School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đào tạo

Chuyên ngành đào tạo 

Bậc cử nhân kỹ thuật: đào tạo cử nhân Kỹ thuật hóa học, định hướng Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học 

Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật hóa học, định hướng Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học

Bậc đại học: đào tạo kỹ sư Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học 

Chương trình đào tạo kỹ sư Quá trình - Thiết bị Công nghệ Hóa học

Bậc sau đại học: 

· Cao học: đào tạo Thạc sỹ Quá trình – Thiết bị Công nghệ hóa học (các khóa 2008 – 2010) và Thạc sỹ Kỹ thuật hóa học (các Khóa 2009 trở đi) 

· Tiến sỹ: đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học, mã số 62.52.77.01 

Bộ môn đã tích cực nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách chủ động, sáng tạo các đường lối chủ trương của Nhà trường về giáo dục đào tạo. Đã từng bước tăng cường quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cho nền kinh tế nhiều thành phần bằng cách đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Đồng thời, bộ môn cũng đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng. 

Các môn học do bộ môn giảng dạy: 

 1. Các môn cơ sở ngành Kỹ thuật hoá học 

- Quá trình thiết bị công nghệ hoá học 1 (CH3400)

- Quá trình thiết bị công nghệ hoá học 2 (CH3410, CH3412)

- Quá trình thiết bị công nghệ hoá học 3 (CH3420)

- Quá trình thiết bị công nghệ hoá học 4 (CH3430)

- Đồ án Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học (CH3440)

- Phương pháp số trong công nghệ hóa học (CH3454)

 2. Các môn cơ sở ngành Công nghệ sinh học 

- Quá trình thiết bị cơ học (CH3402)

- Quá trình thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối (CH3431)

- Đồ án Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học (CH3441)

 3. Các môn chuyên ngành (bậc cử nhân và đại học) 

- Phương pháp tối ưu trong CN Hóa học

- Kỹ thuật hóa học đại cương 

- Mô hình và điều khiển trong CNHH 

- QT & TB thuỷ lực và phân riêng cơ học 

- Công nghệ màng 

- Kỹ thuật công trình trong CN Hóa học

- Kỹ thuật phân riêng hệ nhiều cấu tử 

- Kỹ thuật phản ứng 

- Kỹ thuật hệ thống 

- Truyền nhiệt và chuyển khối trong hệ phức tạp 

- Kỹ thuật xử lý phế thải công nghiệp 

- Thí nghiệm chuyên ngành 

- Đồ án chuyên ngành 

 4. Các môn giảng dậy cho cao học 

- Mô phỏng trong công nghệ hóa học 

- Tối ưu hóa trong công nghệ hóa học 

- Kỹ thuật màng và ứng dụng 

- Kỹ thuật tách hệ nhiều cấu tử 

- Phương pháp triển khai công nghệ hóa học 

- Lý thuyết hệ đa phân tán và tập hợp hạt 

- Kỹ thuật các quá trình hóa học 

- Kỹ thuật công trình 

- Công nghệ vật liệu Nano 

- Quá trình và thiết bị Hóa sinh 

- Sắc ký điều chế 

 
You are here: Home 5. Đào tạo Đào tạo