School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Dr. Nguyen Hong LIEN

Họ và tên: Nguyễn Hồng Liên

Chức danh khoa học: PGS. TS.

Chức vụ hành chính: Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 024.38692441

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:

- Công nghệ Tổng hợp Hợp chất trung gian

- Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ-Hoá dầu

- Hóa học dầu mỏ và khí

- Các quá trình xúc tác trong Công nghệ Lọc Hóa dầu

- Xử lý chất thải công nghiệp hóa chất

- Kỹ thuật tổng hợp xúc tác

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:

- Xúc tác cho tổng hợp hữu cơ-hóa dầu và xử lý môi trường.

- Nhiên liệu và phụ gia nhiên liệu.

- Vật liệu xúc tác hấp phụ ứng dụng cho quan trắc, phân tích và xử lý kim loại trong môi trường.

- Quá trình quang xúc tác.

Đề tài/dự án nghiên cứu chủ trì và tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:

2015-2016: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ gia GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản xuất bio-điezen (Chương trình Nhiên liệu sinh học, Bộ Công thương).

2015-2016:  Nghiên cứu xử lý các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế thải bằng phương pháp khử ở nhiệt độ thấp (Bộ GD & ĐT).

2020-2021:  Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng quá trình xúc tác quang hóa (Dự án SAHEP).

2021-2022:  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa khả kiến nanoperovskite NdFeO3 trên nền graphen ứng dụng xử lý các hợp chất hydrocacbon trong nước thải nhiễm dầu tại các tổng kho xăng dầu trong nước (Bộ GD & ĐT).

2021-2023:  Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt (Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản).

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây:

Tran Duc Hung, Nguyen Quang Thang, Chu Thi Hai Nam, Nguyen Hong Lien (6/2016). Evaluation of Pd/C* and Pt/C* catalytic activities for the hydrodechlorination of 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p-dioxin in liquid phase. Journal of Chemistry, 2016, Vol 54, issue 3, page 316-320.

Do Thi Thanh Ha, Chu Thi Hai Nam, Nguyen Hong Lien, Pham Thanh Huyen (7/2016). Influence of SiO2 on the characteristics and catalytic activity of Co containing catalyst for the Fischer-Tropsch synthesis. Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 5 (N2), pages 47-53.

Tran Duc Hung, Chu Thi Hai Nam, Nguyen Hong Lien (12/2016). Study on synthesis and catalytic activity evaluation of Pd-Cu/C*Norit in the hydrodechlorination of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin in liquid phase. Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 5 (N3), pages 85-91.

Chu Thi Hai Nam, Nguyen Anh Vu, Hoang Huu Hiep, Nguyen Hong Lien (12/2016). Synthesis of glycerol tert-butyl ethers (GTBE) over the beta zeolite catalyst. Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 5 (N4), pages 93-97.

Nguyen Thi Khuyen, Nguyen Anh Vu, Chu Thi Hai Nam, Nguyen Hong Lien (4/2017). Study on purification of glycerol, a waste of biodiesel production. Journal of Chemistry, 2017, Vol 55, issue 2e, pages 105-109.

Nguyen Phi Hung, Dinh Ngoc Tan, Nguyen Hong Lien, Dao The Huu (4/2017). Research on hydrolysis of 2-chlorobenzylydenmalononitrile in aqueous solutions containing a surfactant. Journal of Chemistry, 2017, Vol 55, issue 2e, pages 119-124.

Chu Thi Hai Nam, Nguyen Ha Hanh, Nguyen Han Long, Nguyen Hong Lien (6/2017). Synthesis of beta zeolite as a catalyst for the production of glycerol tert-butyl ethers (GTBE). Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 6 (N2), pages 64-70.

Chu Thi Hai Nam, Dang Quoc Thang, Tran Duc Hung, Nguyen Hong Lien (7/2017). Synthesis of ordered mesoporous carbon (OMC) for adsorption of large organic compounds. Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 6 (N3), pages 48-53.

Ngo Sy Thuy, Tran Thi Kieu Trinh, Nguyen Hong Lien (10/2018). Synthesis and application of Ag/TiO2 for the photocatalytic treatment of Cr(VI) in water under visible light. Journal of Catalysis and Adsorption. Vol 7 (N3), pages 109-113.

Phan Thị Thùy Trang, Trương Thanh Tâm, Nguyễn Hồng Liên (12/2018). Ảnh hưởng của nhiệt độ và tỷ lệ thành phần đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của MoS2/RGO trong xử lý rhodamin B. Tạp chí Hóa học, Tập 56, số 6(E2), Tr 70-75.

Anh Binh Ngo, Hong Lien Nguyen, Dirk Hollmann. Criticial Assessment of the Photocatalytic Reduction of Cr(VI) over Au/TiO2. Catalysts 2018, 8, 606, Â  https://doi.org/10.3390/catal8120606.

