School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Lê Thị Thu Hằng

LE THI THU HANGHọ và tên: TS. Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 111, Nhà C5, ĐHBKHN

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 04.38.68.01.22

Quá trình đào tạo

 • Đào tạo Kỹ sư tại trường ĐHBK HN (2002-2007)
 • Đào tạo Thạc sỹ tại trường ĐHBK HN (2007-2009)
 • Đào tạo Tiến sỹ tại trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn quốc (2013-2017)

Giảng dạy môn

 • - Tổng hợp hữu cơ bằng phương pháp điện hoá
 • - Mạ điện
 • - Nguồn điện hóa học
 • - Vật liệu học điện cực

Các hướng nghiên cứu chính

 • - Vật liệu điện cực cho ắc quy ion liti, ắc quy ion kẽm
 • - Vật liệu điện xúc tác cho ắc quy liti-không khí
 • - Vật liệu siêu tụ: Fe2O3, MnO2, Co3O4, graphene...
 • - Vật liệu gốm điện và chất điện ly rắn
 • - Polyme dẫn: PANi, PPy
 • - Gia công xử lý bề mặt

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

 1. Dự án SXTN Bộ GD-ĐT 2009-01-01-DA "Hoàn thiên quy trình công nghệ Mạ 6 lớp trang trí và bảo vệ lên nền nhựa Acrylonitrilbutadien Styren(ABS) phục vụ sản xuất ô tô, xe máy và đồ gia dụng chất lượng cao"
 2. Đề tài Nafosted, "Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hợp kim vô định hình dạng FeNiCo(Me)P (Me=Pt, Pd) bằng phương pháp điện hóa và khả năng ứng dụng vào sensor từ và vật liệu điện cực".
 3. Đề tài Trường ĐHBK Hà Nội 2009, "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tạp chất Co và Fe đến vật liệu Mangan Dioxit ứng dụng trong siêu tụ".
 4. Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009-2010, "Nghiên cứu công nghệ mới xử lý bề mặt nhôm trước khi mạ bằng phương pháp điện hoá".
 5. Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010-2011, "Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá vật liệu hỗn hợp oxit mangan với oxit các kim loại chuyển tiếp (Co, Ni) bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ".
 6.  

