School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP XÚC TÁC CO-B TRÊN CHẤT MANG MAO QUẢN TRUNG BÌNH ĐỂ CHUYỂN HÓA KHÍ TỔNG HỢP THÀNH PHÂN ĐOẠN DIESEL Ở ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THƯỜNG, NHIỆT ĐỘ THẤP

Các kết quả nghiên cứu cho thấy các hệ xúc tác trên cơ sở coban trên hai loại chất mang mao quản trung bình trật tự có bề mặt riêng cao: 5% Co-0,4%B/Al-MCM-41 có So = 635 m2/g, độ phân tán kim loại đạt 1,4% và 5%Co-4%B/Al-SBA-15 có So = 585 m2/g, với độ phân tán kim loại đạt 1,99 %. Sự có mặt của Al dẫn tới sự thay đổi bề mặt riêng và kích thước mao quản, còn sự có mặt chất phụ trợ B đã dẫn tới sự tăng độ chuyển hóa CO lên 40% và hiệu suất thu hydrocacbon lỏng đạt đến 80% trong đó sản phẩm tập trung chủ yếu ở phân đoạn diesel.

 Điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp F-T trên hai hệ xúc tác trên:áp suất thường, nhiệt độ phản ứng 195oC, thời gian phản ứng 10 giờ, tốc độ thể tích nguyên liệu 200h-1,
Kết quả có những đóng góp nhất định đối với các nghiên cứu cải tiến công nghệ Fischer-Tropsch, nâng cao hiệu quả chuyển hóa khí tự nhiên thành nhiên liệu lỏng.

Các kết quả nghiên cứu trên đã được NCS. Nguyễn Văn Hòa, dưới sự hướng dẫn của TS Đào Quốc Tùy và PGS. TS Lê Văn Hiếu bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 29/12/2017.

Chúc mừng tân tiến sĩ.
Luận án và tóm tắt luận án có thể download tại đây

 
You are here: Home Sinh viên Bản tin NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP XÚC TÁC CO-B TRÊN CHẤT MANG MAO QUẢN TRUNG BÌNH ĐỂ CHUYỂN HÓA KHÍ TỔNG HỢP THÀNH PHÂN ĐOẠN DIESEL Ở ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THƯỜNG, NHIỆT ĐỘ THẤP