School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Selected Papers (2008-2009)

1. Trinh Thi Hang, Trinh Xuan Anh, Pham Thanh Huy, Controlled synthesis and Luminescence of Eu doped ZnO nanowires or nanorods via hydrothermal method, APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 4th iWonn, September 15-20, 2008

2. Qui Tran-Cong-Miyata, Dan-Thuy Van-Pham, Xuan Anh-Trinh, Saisuke Fujiki and Hideyuki Nakanishi, Design and morphology control of polymer nanocomposites using light-driven phase separation phenomena, APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 4th iWonn, September 15-20, 2008

3. Trinh Xuan Anh, Qui Tran-Cong-Miyata, Phase separation in polymer blend driven by a reversible photo-cross-linking reaction, Asia Green Tech. The International Symposium Preceedings, March 23-24, 2009

4. Trinh Xuan Anh, Trinh Quang Thong, Synthesis and Characterization of hydrogel PVA/CMC and PVA/chitosan, JSPS Asia and Africa Science Platform Program on Neo-Fiber Technology Seminar 5, July 20-23, 2009

5. Bùi Doãn Huấn, Huỳnh Đăng Chính, Tổng hợp hạt nano từ tính spinel Fe3O4 bằng các phương pháp hóa học ướt, Tạp chí Hóa học, Số T.47 2A/2009

6. N.V. Khiêm, P.T. Phong, N.V. Dai, H.D. Chính, D.H. Mạnh, L.V. Hong, N.X. Phúc, Electric propertes of Ag -La0,7Ca0,3MnO3, Materials Letters, Volume 63 (2009)

7. N.H. Hai, N.D. Phu, N.H.Luong, N. Chau, H.D.Chinh, L.H > Hopang, D.L. Leslie - Pelecky, Mechanism for Sustainable Megnetic Nanoparticles under Ambient Conditions, Journal of the Korean Physical Society,

8.  Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Hoàng Hải, Trần Quốc Tuấn , Nguyễn Hoàng Lương, Nguyễn Châu, Huỳnh Đăng Chính, Ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo trong phương pháp nhũ tương lên tính chất của hạt nano Fe3O4, Tạp chí hóa học, 0866-8612

9. Tran Dai Lam, Tran Vinh Hoang, Duong Tuan Quang, Jong Seung Kim, Effect of nanosized and surface-modified precipitated calcium carbonate on properties of CaCO3/polypropylene nanocomposites, Journal of Materials Science and Engineering: A , vol.501 (2009), p.87-93 (Elsevier)

10. Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm, Lê Diệu Thư, Nguyễn Thanh Hoàng, Tổng hợp và đặc trưng màng nanocomposit hydroxyapatit/polyvinylalcohol, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học , Tập 13 (2008), số 1, trang 106-110

11. Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Hoàng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên kích thước và độ tinh thể của nano hydroxyapatit, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học , Tập 13(2008), số 2, trang 55 - 60

12. Tran Dai Lam, Nguyen Ngoc Thinh, Tran Vinh Hoang, Synthesis of nanosized hydroxyapatite by chemical precipitation in the presence of  poly (vinyl alcol) and its morphological, microstructural analyses, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.1 (2009)  103-11)

13. Tran Vinh Hoang, Tran Dai Lam, and Nguyen Vu Giang , Synthesis and

characterization of PP/PCC Nanocomposites , Advances in Natural Sciences, , Vol. 10, No.2 (2009)  237-242

14. Tran Dai Lam, Tran Vinh Hoang, Le Dieu Thu , Synthesis, characterization and evaluation in vitro of Hydroxyapatite/PVA nanostructure film, Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering , March, 31-April, 5, (2008), p.58-62

15. Bùi Doãn Huấn, Huỳnh Đăng Chính, Tổng hợp hạt nano từ tính spinel Fe3O4 bằng các phương pháp hóa học ướt, Tạp chí Hóa học, Số T.47 2A/2009

16. Đặng Thị Minh Huệ, Nguyễn Xuân Nam, Trần Hồng Hạnh, Phạm Mạnh Hoài, Phạm Hùng Việt, Xác định mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu tại một số địa bàn canh tác tiêu biểu thuộc miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Hóa học, T47 – 2A – 2009

17. Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú, Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của các perovskit La0,7A0,3MnO3 (A = Sr, Ca, Mg), Tạp chí Hóa học,  T. 46 (5A), 2008, 2008

18. Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú, Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của các perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Tạp chí Hóa học,  T. 47 (2A), 2009, 2009

19. Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Hữu Phú, The preparation and catalytic properties of La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) perovskites in oxidation of m-xylen, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 72A, 2009, 2009

20. Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hoá m-xylen trên các xúc tác perovskit LaMnO3 và  La0,7A0,3MnO3 (A=Sr, Ca, Mg), Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, 2009, 2009

21. Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú, Xác định bậc và cơ chế của phản ứng oxy hoá m-xylen trên xúc tác perovskit La0,7Sr0,3MnO3, Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, 2009, 2009

22. Tran Dai Lam, Tran Vinh Hoang, Duong Tuan Quang, Jong Seung Kim, Effect of nanosized and surface-modified precipitated calcium carbonate on properties of CaCO3/polypropylene nanocomposites, Journal of Materials Science and Engineering: A , vol.501 (2009), p.87-93 (Elsevier)

23. Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm, Lê Diệu Thư, Nguyễn Thanh Hoàng, Tổng hợp và đặc trưng màng nanocomposit hydroxyapatit/polyvinylalcohol, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học , Tập 13 (2008), số 1, trang 106-110

24. Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Hoàng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên kích thước và độ tinh thể của nano hydroxyapatit, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học , Tập 13(2008), số 2, trang 55 - 60

25. Tran Dai Lam, Nguyen Ngoc Thinh, Tran Vinh Hoang, Synthesis of nanosized hydroxyapatite by chemical precipitation in the presence of  poly (vinyl alcol) and its morphological, microstructural analyses, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.1 (2009)  103-11)

26. Tran Vinh Hoang, Tran Dai Lam, and Nguyen Vu Giang , Synthesis and

characterization of PP/PCC Nanocomposites , Advances in Natural Sciences, , Vol. 10, No.2 (2009)  237-242

27. Tran Dai Lam, Tran Vinh Hoang, Le Dieu Thu , Synthesis, characterization and evaluation in vitro of Hydroxyapatite/PVA nanostructure film, Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering , March, 31-April, 5, (2008), p.58-62

28. Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú, Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của các perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Tạp chí Hóa học,  T. 47 (2A), 2009, 2009

29. Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Hữu Phú, The preparation and catalytic properties of La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) perovskites in oxidation of m-xylen, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 72A, 2009, 2009

30. Nguyễn Kim Ngà, Nguyễn Thị Kim Dung, Influence of precursor on structural benhavior of mesoporous nickel aluminate spinel, Tạp chí Hóa học, Số T.46 (5A)/2008

31. Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi, Nghiên cứu tổng hợp Spinel niken nhôm trên nền oxít silic, Tạp chí Hóa học, Số T.47(3)/2009

32. Phan Trung Nghia, Hirufumi Onoe, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Hydrogenation of natural rubber having epoxy Group, Colloid and polymer Science, 286 993-998/2008

33. Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Warunce Klinklai, Seiichi Kawahara, The Removal of Proteins from Natural Rubber, Asia and Africa Science Platform Program, 2008

34. Yoshimasa Yamamoto Phan Trung Nghia, , Warunce Klinklai, Ta kayuki Saito, Seiichi Kawahara, Deproteinization of Natural Rubber with Urea, The Internationnal Symposium, 2009