School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Weblinks

Experiments

Ver. Eng.

Mục đích: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về công tác an toàn trong phòng thí nghiệm, cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Hướng dẫn tiến hành thí nghiệm, cách đo đạc, tính toán, xử lý số liệu, nhận xét và báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Bài thí nghiệm số 1: Giới thiệu các thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất và an toàn trong phòng thí nghiệm kỹ thuật in

- Bài thí nghiệm số 2: Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian phơi tới chất lượng bản diazo dương

- Bài thí nghiệm số 3: Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian hiện tới chất lượng bản diazo dương

- Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ thuốc hiện tới chất lượng bản diazo dương

- Bài thí nghiệm số 5: Phương pháp Tìm thời gian phơi tối ưu của bản diazo dương

- Bài thí nghiệm số 6: Phương pháp Tìm áp lực in tối ưu trên máy in offset tờ rời

- Bài thí nghiệm số 7: Các loại máy đo màu - các phương pháp đo màu

 

Weblinks

Ver. Eng

www.moet.gov.vn : Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo

www.vinaprint.com.vn : Trang web của Hiệp hội in Việt Nam

www.kythuatin.com : Diễn đàn kỹ thuật in Việt Nam

 
You are here: Home Weblinks