School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. Lê Minh Thắng

altHọ và tên: Lê Minh Thắng

Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ hành chính: Chủ tịch Hội đồng Trường

Điện thoại: 3 6230949

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: 

Giảng dạy môn: Chế biến khí (sv năm 4 CN Hữu cơ-Hóa dầu), Synthesis of Materials (sv năm 3 CTTT KHVL), Các quá trình chuyển hóa trực tiếp hydrocacbon nhẹ (CH KTHH), Các quá trình đồng thể và dị thể (chuyên đề NCS)

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây

-Tổng hợp xúc tác oxyt: phương pháp solgel, sấy phun, thủy nhiệt

-Phản ứng oxy hóa chọn lọc hydrocacbon: propylene, propan thành acrolein

- Phản ứng hydroformyl hóa trên xúc tác SILP

-Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình: ZrO2, TiO2, MgO ...

- Xúc tác xử lý khí thải

- Xúc tác quang hóa xử lý kim loại nặng trong nước thải

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây

1.       Hiệu ứng hiệp trợ xúc tác trong hệ xúc tác bistsmut molipđat cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylen thành acrolein – đề tài hợp tác HUT-VLIR (Bỉ), 2005-2008

2.       Tổng hợp acrylic axit và các sản phẩm trung gian để sản xuất sơn – đề tài cấp Bộ, 2006-2007

3.       Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ của một số loại vật liệu mao quản trung bình làm xúc tác và chất mang trong công nghiệp hóa dầu – đề tài NC KHCB, 2006-2008

4.       Các hướng đi thú vị cho phản ứng oxy hóa chọn lọc hydrocacbon – đề tài hợp tác HUT – DTU (Đan Mạch), 2007-2010

5.       Tìm kiếm xúc tác mới có hiệu quả để xử lý khí thải xe máy – đề tài hợp tác HUT – VLIR (Bỉ), 2009-2013

6.       Nghiên cứu công nghệ tổng hợp oxit zircon dạng nano và mao quản trung bình phục vụ ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ – hóa dầu - đề tài cấp Bộ, 2009-2010

7.       Xúc tác mới trên cơ sở bismuth molybdate cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylene thành acrolein - đề tài Nafosted, 2011-2013

8.       Nghiên cứu công nghệ tổng hợp hệ xúc tác nano trên chất mang mao quản đa cấp tổng hợp từ nguyên liệu khoáng tự nhiên - đề tài cấp Bộ, 2014 - 2016

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây

1.     Le Minh Thang, The catalytic activity of bismuth vanado molybdate, tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 45-số 1B, 2007, tr. 96-101

2.     Le Minh Thang, Hoang Trong yem, The phenomena occured during the synthesis of mesoporous magnesium oxide using solgel method, tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 45-số 1B, 2007, tr. 331-337

3.     Le Minh Thang, Hoang Trong yem, The phenomena occured during the synthesis of mesoporous zirconia oxide using solgel method, Proceeding hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 4, 8/2007, tr. 195-201.

4.     Le Minh Thang, Nguyen Thi Minh Hien, Mai Tuyen, structural characteristics and oxidative activity of bismuth molybdate catalysts,  Proceeding hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 4, 8/2007, tr. 349-353.

5.     Võ Hoàng Tùng, Nguyễn Hà Hạnh, Vũ Đào Thắng, Lê Minh Thắng, Hiệu ứng hiệp trợ xúc tác giữa hai pha b và g của hệ xúc tác bismuth-molybdate cho phản ứng oxi húa chọn lọc propylene thành acrolein, tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 2 (74) 2008, tr. 38-40.

