School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

nguyen-maiHọ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Địa chỉ làm việc: Phòng 422-Nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04 3868.0019

I. CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY
 • - Hóa lý 1
 • - Vật liệu cho các nguồn năng lượng mới 

II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 1. Hóa học nano và công nghệ nano;
 2. Vật liệu lai thông minh cấu trúc nano;
 3. Vật liệu plasmon; Hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (Surface-Enhanced Raman Scattering - SERS)
 4. Hóa học xúc tác;
 5. Hóa học xanh và nhiên liệu sạch;
 6. Cảm biến trên cơ sở vật liệu nano...

III. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

 1. Nghiên cứu vật liệu nano lai hóa giữa hạt nano vàng và sulfide kim loại như một chất xúc tác quang plasmon tiềm năng cho phản ứng sản xuất H2, Đề Tài NAFOSTED, 103.02-2016.24- 2017-2020, Chủ nhiệm
 2. Tổng hợp vật liệu lai nano vàng và polyme nhạy nhiệt poly-N-isopropylacrylamide có khả năng phát hiện chất ô nhiễm trên cơ sở hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS), Đề tài khoa học cấp cơ sở, T2017-TT-007, Chủ nhiệm 
 3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất dầu diesel sinh học gốc (B100) bằng xúc tác dị thể trên hệ dây chuyền pilot công suất 200 tấn B100/năm và diesel sinh học (B5) 4.000 tấn B5/năm từ nguồn dầu mỡ động thực vật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, (2010-2011), Thành viên nghiên cứu.
 4. Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp vitamin C từ sorbitol, Bộ Công thương, 2010-2012, Thành viên nghiên cứu.
 5. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể TiO2/CNT và ống TiO2 nano ứng dụng để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy bằng phương pháp quang hóa liên tục, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012-2013, Thành viên nghiên cứu.

