School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nguyễn Thế Dương

nguyen-the-duongHọ và tên: Nguyễn Thế Dương
Chức vụ hành chính: Cán bộ phục vụ giảng dạy
Điện thoại:
E.mail:
 
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:
- Nghiên cứu tổng hợp polyme vô cơ
- Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn vô cơ chịu nhiệt
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây
- Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biến tính và ứng dụng hệ polyme vô cơ làm chất phủ bảo vệ bề mặt trong môi trường nhiệt độ cao”, mã số B2005-28-174
- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chịu nhiệt trên cơ sở polyme vô cơ”, mã số B2008-01-01DA
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây
- La Thế Vinh, Nguyễn Thế D­ương, Polyme phốt phát nhôm và cấu trúc của nó, tạp chí Khoa học và công nghệ các tr­ường đại học kỹ thuật số 68, 83-86 (2008).

Các sách đã xuất bản: không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có

Các thông tin khác: không có

 
You are here: Home Danh sách cán bộ Nguyễn Thế Dương