6.     The synergy effect between gamma and beta phase of bismuth molybdate catalysts: Is there any relation between conductivity and catalytic activity, Minh Thang Le, Luong Huu Bac, Isabel Van Driessche, Serge Hoste, Willy J.M. Van Well, Catalysis Today, Volume 131, Issues 1-4, 29 February 2008, Pages 566-571

7.     Le Minh Thang, Hoang Trong yem, Synthesis of mesoporous zirconia oxide using solgel method, Tạp chí Hóa học, T 46 (2A) 2008, tr. 434-439

8.     Le Minh Thang, Vo Hong Phuong, Hoang Trong Yem, The use of citric acid in the sol-gel preparation of mesoporous materials, Tạp chí Hóa học, T 46 (5A) 2008, tr. 401-406

9.     Nguyễn Thị Hà Hạnh, Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng, Anders riisager, Rasmus Fehrmann, Hydroformyl hóa etylen trên xúc tác SILP, Tạp chí Hóa học, T 47 (2A) 2009, tr. 290-294

10.   Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Hà Hạnh, Võ Hồng Phương, Lê Minh Thắng, Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MgO bằng phương pháp solgel có sử dụng chất tạo cấu trúc, Tạp chí Hóa học, T 47 (2A) 2009, tr. 371-376

11.   M. Hartmanov, M. T. Le, M. Jergel, V. Smatko, and F. Kundracik, “Structure and Electrical Conductivity of Multicomponent Metal Oxides Having Scheelite Structure”, Russian Journal of Electrochemistry, 2009, Vol. 45, No. 6, pp. 621–629.

12.   Trương Dực Đức, Nguyễn Hà Hạnh, Lê Minh Thắng, Tổng hợp xúc tác Bismuth Molybdate dạng nano cho phản ứng oxi hóa chọn lọc propylene thành acrolein, tạp chí hóa học T47(6A), tr. 76-80, 2009.

13.   Nguyễn Thế Tiến, Lê Minh Thắng , The synergy effect between Bi2Mo3O12 and BiVO4 catalysts for the selective oxidation of propylene, Proceedings hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, 8/2009, tr. 1225-1229.

14.   Nguyễn Thị Hà Hạnh, Trương Dực Đức, Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng, Phản ứng hydroformyl hóa etylen – xúc tác phức ngâm tẩm trên silicagel và định vị bởi màng ionic liquid BMIM[n-C8H17OSO3], Tạp chí hóa học, T48(4C), tr.36-40, 11/2010 

15.   Nguyen Minh Hoan, Nguyen Van Chuc, Nguyen Hong Lien, Le Minh Thang, Synthesis and characterization of mesoporous TiO2 for photocatalytic reduction of chromium (VI), Tạp chí hóa học, T49(2ABC), tr.307-313, 5/2011

16.   Nguyen Quang Minh, Le Minh Thang, Nghiên cứu điều chế chất nền cordierite cho hệ xúc tác ba chức năng xử lý khí thải động cơ đốt trong, Tạp chí hóa học, T49(2ABC), tr. 472-478, 5/2011

17.   Duc Truong Duc, Hanh Nguyen Ha, Rasmus Fehrmann, Anders Riisager & Minh Thang Le, Selective oxidation of propylene to acrolein by silica-supported bismuth molybdate catalysts, Research on Chemical Intermediates, Vol. 37, Issue 6, July 2011, 605-616

18.   Nguyen The Tien, Truong Duc Duc, Ho Van Dang, Le Minh Thang, CATALYTIC ACTIVITY OF BISMUTH MOLYBDATE CATALYSTS ON SUPPORTS FOR THE SELECTIVE OXIDATION OF PROPYLENE TO ACROLEIN, JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, TECHNICAL UNIVERSITIES (Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật), No. 82A – 2011, 1-5 

19.    Baldovino-Medrano Victor G.; Minh Thang Le; Van Driessche, Isabel; ElsBruneel; Gaigneaux, Eric M.,Influence of Graphite as a Shaping Agent of Bi Molybdate Powders on Their Mechanical, Physicochemical, and Catalytic Properties, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH  Volume: 50   Issue: 9   Pages: 5467-5477   DOI: 10.1021/ie102473h   Published: MAY 4 2011