IV. CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

IV.1. Bài báo Quốc tế

 1. Linh Thi Hoang, Hai Van Pham & Mai Thi Tuyet Nguyen. Investigation of the Factors Influencing the Surface-Enhanced Raman Scattering Activity of Silver Nanoparticles. Journal of Electronic Materials, 2020  49, 1864–1871. (IF 1.676)
 2. Mai Thi Tuyet Nguyen, Pnipam-covered gold nanodots for reversible adsorption of biomolecules. Emerging Materials Research, 2019, 8(1), 44-48 (IF 0.33)
 3. Mai T. T. Nguyen, Dong H. Nguyen, My T. Pham, Hai V. Pham & Chinh D. Huynh. Synthesis and Vertical Self-Assembly of Gold Nanorods for Surface Enhanced Raman Scattering. Journal of Electronic Materials, 2019, 48, 4970–4976. (IF 1.676)
 4. Mai Nguyen, Issam Kherbouche, Macilia Braik, Abderrahmane Belkhir, Leïla Boubekeur-Lecaque, Jean Aubard, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Dynamic Plasmonic Platform To Investigate the Correlation between Far-Field Optical Response and SERS Signal of Analytes. ACS Omega, 2019, 4(1), 1144-1150 (IF 2.584)
 5. Mai TT Nguyen*, C Mangeney, N Felidj. Tunable platforms by coupling gold nanorectangles and pNIPAM for surface-enhanced Raman scatteringAdvances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. 2018, 9(3), 035013 (Scopus)
 6. Tien D Tran, Mai TT Nguyen*, Hoang V Le, Duc N Nguyen, Quang Duc Truong, Phong D Tran. Gold nanoparticles as an outstanding catalyst for the hydrogen evolution reaction. Chemical communications. 2019, 54(27), 3363-3366 (IF 6.164)
 7. Inga Tijunelyte, Issam Kherbouche, Sarra Gam-Derouich, Mai Nguyen, N Lidgi-Guigui, M Lamy de la Chapelle, A Lamouri, G Levi, J Aubard, A Chevillot-Biraud, C Mangeney, N Felidj. Multi-functionalization of lithographically designed gold nanodisks by plasmon-mediated reduction of aryl diazonium saltsNanoscale Horizons. 2018, 3(1), 53-57 (IF 9.095)
 8. Mai Nguyen, Issam Kherbouche, Sarra Gam-Derouich, Iman Ragheb, Stéphanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Georges Lévi, Jean Aubard, Philippe Decorse, Nordin Félidj, Claire Mangeney. Regioselective surface functionalization of lithographically designed gold nanorods by plasmon-mediated reduction of aryl diazonium saltsChemical Communications. 2017, 53(82), 11364-11367 (IF 6.164)
 9. Mai Nguyen, Georges Lévi, Aazdine Lamouri, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Selective Plasmon-Mediated Chemical Surface Functionalization at the Nanosocale. Nanoscale 2016, 8, 8633-8640. (IF=7.760)
 10. Mai Nguyen, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Review article: Looking for new synergies in molecular plasmonics through hybrid thermoresponsive nanostructures. Chemistry of Materials 2016, 28, 3564−3577. (IF=9.407)
 11. Mai Nguyen, Andrei Kanaev, Xiaonan Sun, Emmanuelle Lacaze, Stéphanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Jean Aubard, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Tunable electromagnetic coupling in plasmonic nanostructures mediated by thermoresponsive polymer brushes. Langmuir 2015, 31, 12830–12837. (IF=4.457)
 12. Mai Nguyen, Xiaonan Sun, Emmanuelle Lacaze, Pamina M.Winkler, Andreas Hohenau, Joachim R. Krenn, Celine Bourdillon, Aazdine Lamouri, Johan Grand, Georges Levi, Leïla Boubekeur-Lecaque, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Engineering Thermoswitchable Lithographic Hybrid Gold Nanorods as Plasmonic Devices for Sensing and Active Plasmonics Applications. ACS Photonics 2015, 2, 1199–1208. (IF=5.404)
 13. P. Winkler, M. Belitsch, A. Tischler, V. Hafele, H. Ditlbacher, J. R. Krenn, A. Hohenau, M. Nguyen, N. Félidj, C. Mangeney. Nanoplasmonic heating and sensing to reveal the dynamics of thermoresponsive polymer brushes. Applied Physics Letter 2015, 107, 141906. (IF=3.302)
 14. Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Lien Thi Tran, Tuyet Mai Thi Nguyen, Thanh Thuy Thi Tran, Minh Tu Pham, Manh Hung Do, Dinh Lam Nguyen. Synthesis of titanium dioxide nanotubes via one-step dynamic hydrothermal process. Journal Materials Science 2014, 49, 5617–5625. (IF=2.371)
 15. Randa Ahmad, Leïla Boubekeur-Lecaque, Mai Nguyen, Stephanie Lau-Truong, Aazdine Lamouri, Philippe Decorse, Anouk Galtayries, Jean Pinson, Nordin Felidj, Claire Mangeney. Tailoring the Surface Chemistry of Gold Nanorods through Au-C/Ag-C Covalent Bonds Using Aryl Diazonium Salts. The Journal Physical Chemistry C 2014, 118, 19098-19105. (IF=4.772)
 16. Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Tuyet Mai Thi Nguyen, Minh Tu Pham, Tam Thi Bach,  Hong Nhan Nong. Esterification of 2-keto-L-gulonic acid catalyzed by a solid heteropoly acid. Catalysis Science & Technology 2013, 3, 699-705. (IF=5.287)

