School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hóa học, định hướng QTTB

 

1.     Danh mục học phần chung khối kỹ thuật

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

   

Lý luận chính trị

10 TC

               

1

SSH1110

Những NLCB của CN Mác-Lênin I

2(2-1-0-4)

2

             

2

SSH1120

Những NLCB của CN Mác-Lênin II

3(3-0-0-6)

 

3

           

3

SSH1050

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2(2-0-0-4)

   

2

         

4

SSH1130

Đường lối CM của Đảng CSVN

3(3-0-0-6)

     

3

       
   

Giáo dục thể chất

 1. (5TC
               

5

PE1010

Giáo dục thể chất A

1(0-0-2-0)

x

             

6

PE1020

Giáo dục thể chất B

1(0-0-2-0)

 

x

           

7

PE1030

Giáo dục thể chất C

1(0-0-2-0)

   

x

         

8

PE2010

Giáo dục thể chất D

1(0-0-2-0)

     

x

       

9

PE2020

Giáo dục thể chất E

1(0-0-2-0)

       

x

     
   

Giáo dục quốc phòng-an ninh

 1. (10TC
               

10

MIL1110

Đường lối quân sự của Đảng

3(3-0-0-6)

x

             

11

MIL1120

Công tác quốc phòng-an ninh

3(3-0-0-6)

 

x

           

 12

MIL1130

QS chung và KCT bắn súng AK

4(3-1-1-8)

   

x

         
   

Ngoại ngữ

6TC

               

13

FL1100

Tiếng Anh Pre-TOEIC

3(0-6-0-6)

3

             

14

FL1101

Tiếng Anh TOEIC I

3(0-6-0-6)

 

3

           
   

Toán và khoa học cơ bản

26 TC

               
 

MI1110

Giải tích I

4(3-2-0-8)

4

             

16

MI1120

Giải tích II

3(2-2-0-6)

 

3

           

17

MI1130

Giải tích III

3(2-2-0-6)

 

3

           

17

MI1140

Đại số

4(3-2-0-8)

4

             

18

PH1110

Vật lý I

3(2-1-1-6)

3

             

19

PH1120

Vật lý II

3(2-1-1-6)

 

3

           

20

EM1010

Quản trị học đại cương

2(2-0-0-4)

 

2

           

21

IT1110

Tin học đại cương

4(3-1-1-8)

   

4

         

CỘNG

 1. 42

16

17

 6

 3

       

 


7.2.2     Danh mục học phần riêng của chương trình (90 TC)

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Bổ sung toán và khoa học cơ bản

6 TC

               

$11.    

CH1010

Hoá học đại cương

3 (2-1-1-6)

   

3

         

$12.    

MI3180

Xác suất thống kê và QHTN

3 (3-1-0-6)

   

3

         
   

Cơ sở và cốt lõi ngành

49 TC

               

$13.    

ME2015

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

3 (3-1-0-6)

   

3

         

$14.    

CH2000

Nhập môn kỹ thuật hóa học

3 (2-0-2-4)

   

3

         

$15.    

CH3120

Hóa vô cơ

3 (3-1-0-6)

     

3

       

$16.    

CH3130

Thí nghiệm Hóa vô cơ

1 (0-0-2-2)

       

1

     

$17.    

CH3220

Hóa hữu cơ

4 (4-1-0-8)

       

4

     

$18.    

CH3230

Thí nghiệm Hóa hữu cơ

1 (0-0-2-2)

       

1

     

$19.    

CH3050

Hóa lý 1

2 (2-1-0-4)

     

2

       

$110. 

CH3052

Thí nghiệm Hóa lý 1

1 (0-0-2-2)

     

1

       

$111. 

CH3060

Hóa lý 2

3 (3-1-0-6)

       

3

     

$112. 

CH3062

Thí nghiệm Hóa lý 2

1 (0-0-2-2)

       

1

     

$113. 

CH3330

Hóa phân tích

2 (2-1-0-4)

     

2

       

$114. 

CH3340

Thí nghiệm Hóa phân tích

2 (0-0-4-4)

       

2

     

$115. 

CH3320

Phương pháp Phân tích bằng công cụ

3 (2-0-2-6)

         

3

   

$116. 

CH3400

Quá trình & thiết bị CN hóa học 1

(Các QT thủy lực và thủy cơ)

3 (3-1-0-6)

     

3

       

$117. 

CH3412

Quá trình & thiết bị CN hóa học 2

(các QT Nhiệt)

2 (2-1-0-4)

       

2

     

$118. 

CH3420

Quá trình & thiết bị CN hóa học 3

(các QT chuyển khối)

3 (3-1-0-6)

         

3

   

$119. 

CH3480

Thí nghiệm QTTB 1

1 (0-0-2-2)

       

1

     

$120. 

CH3490

Thí nghiệm QTTB 2

1 (0-0-2-2)

         

1

   

$121.   

CH3440

Đồ án Quá trình Thiết bị

2 (0-0-4-4)

           

2

 

$122.   

CH3454

Phương pháp số trong CNHH

2 (2-0-1-4)

         

2

   

$123.   

CH3452

Mô phỏng trong CNHH

3 (2-0-2-6)

           

3

 

$124.   

CH3456

Cơ khí ứng dụng

3 (3-1-0-6)

         

3

   

$125.   

CH3900

TT kỹ thuật

2 TC

           

2

 

$126.   

CH4900

ĐATN cử nhân

6 TC

             

6

   

Tự chọn tự do

10 TC

     

2

2

4

2

 
   

Tự chọn theo định hướng

17 TC

           

10

7

   

CỘNG

90 TC

0

0

12

13

17

16

19

13

   

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN THEO ĐỊNH HƯỚNG

   

7. Định hướng Quá trình và Thiết bị CN Hóa học

$127. 

CH4392

Thí nghiệm chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

           

2

 

$128. 

CH4362

Kỹ thuật hóa học đại cương

3 (3-1-0-6)

           

3

 

$129. 

CH4394

Phương pháp tối ưu trong CNHH

2 (2-1-0-4)

             

2

$130. 

CH4396

Kỹ thuật phản ứng

3 (3-1-0-6)

           

3

 

$131. 

CH4390

Đồ án chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

             

2

$132. 

ME4911

CAD 2D và vẽ tách

2 (2-1-0-4)

           

2

 

$133. 

EE3559

Điều khiển quá trình

3 (3-0-1-6)

             

3

 
You are here: Home 5. Đào tạo Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hóa học, định hướng QTTB