20.   Nguyễn Thị Hà Hạnh, Trương Dực Đức, Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng, Các đặc trưng của  xúc tác phức RH[TPPTS-CS3] ngâm tẩm trên silicagel và định vị bởi màng ionic liquid  Bmim[N-C8H17OSO3] ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng hydroformyl hóa etylen, Characterization of the surface properties of RH[TPPTS-CS3] – silp catalyst in hydroformylation reaction of ethylene,Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật – Số 81 -2011, tr. 149-154

21.   Trương Dực Đức, Nguyễn Thị Hà Hạnh, Lê Minh Thắng, Xúc tác bismuth molybdate/ZrO2 trong phản ứng oxi hóa chọn lọc propylen thành acrolein, Tạp chí hóa học, số T49 (5AB), tr. 228-233, 2011

22.   Đỗ Văn Hưng, Lê Minh Thắng, Hoạt tính của hệ xúc tác trên bismuth molybdate có bổ sung thiếc oxit trên chất mang cho phản ứng oxi hóa chọn lọc propylen thành acrolein, Tạp chí hóa học, số T49 (5AB), tr. 336-341, 2011

23.   Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thế Tiến, Phạm Thị Mai Phương, Đỗ Văn Hưng, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Xúc tác trên cơ sở oxit kim loại xử lí muội động cơ, Tạp chí hóa học, số T49 (5AB), tr. 395-402, 2011

24.   Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Tiến, Đặng Lý Nhân, Isabel van Driessche, Lê Minh Thắng, Tổng hợp hệ chất mang và chất nền của hệ xúc tác ba chức năng, xử lý khí thải động cơ đốt trong, Tạp chí hóa học, số T49 (5AB), tr. 432-438, 2011

25.  Phạm Trung Kiên, Phạm Xuân Núi, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu xử lý CO (cacbonmonoxide) trong khí thải xe máy bằng các hệ xúc tác oxit kim loại, tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 3(7)/2011, tr. 16-22.

26.   Tien The Nguyen, Thang Minh Le, Duc Duc Truong, Rasmus Fehrmann, Anders Riisager and Isabel Van Driessche, Synergy effects in mixed Bi2O3, MoO3 and V2O5 catalysts for selective oxidation of propylene, Research on Chemical Intermediates: Volume 38, Issue 3 (2012), Page 829-846

27.  Hanh Nguyen Thi Ha, Duc Truong Duc, Thang Vu Dao, Minh Thang Le, Anders Riisager, Rasmus Fehrmann, Characterization and parametrical study of Rh-TPPTS supported ionic liquid phase (SILP) catalysts for ethylene hydroformylation, Catalysis Communications 25 (2012) 136–141, 5august 2012

28.  E. Bruneel, J. Van Brabant, M.T. Le, I. Van Driessche, Deposition of a Cu/Mo/Ce catalyst for diesel soot oxidation on a sintered metal fiber filter with a CeO2 anti corrosion coating, Catalysis Communications, Volume 25, 5 August 2012, Pages 111–117

29.  Đỗ Văn Hưng, Lê Minh Thắng, Hoạt tính của hệ xúc tác trên bismuth molybdate có bổ sung các oxit khác nhau cho phản ứng oxi hóa chọn lọc propylene thành acrolein, Tạp chí Hóa học, T.50(4A)316-319, 8/2012

30.  Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thế Tiến, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu xử lý khí thải động cơ đốt trong trên hệ xúc tác Mn-Co-Ce trên oxit gamma Al2O3, Tạp chí Hóa học, T.50(4A)355-358, 8/2012

31.  Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Ái Nghĩa, Phạm Thị Mai Phương, Đỗ Văn Hưng, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Xúc tác trên cơ sở oxit kim loại xử lý muội trong khí thải động cơ đốt trong, Tạp chí Hóa học, T.50(4A)371-374, 8/2012