IV.2. Bài báo trong nước

 1. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ngô Thị Chinh, Phạm Đình Trọng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến cấu trúc của vật liệu SBA, Tạp chí Hoá học 2009, 47 (2A), 64 - 67.
 2. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Vũ Hùng. Nghiên cứu đặc trưng của vật liệu perovskit LaMnO3 được tổng hợp trong nước và axetophenon, Hội nghị xúc tác và hấp phụ lần thứ V  2009, 192-197.
 3. Ngô Thị Thuận, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Vũ Hùng, Perovskit LaMnO3 mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa ancol benzylic, Tạp chí Hoá học 2009, 47 (6A), 188-193.
 4. Ngô Thị Thuận, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tổng hợp và đặc trưng vật liệu SBA-16 khi sử dụng hỗn hợp chất hoạt động bề mặt làm chất tạo cấu trúc, Tạp chí Hoá học 2009, 47 (6A), 371-375.
 5. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Blache Yves, Praud-Tabaries Annie, Tổng hợp các hợp chất triazol mới có hoạt tính chống gỉ và thân thiện với môi trường, Tạp chí Hóa học 2010, 48 (4B), 167-171.
 6. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Thu Hà, Nông Hồng Nhạn, Phạm Minh Tứ, Trần Bình Trọng, Ứng dụng phương pháp HPLC trong phân tích sản phẩm của phản ứng este hóa axit 2-Keto-L-Gulonic, Tạp chí Hóa học 2011, 49 (2ABC), 925-929.
 7. Vũ Thị Thu Hà, Phạm Minh Tứ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Bình Trọng, Dương Quang Thắng, Bạch Thị Tâm, Nghiên cứu phản ứng este hóa axit 2-keto-L-gulonic trên xúc tác dị thể SO42-/ZrO2, Tạp chí Hóa học 2011, 49 (5AB), 276 – 279.
 8. Vũ Thị Thu Hà, Nadine Esayem, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Minh Tứ, Bạch Thị Tâm, Đỗ Mạnh Hùng, Vai trò của xúc tác dị thể trong phát triển hóa học xanh. I-Các quá trình este hóa sử dụng xúc tác axit rắn, Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, 8/2012, 41-45.
 9. Phạm Minh Tứ, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Bình Trọng, Bạch Thị Tâm, Vũ Thị Thuận, Nghiên cứu tổng hợp vitamin C từ sorbitol - I. Qui trình hoàn thiện qui mô phòng thí nghiệm, Tạp chí Hóa học ứng dụng 2012, 3 (13), 1-3.
 10. Bạch Thị Tâm, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Minh Tứ, Trần Bình Trọng, Nghiên cứu sản xuất vitamin C từ sorbitol - II. Đánh giá chất lượng sản phẩm, Tạp chí Hóa học ứng dụng 2012, 4 (14), 15-18.
 11. Bạch Thị Tâm, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Minh Tứ, Vũ Thị Thu Hà, Nghiên cứu công nghệ “xanh” sản xuất vitamin c từ axit 2-keto-l-gulonic, Tạp chí hóa học 2012, 50 (5A), 297-300. 
 12. Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Tuyết MaiXúc tác nano đồng cho quá trình phân hủy chất ô nhiễm xanh methylene. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 2019, 24, 33-38 
 13. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Lê Huy, Claire M., Nordin F., Ứng dụng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở nano vàng  biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-isopropylacrylamit), Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 2019, 133, 63-67
 14. Nguyễn Hữu Đông, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết MaiTối ưu hoạt tính tăng cường tín hiệu phổ tán xạ raman của nano vàng. Tạp chí Hóa học, 2019, 57, 138-142

IV.3. Hội nghị-Hội thảo

 1. Elaboration of hybrid nanostructure for bio-adhesion. The Association of Vietnamese Scientists and Experts annual doctoral workshop, Paris (France), 2013 (Báo cáo thuyết trình).
 2. Lithographic Gold@Polymer Nanorods as Efficient Thermoswitchable Plasmonic Systems for Environmental Sensing Applications. Workshop of research group 3430 - Plasmonique Moléculaire et Spectroscopie Exaltées de Surface (PMSE), Paris (France), 2014 (Báo cáo thuyết trình).
 3. Design and Optical Properties of Active Thermoswitchable/Hybrid Plasmonic Nanostructures. IWAMSN 2014 - The 7th International Workshop on Advanced Materials Science, Hạ Long, (Việt Nam), 2014 (Báo cáo thuyết trình).
 4. Thermoswitchable Plasmonic Hybrid Nanostructures, Labex SEAM (Le laboratoire d’Excellence Science Engineering for Advanced Materials and devices) workshop, Paris (France), 2015 (Poster)

V. PHÁT MINH SÁNG CHẾ

 1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số bằng 2-0001062-000: “Phương pháp sản xuất liên tục metyl-2-keto-L-gulonat trên xúc tác dị đa axit”, Phạm Minh Tứ, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Bình Trọng, Bạch Thị Tâm. Quyết định số 706/QĐ-SHTT ngày 13/01/2012
 2. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số bằng 2-0001094-000: “Phương pháp tinh chế Rutin thô thành Rutin tinh khiết”, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Chúc, Nông Hồng Nhạn, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà. Quyết định số 42986/QĐ-SHTT, ngày 9/8/2013.

VI. CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 Book chapter: 

 1. Nordin Felidj, Nguyen Thi Tuyet Mai, Jean Aubard, Claire Mangeney. Reversible Adsorption of Biomolecules on Thermosensitive Polymer-Coated Plasmonic Nanostructures. CRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology
 2. Mai Nguyen, Jean Aubard, Leila Boubekeur-Lecaque, Claire Mangeney, Stéphanie Lau-Truong, Alexandre Chevillot-Biraud, François Maurel, Nordin Felidj. Concept and Development of Multi-Functional Hybrid Systems: Photoswitchable and Thermotunable Plasmonic MaterialsCRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology
 3. Mai Nguyen, Inga Tijunelyte, Marc Lamy de la Chapelle, Claire Mangeney, Nordin Felidj. Plasmon-Driven Surface Functionalization of Gold Nanoparticles. CRC Press in Book: Plasmonics in Chemistry and Biology

VII. HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN

 

VIII. CÁC THÔNG TIN KHÁC

 

 

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai