School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Đỗ Xuân Trường

DoXuanTruong

Họ và tên:Đỗ Xuân Trường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel: + 84-4-3 8 68 01 21; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Homepage:https://www.researchgate.net/profile/Truong_Do4?ev=hdr_xprf&_sg=_aO0CObP0ANSS0_AP_llE4cfxEc5mjErSGgdNCykSGhd2gIktWYapmIM5Q8npZNg

Các môn giảng dạy:

1.Ứng dụng phương pháp số trong CNHH.

2. Mô phỏng, tối ưu hóa quá trình và đánh giá tiền khả thi kinh tế.

3.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 1 (thí nghiệm)

4.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 2 (thí nghiệm)

5.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 3 (thí nghiệm)

6.Ứng dụng tin học trong CNHH (thí nghiệm)

Hướng nghiên cứu:

1.Thiết kế quá trình, phân tích kinh tế-kỹ thuật các quá trình hóa học, tối ưu hóa đa mục tiêu, và kỹ thuật hệ thống quá trình công nghệ hóa học.

2.Mô phỏng và mô hình hóa các quá trình hóa học.

3.Năng lượng tái tạo: Nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis), khí hóa (gasification) và chuyển hóa sinh học (bio-conversion), nhiệt phân (torrefaction), supercritical reaction các nguồn nguyên liệu sinh khối (Biomass) và rác thải hữu cơ.

4.Phân tích năng lượng và tối thiểu hóa tiêu tốn năng lượng dựa trên kỹ thuật Pinch.

5.Động học phản ứng của quá trình cacking nhiệt và reforming có xúc tác trong tổ hợp dầu mỏ.

Các công trình NC đã công bố:

1.Mô hình và mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn - áp dụng cho quá trình tinh chế cồn thực phẩm -Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Tập 48-số 6A. Tác giả Đỗ Xuân Trường, Trần Trung Kiên.

2.Do Xuan Truong, Tran Trung Kien; Simulation of startup phase of batch distillation process – application for the alcoholic beverage purification process; the 5th Regional Conference on Chemical Engineering, 7 – 8 February 2013, PATTAYA, THAILAND.

3.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Sungsoo Jang, Hwa-Jee Chung, Yong-Wook Lee (2014), Process Design and Economics for Bioethanol Production Process from Palm Empty Fruit Bunch (EFB). in: Computer Aided Chemical Engineering, (Eds.) P.S.V. Jiří Jaromír Klemeš, L. Peng Yen, Vol. Volume 33, Elsevier, pp. 1777-1782.

4.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, and Heejung Yeo (2014), Economic analysis of bio-oil production process from empty fruit bunches, Energy Conversion and Management, 80, 525-534.

5.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Heejung Yeo, Uen-do Lee, Young-tai Choi, and Jae-Hun Song (2014), Techno-economic analysis of power generation plant with fluidized-bed gasification from woodchips, Energy, 70, 547-560.

6.Truong Xuan Do, Young-Il Lim*, Jinsuk Lee, and Woojo Lee (2015), Effect of normal paraffins separation from naphtha on reaction kinetics for olefins and aromatics production, Computers and Chemical Engineering.74, 128–143.

7.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Sungsoo Jang and Hwa-Jee Chung (2015), Hierarchical economic potential approach for techno-economic evaluation of bioethanol production from palm empty fruit bunches, Bioresource Technology. 189: 224-35.

8.Truong Xuan Do,Young-il Lim,Jinsuk Lee,Woojo Lee(2015),Techno-economic analysis of petrochemical complex retrofitted with simulated moving-bed for olefins and aromatics production, Chemical Engineering Research and Design. 106, 222-241.

9.Truong Xuan Do,Young-il Lim(2016), Techno-economic comparison of three energy conversion pathways from empty fruit bunches,Renewable Energy, 90, 307-318.

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Các dự án nghiên cứu khoa học gần đây:

1. Nano TiO2 preparation - smart filter material application in industrial wastewater treatment. Funded by Hanoi University of Technology. 2008-2009 (1 year).

2. Simulation and modeling of the batch distillation process. Funded by Hanoi University of Technology. 2009-2010 (1 year).

3. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Economic analysis of bio-oil production process from empty fruit bunches (EFB) using fluidized-bed, 1st-year report, Daekyong Esco, 2012. 07-2013. 06 (1 year).

4. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Modeling of power plant from biomass gasification in a circulating fluidized-bed (CFB), 1st-year report (March 2013), Hansol SeenTec, 2012. 05 - 2014. 04 (2 years).

5. Young-Il Lim, Truong Xuan Do, and Dongjun Lee, SMB process design and construction, 1st-year report (May 2013), SMBA, 2012. 06-2014. 05 (2 years).

6. Young-Il Lim, Truong Xuan Do, and JaeHwan Yoo, Techno-economic analysis of bio-ethanol production plant from empty fruit bunches (EFB), Technical report (September 2014), Gendocs, 2013. 12 - 2014.12 (1 year).

7. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Process design and economics of organic solid waste torrefaction and combined heat and power gasification process, Technical report (August 2015).

8. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Techno-economic analysis of Kazakhstan coal gasification processes, 2015-2016 (2 years).

9. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Techno-economic analysis of bio-heavy oil production from sewage sludge, 2016 (1 year).

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Đỗ Xuân Trường