32.  Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Phạm Thị Mai Phương, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Vinh, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Hoạt tính các hệ xúc tác trên cơ sở đơn oxit kim loại cho quá trình xử lý hydrocacbon trong khí thải xe máy, tạp chí hóa học, T50(5B)88-92, 10/2012

33.  Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Quang minh, Nguyễn Thế Tiến, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu các phương pháp tổng hợp cordierite để ứng dụng trong chế tạo xúc tác ba chức năng, tạp chí hóa học, T50(5B)135-138, 10/2012

34.   Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Liên, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa TiO2 mang trên một số chất mang dạng hạt để xử lí Cr(VI) và các hợp chất hữu cơ trong nước thải, Tạp chí Hóa học, T50(5B)139-142, 10/2012

35.   Phạm Thị Mai Phương, Lê Khắc Thiện, Nguyễn Thế Tiến, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu tổng hợp coriderite từ ao lanh, nhôm hydroxit và dolomite, ứng dụng trong chế tạo xúc tác ba chức năng, Tạp chí Hóa học, T51(2AB) 238-242, 4/2013

36.   Đinh Quốc Việt, Đỗ Văn Hưng, Lê Minh Thắng, Xúc tác bismuth thiếc molybdate cho phản ứng oxi hóa chọn lọc propan thành acrolein, Tạp chí Hóa học, T51(2AB) 6-10, 4/2013.

37.   Nguyễn Thế Tiến, Phạm Thị Mai Phương, Lê Minh Thắng, Isabel Van Driessche, ảnh hưởng của BaO và wo3 đến hoạt tính của hệ xúc tác đa oxit kim loại xử lý khí thải động cơ đốt trong, Tạp chí Hóa học, T51(2C) 967-970, 4/2013.

38.   Đỗ Văn Hưng, Vũ Văn Nguyên, Trần Thị Như Mai, Lê Minh Thắng, ảnh hưởng của hàm lượng ligan đến hoạt tính của hệ xúc tác tẩm chất lỏng ion (SILP) cho phản ứng hydroformyl hóa etylen, tạp chí xúc tác và hấp phụ, T2. No3, 8/2013, tr. 99-103

39.  Nguyễn Thế Tiến, Phạm Thị Mai Phương, Lê Minh Thắng, Isabel Vand Driessche, Catalysts based on mixtures of CeO2-ZrO2 for propylene complete oxidation, tạp chí xúc tác và hấp phụ, T2. No2, 8/2013, tr. 176-181.

40.  Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Thế Tiến, Phạm Thị Mai Phương, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu hoạt tính của hệ xúc tác MnO2-Co3O4-CeO2 mang trên chất nền kim loại FeCrAl và gốm cordierite cho quá trình xử lý CO và hydrocacbon trong khí thải xe máy, Tạp chí Hóa học,T51(6ABC), 372-375, 11/2013

41.  Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Xuân Dũng, Phạm Thị Mai Phương, Lê Minh Thắng, Isabel Van Driessche, Ảnh hưởng của quá trình già hóa đến hệ xúc tác trên cơ sở oxit hỗn hợp MnO2-Co3O4-CeO2, Tạp chí Hóa học,T51(6ABC), 376-379, 11/2013

42.   Đỗ Văn Hưng, Phạm Thanh Quỳnh, Trần Thị Như Mai, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu hoạt tính và độ ổn định của hệ xúc tác tẩm chất lỏng ion BMIM[n-C8H17OSO3] (SILP) cho phản ứng hydroformyl hóa etylen, Tạp chí Hóa học,T51(6ABC), 380-384, 11/2013

43.  Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Xuân Dũng, Isabel Van Driessche, Lê Minh Thắng, Performance of a MnO2-Co3O4-CeO2 three ways catalyst under different aging conditions for the treatment of CO and hydrocarbon, Proceedings of the eleventh international conference on ecomaterials, Nov2013, p. 16-21

