• Tel.: +84 (0) 24 3868 0070
 • Fax: +84 (0) 24 3868 0070

CHEMENG.HUST Alumni

Điều lệ hoạt động

Chức năng

 • Tham mưu cho Viện trưởng về các hoạt động liên quan đến cựu sinh viên Viện KTHH.
 • Xây dựng, trình và xin ý kiến của Đại hội đại biểu cựu sinh viên; kế hoạch hoạt động của Hội cựu sinh viên trong nhiệm kỳ
 • Điều hành các hoạt động của cựu sinh viên giữa 2 nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu cựu sinh viên Viện và Trường.

Nhiệm vụ

 • Tập hợp, lưu trữ và cập nhật thông tin về cựu sinh viên.   
 • Chuẩn bị cho các cuộc họp, hội nghị hằng năm và đại hội đại biểu thường kỳ và bất thường của Hội cựu sinh viên.
 • Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc, kế hoạch hoạt động năm, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu cựu sinh viên trình và xin ý kiến đại hội đại biểu.
 • Tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên theo kế hoạch hằng năm và nhiệm kỳ đã được đại hội đại biểu thông qua.
 • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Viện và nhà trường và các cơ quan hữu quan về những chủ trương, chính sách và những vấn đề liên quan đến hoạt động của cựu sinh viên.
 • Tạo điều kiện cho các cựu sinh viên tham gia cống hiến, đóng góp vào những chủ trương, chiến lược hoạt động của Viện và Trường thông qua hình thức sinh hoạt chủ yếu là các diễn đàn; tổ chức các hoạt động xã hội, họat động tình nguyện cho cựu sinh viên.

Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến của cựu sinh viên liến quan đến chiến lược và định hướng phát triển của Viện và nhà trường.
 • Được quyền vận động, xây dựng và hình thành các loại quỹ phục vụ cho hoạt động hợp pháp của cựu sinh viên.
 • Đề xuất Viện và nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.
 • Được sử dụng cơ sở vật chất của Viện và Trường cho các hoạt động của ban liên lạc theo chương trình hoạt động hằng năm.
 • Đề xuất khen thưởng các cựu sinh viên có đóng góp tích cực cho hoạt động của cựu sinh viên.

Nguyên tắc hoạt động

 • Hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên Viện KTHH trên cơ sở tự nguyện, tự quản, hiệp thương dân chủ, đoàn kết, hợp tác, bình đẳng phối hợp thống nhất hành động.

Thống kê truy cập

00443090
Truy cập Hôm nay
Truy cập Hôm qua
Truy cập Tuần này
Truy cập Tuần trước
Truy cập Tháng này
Truy cập Tháng trước
All days
19
189
208
416625
208
0
443090

Hôm nay, ngày 03 tháng 12 năm 2023