School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Bùi Thị Vân Anh

VA
Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh
Chức danh khoa học: TS
Điện thoại:
Email: anh.buithivan@hust Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Giảng dạy môn:
 • Tổng hợp vật liệu phát quang
 • Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học
 • Hóa học chất rắn
 • Giản đồ pha
 • Công nghệ muối khoáng
 • Công nghệ đất hiếm
 • Xử lý nước
 • Công nghệ phân bón
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây
 1. Bùi Thị Vân Anh. Nghiên cứu thu hồi niken từ xỉ lò cao phân lân nung chảy - Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 20 trường ĐHBK Hà Nội – 2006
 2. Bùi Thị Vân Anh. Nghiên cứu khả năng tổng hợp chất phát quang kẽm silicat hoạt hoá bởi mangan - Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, Số 4 (64) – 2007
 3. Bùi Thị Vân Anh. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến độ phát quang của kẽm silicat hoạt hoá bởi mangan - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, số 1B – 2007
 4. Bùi Thị Vân Anh. Tổng hợp chất phát quang kẽm silicat hoạt hóa bởi mangan theo phương pháp đồng kết tủa sử dụng dung dịch natri silicat có bổ sung ammoniac - Tạp chí Hoá học, T.46 (2A), Tr. 31-36 - 2008
 5. Bùi Thị Vân Anh. Tổng hợp chất phát quang kẽm silicat cỡ nano hoạt hoá bởi mangan theo phương pháp sol-gel - Tạp chí Hoá học, T.46 (2A), Tr. 291-294 - 2008
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây

 

 
You are here: Home Danh sách cán bộ TS. Bùi Thị Vân Anh