn Bình, Lê Xuân Thành, Quan hệ giữa cấu trúc và tính chất xúc tác của hệ vật liệu Nanocompozit Au/CeO2 đối với phản ứng ôxy hóa CO trong hơi nước ở nhiệt độ thấp, tạp chí hóa học và ứng dụng số 7, 32-34 (2005).
 6. La Thế Vinh, La Văn Bình, Lê Xuân Thành,Phương pháp TPR và XPS trong nghiên cứu cấu trúc Vật liệu xúc tác Au/CeO2, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 53, 91-93 (2005).
 7. Vinh La The, Binh La Van, Kinetic study of the water-gas shift reaction over Au/CeO2 nanocomposite material at low temperature, Regional Symposium on Chemical Engineering, 179-183 (2005).
 8. Vinh La The, Binh La Van, Adsorption and mechanistic studies for Water-gas shift reaction over Au/CeO2 catalytic material, Journal of analytical sciences, Vol.11 (3), 81-83 (2006).
 9. Vinh La The, Binh La Van, Water-gas shift reaction on Au/CeO2 catalytic material, Journal of chemistry, Vol.41 (1), 119-123 (2006).
 10. La Thế Vinh, La Văn Bình, Ảnh hưởng của chất biến tính đến cấu trúc của hệ polyme vô cơ Aluminosilicat, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 58, 110-113 (2006).
 11. La Thế Vinh, La Văn Bình, Quan hệ giữa cấu trúc và khả năng bền nhiệt của vật liệu polyme phốt phát nhôm, Hội nghị khoa học lần thứ 20 - ĐHBK Hà Nội, 103-105 (2006).
 12. La Thế Vinh, La Văn Bình, Hấp phụ và cơ chế quá trình ôxi hóa CO bằng hơi nước trên vật liệu xúc tác nanocompozit Au/CeO2, Hội nghị khoa học lần thứ 20 - ĐHBK Hà Nội, 106-108 (2006).
 13. La Thế Vinh, La Văn Bình, Chế tạo và biến tính vật liệu polyme vô cơ Aluminosilicat làm chất phủ bảo vệ, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 59, 85-87 (2007).
 14. La Thế Vinh, La Văn Bình, Phương pháp phổ hồng ngoại (DRIFTS) và phổ khối lượng (IMR-MS) trong nghiên cứu cơ chế phản ứng SHIFT, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật T.45 (1B), 304-308 (2007).
 15. La Thế Vinh, La Văn Bình, Cấu trúc của polymer phốt phát AlPO4 và FePO4, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 62, 60-62 (2007).
 16.  La Thế Vinh, Đào Văn Lương, Xử lý bề mặt thép CT3 trước khi sơn bằng phương pháp phốt phát hóa, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 63, 71-73 (2008).
 17. La Thế Vinh, La Văn Bình, Ảnh hưởng của thành phần dung dịch đến cấu trúc bề mặt lớp màng phốt phát kẽm, sắt và mangan, Tạp chí Hóa học T.46 (2A), 371-374 (2008).
 18. La Thế Vinh, Nguyễn Thế Dương, Polyme phốt phát nhôm và cấu trúc của nó, tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 68, 83-86 (2008).
 19. La Thế Vinh, Khả năng chịu nhiệt và bền nhiệt của sơn vô cơ, Tạp chí Hóa học T.48 (4A), Tr. 485-488 (2010).
 20. La Thế Vinh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thế Dương, Trần Thị Thịnh, Khả năng chịu nhiệt và chống cháy của sơn vô cơ trên cơ sở polyme phốt phát nhôm, Tạp chí Hóa học T.49 (2ABC), 809-814, (2011)
 21. La Thế Vinh, Nghiên cứu sử dụng đất đồi làm vật liệu xây dựng, Tạp chí Hóa học, T.49 (6A), 375-379 (2011)
 22. La Thế Vinh, Tổng hợp Polyme Aluminosilicat từ caolanh và dung dịch Na2SiO3, Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 89, 92-96 (2012)
