School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

 

ThS. Lê Thị Thùy

Thuy Hoa duocHọ và tên: ThS. Lê Thị Thùy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63

Các môn giảng dạy: Tổng hợp Hóa BVTV, Gia công thuốc BVTV

Các công trình NC đã công bố:

1. Đào Huy Toàn, Lê Thị Thùy, Vũ Đình Hoàng, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ; Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới quinoline chứa nhân pyrazole; Tạp chí hóa học, T.29 (2ABC) 2011
2. Lê Đình Ngọc, Lê Thị Thùy, Vũ Đình Hoàng, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ; Tổng hợp các hợp chất mới benzylidene của Quinolin; Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 84, 2011, 123-126.
3. Lê Thị Thùy, Đào Huy Toàn, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ; Tổng hợp các dẫn xuất mới Quinoline chứa mạch nhánh chalcone; Tạp chí hóa học, T.49 (4), 2011,  401-404.
4. Le Thi Thuy, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang and Tran Khac Vu; Synthesis and In Vitro Antimalarial Evaluation of New Quinolinylhydrazone Derivatives; Letters in Drug Design & Discovery, 2012, 9 (2), 163-168.
5. Bui Trung Hieu, Le Thi Thuy, Vu Thu Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu; Design, Synthesis and In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of New Mannich Bases; Bull. Kor. Chem. Soc, 2012, vol 33, No5, 1586-1592.
6. Le Thi Thuy, Dao Huy Toan, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang, Tran Khac Vu’’, New Antimalarials based on 4-Aminoquinoline, The Third Indo-Japanese International Joint Symposium on Overcoming Intractable Infectious Diseases Prevalent in Asian Countries, Tokyo University of Science, December 13-14, 2010.(Invited Lecture).


Các sách đã xuất bản: Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ ThS. Lê Thị Thùy