Minh Thang Le, Hong Lien Nguyen, Anh-Tuan Vu, Van Chuc Nguyen, Jeffrey C. S. Wu (4/2019). Synthesis of TiO2 on different substrates by chemical vapor deposition for photocatalytic reduction of Cr(VI) in water. Journal of The Chinese Chemical Society 2019, 1-8. Â  https://doi.org/10.1002/jccs.201800492

Phan Thi Thuy Trang, Truong Thanh Tam, Vo Vien, Nguyen Hong Lien (7/2019). Synthesis of MoS2/reduced graphene oxide composite for photocatalytic degradation of rhodamine B. Vietnam Journal of Chemistry 2019, 57 (4e1,2), 340-344.

Nguyễn Quang Thắng, Trần Thị Hải Yến, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hồng Liên, Vũ Hùng Sinh (8/2019). Nghiên cứu lý thuyết phản ứng hydrodeclo hóa PCB-28. Tạp chí Hóa học Việt Nam 2019, 57 (4e3,4), 155-161.

Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị Phương, Đinh Văn Thức, Trần Đức Hùng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hồng Liên (9/2019). Khảo sát cấu trúc và tính chất phân tử của 2,4,4’-tricolobiphenyl và các sản phẩm hydrodeclo hóa bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam 2019, 8(3), 92-97.

Hong Lien Nguyen, Anh Tuan Phung, Thi Hai Nam Chu, Anh Vu Nguyen, Han Long Nguyen, Bich Huong La (3/2020). Applicability of Montmorillonite Immobilized in Hydrogel for the Determination of Labile Cd, Pb, Mn, and Zn in Water Using Diffusive Gradient in Thin Films (DGT). Water, Air & Soil Pollution. 2020, 231, 106. Â  https://doi.org/10.1007/s11270-020-04474-5.

Phan Thi Thuy Trang, Truong Cong Duc, Truong Thanh Tam, Vo Vien, Nguyen Hong Lien (7/2020). Effect of Mn2+ dopants on the photocatalytic efficiency of MoS2. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 2020, 9 (2), 119-124. Â  https://doi.org/10.51316/jca.2020.039

Thi Thuy Trang Phan, Thanh Tam Truong, Ha Tran Huu, Le Tuan Nguyen, Van Thang Nguyen, Hong Lien Nguyen, and Vien Vo (8/2020).Visible Light-Driven Mn-MoS2/rGO Composite Photocatalysts for the Photocatalytic Degradation of Rhodamine B. Hindawi Journal of Chemistry. 2020, Article ID 6285484. Â  https://doi.org/10.1155/2020/6285484

Hong Lien Nguyen, Anh Tuan Phung, Trung Kien Tran, Trung Hai Huynh, Bich Huong La (11/2020). Evaluating the Performance of a Diffusive Gradient in Thin Film Embedded with Montmorillonite for the Determination of Labile Cd, Pb, Mn, and Zn in Natural River Water. Hindawi Journal of Chemistry. 2020, Article ID 1483909. Â  https://doi.org/10.1155/2020/1483909

Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị Phương, Chu Thị Hải Nam, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Hồng Liên (11/2020). Ảnh hưởng của chất mở rộng mao quản đến cấu trúc vật liệu carbon mao quản trung bình trật tự. Tạp chí Hóa học. 2020, 58 (5e1,2), 235-240.

Phan Thi Thuy Trang, Truong Thanh Tam, Vo Vien, Nguyen Hong Lien (12/2020). Study on the adsorption of Rhodamine B on MoS2/RGO composite. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 2020, 9(4), 58-63.

Thi To Nga Phan,Hong Lien Nguyen,Van Tuyen Le, Chi Nhan Phan,and Thanh Huyen Pham (6/2021). Mesoporous LaFeO3: Synergistic Effect of Adsorption and Visible Light Photo-Fenton Processes for Phenol Removal from Refinery Wastewater. Hindawi Journal of Chemistry. 2021, Article ID 5841066. Â  https://doi.org/10.1155/2021/5841066

Thi Thuy Trang Phan, Thi Thanh Huong Nguyen, Ha Tran Huu, Thanh Tam Truong, Le Tuan Nguyen, Van Thang Nguyen, Vy Anh Tran, Thi Lan Nguyen, Hong Lien Nguyen, and Vien Vo (7/2021). Hydrothermal Synthesis of MoS2/rGO Heterostructures for Photocatalytic Degradation of Rhodamine B under Visible Light. Hindawi Journal of Nanomaterials. 2021, Article ID 9941202.  https://doi.org/10.1155/2021/9941202

Phan Thị Tố Nga, Nguyễn Hồng Liên, Lê Văn Tuyến, Phan Chí Nhân, Phạm Thanh Huyền (1/2022). Nghiên cứu chế tạp vật liệu lỗ xốp LaFeO3 bằng phương pháp nanocasting ứng dụng làm xúc tác Fenton quang hóa xử lý nước thải nhiễm dầu trong vùng ánh sáng khả kiến. Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam. 2022, Vol 11 (N1).  https://doi.org/10.51316/jca.2022.002 
You are here: Home Faculty & Staff Dr. Nguyen Hong LIEN