Kết quả nghiên cứu đã công bố hoặc đăng ký

Tạp chí trong nước

 1. Le Thi Thu Hang*, Vu Thi Huong, Mai Thanh Tung, "Characterization of electrodeposited cobalt doped manganese oxides for supercapacitive applications", Tạp chí hóa học, (2009) 47-5A.
 2. Le Thi Thu Hang*, Dang Viet Anh Dung, Vu Thi Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Xuan Truong, Mai Thanh Tung. “Preparation and studies on anti-corrosion capability of Ni-P deposition in simultaneous oil and gas environment”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2010) 48-5A.
 3. Ngo Duc Tung, Tran Trung, Le Thi Thu Hang, Vu Thi Thu Ha, "Electrochemical synthesis and corrosion protection of composite coating polypyrrole/MnO2 on copper", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2010) 48-5A.
 4. Le Thi Thu Hang*, Ngo Duc Tung, Nguyen Thi Lan Anh, Mai Thanh Tung. “Study on supercapacitive behaviour of Co and Fe doped manganese oxide prepared by anodic electrodeposition”. Tạp chí Hóa học, vol. 49 (2) p. 255-259 (2011).
 5.  Le Thi Thu Hang*, Ngo Duc Tung, Nguyen Thi Lan Anh, Mai Thanh Tung. “ Effects of annealing temperature on the supercapacitive behavior of sol-gel synthesized Mn-Ni binary oxide”.Tạp chí Hóa học, vol. 49 (2) p.277-281 (2011).
 6. Ngo Duc Tung, Nguyen Van Dat, Nguyen Van Toan, Le Thi Thu Hang*. “Electrochemical capacitor base on polyaniline synthesised by electrochemistry on stainless steel (SS304)”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học, vol. 82(A) p. 22-26 (2011).
 7. Ngo Duc Tung, Le Thi Thu HangP. “Pseudocapacitance properties of electrodeposited hybrid films of polyaniline and manganese dioxide on stainless steels”. Tạp chí Hóa học, vol. 49 (3) p. 394-397 (2011).
 8.  Le Thi Thu Hang*, Nguyen Thi Lan Anh, Mai Thanh Tung. “Characterization of morphology and structure of Co and Fe doped manganese oxides for supercapacitve application”. Tạp chí Hóa học, vol.50 (5), 619-623 (2012).
 9. Mai Thanh Tung, Le Thi Thu Hang, Dang Viet Anh Dung, “Electrochemical preparation of magnetic layered structure materials with giant magnetoresistant (GMR) and giant magnetoimpedance (GMI)”. Tạp chí Hóa học, vol.50 (5), 647-655 (2012).
 10. Le Thi Thu Hang*, Nguyen Thi Lan Anh, Hoang Thi Bich Thuy, Ngo Duc Tung, Mai Thanh Tung. “Electrochemical and pseudocapacitive behavior of binary Mn-Ni oxide films prepared by sol-gel method”. Journal of Chemistry, Vietnam, vol. 50 (5B), p.153-157 (2012).
 11. Le Thi Thu Hang, Dang Viet Anh Dung, Nguyen Van Dung, Mai Thanh Tung. “Preparation of magnetic CoP/Cu microwires by electrodedeposition technique”. Journal of Chemistry, vol. 50 (5B), p. 157-162 (2012).
 12. Le Thi Thu Hang*, Ha Manh Chien, Nguyen Xuan Truong, Mai Thanh Tung. “Influence of sodium dihypophophide concentration on anti-corrosion properties of electrolessly deposited Ni-P alloy in aqueous containing H2S-CO2-Cl- media”. Journal of Chemistry, vol. 50 (6B), p. 50-54 (2012).
 13. Le Thi Thu Hang*, Ha Manh Chien, Mai Thanh Tung. “Effect of PTFE particle concentration on corrosion and wear resistance of electrolessly depsosited NiP-PTFE composite coatings”. Journal of Chemistry, vol. 50 (6B), p. 66-70 (2012).
 14. Hang T. T. Le, Yen Thi Nguyen, Dang Viet Anh Dung, Chan-Jin Park, "Electrochemical performance of tin oxide-mesoporous carbon composites for lithium ion batteries", Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học, vol. 134, p. 044-051 (2019).
 15. Le Thi Thu Hang*, Dang Viet Anh Dung. "Lithium storage performance of SnO2@CMK-3 composites". VietnamJournal of Chemistry, vol. 57, p. 747-752 (2019).
 16. Bùi Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thu Hằng*, "Tổng hợp, đặc trưng của vật liệu cacbon xốp meso CMK-3 đi từ khuôn cứng SBA-15 và khả năng ứng dụng làm siêu tụ điện hóa" Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học, vol. 141, p.  (2020).

Kỷ yếu hội nghị

 1. Vu Quoc Trung, Vuong Quang Trong, Tran Thi Mai Huong, Nguyen Thi Binh Yen, Le Xuan Que, Le Thi Thu Hang, Dang Viet Anh Dung, Nguyen Thuy Hang, Nguyen Thi Bich Thuy. “Anticorrosive epoxy coatings containing of nanocomposite formed from montmorillonite and doped polypyrrole”. Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, Vung Tau, Vietnam, pp. 910-913.
 2. Dang Viet Anh Dung, Mai Thanh Tung, Nguyen Thi Lan Anh, Le Thi Thu Hang, “Effect of annealing temperature on electrochemical characterization of binary Mn-Ni oxidefilms prepared by sol-gel method for supercapacitive applications”. Proceeding of The 5th regional conference on Chemical Enginering, Thailand (2013).
 3. Mai Thanh Tung, Le Thi Thu Hang “Supercapacitive behaviors of Co and Fe doped manganese oxide thin films prepared by anodic electrodeposition”.Proceeding of The 5th AUN/SEED-Net Regional conference on Materials & The 5th  Regional conference on Natural Resources and Materials, Malaysia (2013).
 4. Quang. L. D. Ngo, Nam T. H. Chu, Hang T. T. Le, "Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon from Vietnam Natural Kaolin Clay for Supercapacitor Application". The 13th internatonal conference on the physical properties and application of advanced materials, Hanoi, Vietnam (2018), p.118.