44.   Tien Nguyen The, Phuong Pham Thi Mai, Thang Minh Le,  Isabel Van Driessche, Catalytic activity of MnO2-Co3O4 for complete oxidation of propylene, Proceedings of the eleventh international conference on ecomaterials, Nov2013, p. 146-151

45.   Thang Minh Le,  Isabel Van Driessche, Catalytic activities of a, b, g - bismuth molybdates for selective oxidation of propylene to arcrolein, Proceedings of The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design, January 2014, p.191-196 (giống 19)

46.  Minh Thang Le, The Tien Nguyen, Phuong Thi Mai Pham, Els Bruneel, Isabel Van Driessche, Activated MnO2-Co3O4-CeO2 catalysts for the treatment of CO at room temperature, Applied Catalysis A: General 480 (2014) 34–41, 20 June 2014.

47.  Phuong Thi Mai Pham, Minh Thang Le, Tien The Nguyen, Els Bruneel and
Isabel Van Driessche, The Influence of Deposition Methods of Support Layer on Cordierite Substrate on the Characteristics of a
MnO2–NiO–Co3O4/Ce0.2Zr0.8O2/Cordierite Three Way Catalyst, Materials 2 Sep 2014, 7, 6237-6253,
ISSN 1996-1944.

48.  Le Minh Thang , Isabel van Driessche, Catalytic Activities of α, β, γ - Bismuth Molybdates for Selective Oxidation of Propylene to Arcrolein, Materials Science Forum (Volume 804), October 2014, 225-228, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.804.225, ISSN: 1662-9752 (giống 68 và 19)

49.  Role of shaping in the preparation of heterogeneous catalysts: Tableting and slipcasting of oxidation catalysts, V.G. Baldovino-Medrano, M.T. LeI. Van DriesscheE. BruneelC. AlcázardM.T. ColomerdR. MorenodA. FlorencieaB. FarinaE.M. Gaigneaux, Catalysis Today, Volume 246, 15 May 2015, Pages 81-91, ISSN: 0920-5861

50.  Phạm Minh Đức, Đỗ Văn Hưng, Trần Thị Như Mai, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41, ứng dụng làm chất mang cho xúc tác tẩm chất lỏng ion trong quá trình hydroformyl hóa etylen, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T3(n3), Tr71-81, 10/2014, ISSN: 0866-7411.

51.  Phạm Thanh Quỳnh, Giang Thị Phương Ly, Chu Thị Hải Nam, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu xử lý hoàn toàn khí CO ở nhiệt độ thấp trên hệ xúc tác nano vàng trên chất mang oxit kim loại, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T3(n3), Tr71-81, 10/2014, ISSN: 0866-7411.

52.  Phuong Thi Mai Pham, Thang Le Minh, Tien The Nguyen and Isabel Van Driessche, CeO2 Based Catalysts for the Treatment of Propylene in Motorcycle’s Exhaust Gases, Materials 2014, 7, 7379-7397; doi:10.3390/ma7117379, ISSN 1996-1944

53.   Đỗ Văn Hưng, Trần Thị Như Mai, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu phản ứng hydroformyl hóa etylen trên xúc tác tẩm chất lỏng ion (SILP)/MCM-41, Tạp chí Hóa học, T52(5A), Tr. 139-142, 12/2014, ISSN: 0866-7144.

54.  Le Minh Thang, Truong Duc Duc, Study on the synthesis of bismuth molybdate catalysts by hydrothermal method, Tạp chí Hóa học, T52(5A), Tr. 233-237, 12/2014 ISSN: 0866-7144.