 23. Vũ Minh Khôi, Bùi Trung Tuyến, Nguyễn Thế Dương, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương, Nghiên cứu quá trình tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng phản ứng pha rắn, Tạp chi Công nghiệp Hóa chất, số 9, 34-39 (2013)
 24. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Ngọc Hiển, Ảnh hưởng của phụ gia SiO2 đến một số tính chất của sơn vô cơ trên cơ sở polyme phốt phát nhôm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 52(5B) 2014, 604-610
 25. Nguyễn Văn Quang, La Văn Bình, La Thế Vinh, Điều chế amonisunfat từ gypsum và amoniflorua, Tạp chí Hóa học tập 52(5A), 2014, 143-146
 26. La Thế Vinh, Nguyễn Quang Bắc, Vũ Hoàng Tùng, Phạm Thị Hòa, Phạm Đại Hải, Vật liệu xây dựng không nung từ đất đồi và chất kết dính vô cơ, Tạp chí Hóa học tập 52(5A), 2014, 147-150
 27. Nguyễn Văn Quang, La Văn Bình, La Thế Vinh, Quá trình khử gypsum bằng cacbon hoạt tính kết hợp với silic dioxit ở nhiệt độ cao, Tạp chí Hóa học tập 53(3E12), 2015, 75-78
 28. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương, Hà Thị Hồng Yến, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Thị Vân Anh, Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng KHSO4, Tạp chí Hóa học tập 53(3E12), 2015, 254-257
 29. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Quách Thị Phượng, Lê Thị Mai Hương, Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng phản ứng với natribisulfat, Tạp chí Hóa học tập 53(4E2), 2015, 24-27
 30. La Thế Vinh, Nguyễn Thế Dương, Khảo sát quá trình nghiền và thiết lập quy trình muối - ủ, nghiền đối với hệ sơn vô cơ chịu nhiệt, Tạp chí Hóa học tập 53(4E2), 2015, 184-188
 31. La Thế Vinh, Nguyễn Xuân Thi, Đỗ Trí Dũng, Nghiên cứu sản xuất CaCO3 từ vỏ hàu biển sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm, Tạp chí Hóa học tập 55 (2e), 2017, 125-128
 32. La Thế Vinh, Nguyễn Duy Hưng, Nghiên cứu chế tạo gạch phục vụ trùng tu di tích Mỹ Sơn từ đất đồi và chất kết dính vô cơ, Tạp chí Hóa học tập 55 (2e), 2017, 129-132
 33. The Vinh La, Minh Khoi Vu, Research on alumina extraction from Kaolin of Phutho province by solid state reaction, The 10th AUN/SEED-Net regional conference on geological and geo-resource engineering, Phnom Penh, Cambodia 2017, 460-466.

Sáng chế và Giải pháp hữu ích
- Bằng độc quyền sáng chế số 10414 – Sơn polyme vô cơ nhôm phosphate chịu nhiệt và chống cháy
- Cúp vàng Techmart 2009, 2015 về sản phẩm và công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt

Các sách đã xuất bản: Công nghệ khai thác và chế biến muối mỏ - Kali, NXB Bách khoa Hà Nội, 2017 

Học viên Cao học đang hướng dẫn: 2

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 1

Các thông tin khác:
Cần tìm cao học, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu sản xuất một số chất màu vô cơ chịu nhiệt dùng cho công nghiệp gốm sứ, màng phủ chịu nhiệt từ các khoáng vô cơ sẵn có trong nước”, mã số KC.02.19/16-20, thực hiện trong giai đoạn 2018-2021. Đề tài sẽ hỗ trợ hoàn toàn kinh phí mua hóa chất, vật tư, kinh phí đo mẫu, lệ phi đăng báo trong nước và quốc tế, hỗ trợ tham dự hội thảo khoa học trong nước.

 
You are here: Home Danh sách cán bộ PGS. TS. La Thế Vinh