Tạp chí nước ngoài

 1. Vu Quoc Trung*, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc, Le Thi Thu Hang. “Double corrosion protection mechanism of molybdate diped polyaryrrole/montimorillonite nanocomposites”. Journal of Experimental Nanoscience, DOI: 10.1080/17458080.2012.656710 (2012).
 2. Duc Tung Ngo, Ramchandra S. Kalubarme, Hang T. T. Le, John G. Fisher, Choong-Nyeon Park, Il-Doo Kim, Chan-Jin Park*, "Carbon-interconnected Ge Nanocrystals as an Anode with Ultra-long-term Cyclability for Lithium Ion Batteries", Advanced Functional Materials, 24 (2014) 5291-5298.
 3. Mai Thanh Tung, Le Thi Thu Hang, Le Anh Tuan, Nguyen Hoang Nghi, Manh-Huong Phan*, “Influence of electrodeposition parameters on the magnetic and magneto-impedance properties of CoP/Cu wires”, Physica B 442 (2014) 16–20.
 4. Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy*, and Le Thi Thu Hang. “Metal Doped Manganese Oxide Thin Films for Supercapacitor Application.” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 6949-6956, (2015).
 5. Dang Trung Dung*, Le Thi Thu Hang and Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, “Synthesis of Nanostructured Manganese Oxides based Materials and application for Supercapacitor”, Advanced in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol. 6, 025011-025018.
 6. Hang T. T. Le, Ramchandra S Kalubarme, Duc Tung Ngo, Seong-Yong Jang, Kyu-Nam Jung, Kyoung-Hee Shin; Chan-Jin Park*, " Citrate gel synthesis of aluminium-doped lithium lanthanum titanate solid electrolyte for application in organic-type lithium-oxygen batteries", Journal of Power Sources, 274 (2015) 1188-1199.
 7. Duc Tung Ngo, Ramchandra S. Kalubarme, Hang T. T. Le, Choong-Nyeon Park, Chan-Jin Park*, "Conducting additive-free, amorphous GeO2/C composite as a high capacity and long-term stability anode for lithium ion batteries", Nanoscale, 7 (2015) 2552-2560.
 8. Hang T. T. Le, Ramchandra S. Kalubarme, Duc Tung Ngo, Harsharaj S. Jadhav, Chan-Jin Park; “Bi-layer lithium phosphorous oxynitride/aluminium substituted lithium lanthanum titanateas promising solid electrolyte for long-life rechargeable lithium-oxygen batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 3 (44) (2015) 22421-22431.
 9. Duc Tung Ngo, Hang T. T. Le, Ramchandra S. Kalubarme, Jae-Young Lee, Choong-Nyeon Park, Chan-Jin Park*; “Uniform GeO2 dispersed in nitrogen-doped porous carbon core-shell architecture: Anode material for Lithium Ion Batteries", Journal of Materials Chemistry A 3 (43) (2015) 21722-21732.
 10. Duc Tung Ngo, Hang T. T. Le, Chan-hoon Kim, Jae-Young Lee, John G. Fisher, Il-Doo Kim, Chan-Jin Park*; "Mass-scalable Synthesis of 3D Porous Germanium-Carbon Composite Particles as an Ultra-high Rate Anode for Lithium Ion Batteries ", Energy & Environmental Science 8(12) (2015) 3577-3588.
 11. Hang T. T. Le, Duc Tung Ngo, Van-Chuong Ho, Guozhong Cao, Chan-Jin Park, "Insights into Degradation of Metallic Lithium Electrode Protected by Bilayer Solid Electrolyte Based on Aluminium Substituted Lithium Lanthanum Titanate in Lithium-Air Batteries ", Journal of Materials Chemistry A (2016) 4, 11124-11138.
 12. Hang T. T. Le, Duc Tung Ngo, Ramchandra S. Kalubarme, Guozhong Cao, Choong-Nyeon Park, Chan-Jin Park, “A Composite Gel Polymer Electrolyte Based on Poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) with Modified Aluminum-Doped Lithium Lanthanum Titanate (A-LLTO) for High-Performance Lithium Rechargeable Batteries", ACS Applied Materials and Interface 8(32) (2016), 20710-20719.
 13. Ngoc Hung Vu, Paulraj Arunkumar, Jong Chan Im, Duc Tung Ngo, Hang T. T. Le, Chan-Jin Park and Won Bin Im*, "Effect of synthesis temperature on the structural defects of integrated spinel-layered Li1.2Mn 0.75Ni0.25O2+δ: a strategy to develop high-capacity cathode materials for Li-ion batteries", Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 15730-15742.