55.  Tien The NguyenPhuong Thi Mai PhamThang Minh Le, and Isabel Van Driessche, Co3O4 Catalysts on CeO2-ZrO2 Supports and Co3O4-CeO2Catalysts on Al2O3/SiO2 Supports for the Oxidation of Propylene, Journal of Chemistry
Volume 2015 (2015), Article ID 912905, 8 pages
 http://dx.doi.org/10.1155/2015/912905
, ISSN: 2090-9063

56.   Phuong Pham Thi Mai, Thang Le Minh, Isabel Van Driessche, study on mixed oxides of Al, Ce and Zr for catalyst’s application, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T4 (No1), Tr 75-81, 3/2015, ISSN: 0866-7411.

57.  Phuong Pham Thi Mai, Nguyen The Tien, Thang Le Minh, Isabel Van Driessche, The Application of High Surface Area Cordierite Synthesized from Kaolin as a Substrate for Auto Exhaust Catalysts, JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, June 2015, 62 (6), 536-546, 2013 Impact Factor: 0.856, DOI:10.1002/jccs.201400396, Online ISSN: 2192-6549

58.   Đỗ Văn Hưng, Trần Thị Như Mai, Lê Minh Thắng, nghiên cứu phản ứng hydroformyl hóa etylen trên xúc tác tẩm chất lỏng ion (SILP)/SBA-15, Tạp chí Hóa học, T53 (No 4E2), Tr 5-9, 7/2015

59.  Đỗ Văn Hưng, Lê Minh Thắng, Trần Thị Như Mai, ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác của xúc tác tẩm chất lỏng ion chứa phức rodi cho phản ứng hydroformyl hóa etylen, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T5 (No1), Tr 21-27, 3/2016, ISSN: 0866-7411.

60.  Đỗ Văn Hưng, Lê Minh Thắng, Trần Thị Như Mai, The influence of support on the catalytic activity of Rh-TPPTS supported ionic liquid phase (SILP) catalysts for the hydroformaylation of ethylene, Vietnam journal of chemistry 53(6e4) 203-208, December 2015, ISN 0866-7144

61.  Giang Thi Phuong Ly, Pham Thi Mai Phuong, Vu Manh Hiep, Nguyen Van Manh, Do Van Hung, Quach Vien Duong, Le Minh Thang, Preparation of highly dispersed gold nanoparticle supported CeO2 and HY Zeolite for Carbon Monoxide Oxidation, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 111 - June 2016, pp 20-24

62.  Minh Thang Le, Van Hung Do, Duc Duc Truong, Els Bruneel, Isabel Van Driessche, Anders Riisager, Rasmus Fehrmann, Quang Thang Trinh, Synergy Effects of the Mixture of Bismuth Molybdate Catalysts with SnO2/ZrO2/MgO in Selective Propene Oxidation and the Connection between Conductivity and Catalytic Activity, Industrial and Engineering Chemistry research, 2016, 55 (17), pp 4846–4855 April 12, 2016, ISSN 0866-7411

63.   Nguyễn Trung Hiếu, Đào Quốc Tùy, Phạm Thị Mai Phương, Lê Minh Thắng, Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng loại và hàm lượng than hoạt tính trong xúc tác AC/TiO2 tổng hợp để xử lý metyl da cam (MO), Tạp chí Hóa học, 54(5e1,2): 343-347, 9/2016

64.  Giang Thị Phương Ly, Phạm Thị Mai Phương, Đỗ Trọng Tới, Lê Minh Thắng, STUDY ON THE PREPARATION OF NANO-Au/MnO2-Co3O4-CeO2 CATALYST AND ESTIMATE CATALYTIC ACTIVITY FOR COMPLETED OXIDATION OF CARBON MONOXIDE, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, Vol.5 (No3), P.118-122, 2016 ISSN: 0866-7411.

65.   Giang Thị Phương Ly, Lê Minh Thắng, Đỗ Văn Hưng, NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN TÁN NANO-VÀNG TRÊN ZEOLITE HZSM-5 ĐỊNH HƯỚNG CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA CO, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No3), Tr.114-117, 2016

 
You are here: Home Lê Minh Thắng