 14. Hang T.T. Le, Duc Tung Ngo, Young-Jae Kim, Choong-Nyeon Park, Chan-Jin Park*, "A perovskite-structured aluminium-substituted lithium lanthanum titanate as a potential artificial solid-electrolyte interface for aqueous rechargeable lithium-metal-based batteries", Electrochimica Acta, 248 (10) 2017, 232-242
 15.  , , , , and Chan-Jin Park*, "Facile Synthesis of Si@SiC Composite as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries”, ACS Applied Materials and Interface, 9 (2017), 32790–32800.
 16. Duc Tung Ngo, Hang T. T. Le, Xuan-Manh Pham, Ji-Won Jung, Ngoc Hung Vu, John G. Fisher, Won-Bin Im, Il-Doo Kim, Chan-Jin Park*, "Highly porous coral-like silicon particles synthesized by an ultra-simple thermal-reduction method", Journal of Materials Chemistry A (2018) 6, 2834-2846.
 17. Van-Chuong Ho, Duc Tung Ngo, Hang T. T. Le, Rakesh Verma, Hê-Sang Kim, CHoong-Nyeon Park, Chan-Jin Park*, "Effect of an orgainic additive in the electrolyte on suppressing the growth of Li dendrites in Li metal-based batteries", Electrochimica Acta 279 (2018) 213-223.
 18. , Duc Tung Ngo, Hang T.T. Le, Pravin N. Didwal, Rakesh Verma, Chan Woo-Min, Choong-Nyeon Park, Chan-Jin Park* "Aself-encapsulated porous Sb-C nanocomposite anode with excellent Na-ion storage performance", Nanoscale 10 (2018) 19399-19408.
 19. Hang T. T. Le, Duc Tung Ngo, Pravin N. Didwal, John G. Fisher, Choong-Nyeon Park, Il-Doo Kim,Chan-Jin Park*, "Highly efficient and stable solid state Li-O2 batteries using a perovskite solid electrolyte", Journal of Materials Chemistry A 7(2019) 3150-3160.
 20. Huyen T.T. Bui*, Trung-Dung Dang, Hang T. T. Le and Thuy T. B. Hoang, "Comparative sutdy on corrosion inhibition of Vietnam orange peel essential oil with urotropin and insight of corrosion inhibition mechanism for mild steel in hydrocholoric solution", Journal of Electrochemical Science and Technology 10 (2019) 69-81.
 21. Hang T. T. Le,, Chan-Jin Park*, "Facile citrate gel syntheis of an antimony-carbon nanosponge with enhanced lithium storage",New Journal of Chemistry 43 (2019) 10716-10725.
 22. Hang T. T. Le*, Duc Tung Ngo,, Thi-Yen Nguyen, Trung-Dung Dang, Chan-Jin Park*, "Graphitic N-CMK3 pores filled with SnO2 nanoparticles as an ultrastable anode for rechargeable Li-ion battereies", Journal of Power Source 440 (2019) 227104.
 23. Aqsa Nazir, Hang T. T. Le, Chan-Woo Min, Arvind Kasbe, Jaekook Kim, Chang-Soo Jin, Chan-Jin Park*, "Coupling of conductive Ni3(2,3,6,7,10,11-hexaiminotriphenylene)2 metal-organic framework with silicon nanoparticles for use in high capacity lithium ion batteries", Nanoscale, 2020, 12, 1629-1642.
 24.  Hang T. T. Le*, Trung-Dung Dang, Nam T. H, Chu, Chan-Jin Park*, " Synthesis of nitrogen-doped ordered mesoporous carbon with enhanced lithium storage performance from natural kaolin clay",  Electrochimica Acta 332 (2020) 135399.
 25. Nam T. H. Chu, Quang L. D. Ngo, Hang T. T. Le*, "Synthesis of ordered mesoporous carbon from Vietnam natural kaolin clay for supercapacitor application", Materials Science Forum 985 (2020) 124-136.
 26. I. L. Ngo, T. K. Lai, H. J. Choi, H. T. T. Le, G. M. Kim*, and T. D. Dang*, "A study on mixing performance of dean flows through spiral micro-channel under various effects", Physical Fluids 32 0222004 (2020). Ha Tran Huu, Hang T. T. Le, Van Phuc Nguyen, Thi Thanh Huong Nguyen, Thi Xuan Dieu Nguy, Van Thang Nguyen, Sung-Jin Kim, Vien Vo*, "Facil one-step synthesis of g-C3N4-supported WS2 with enhanced lithium storage propterties", Electrochemimica Acta 341 (2020)136010.
 27.  
 
 

 

 
You are here: Home Danh mục cán bộ TS. Lê Thị Thu Hằng