School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

PGS. TS. GVCC. Trần Khắc Vũ

vu1

Họ và tên: PGS. TS. GVCCC. Trần Khắc Vũ, Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email : vu.trankhac@hust.edu.vn

Tel : 844 3 8 68 49 63; Fax: 844 38684963

Giảng dạy môn:
-Hóa dược & Kỹ thuật tổng hợp 2 (đại học)
-Nguyên tắc thiết kế thuốc (sau đại học)
Hướng nghiên cứu chính:

-Nghiên cứu chiết tách và tổng hợp các hợp chất mới có hoạt tính chống một số bệnh như: sốt rét, ung thư… từ các hợp chất dẫn đường có hoạt tính sinh học từ thảm thực vật Việt Nam (artemisinin; glucosamin, curcumin…)

-Nghiên cứu tổng hợp các hệ hydroxamic acid và tác dụng kháng HDACs

-Nghiên cứu tổng hợp các hệ vận chuyển thuốc trên cơ sở nucleoside.

  • -A series of new 12-deoxoartemisinin derivatives and antimalarial evaluation: 1999-2000: Tổ chức bệnh nhiệt đới (TDR) của tổ chức Y tế thế giới (WHO) tài trợ (chủ nhiệm đề tài).
  • -Nghiên cứu bán tổng hợp các chất bền vững, có tác dụng chống tái phát sử dụng trong điều trị sôt rét đi từ artemisinin: 2002-2003: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tài trợ (chủ nhiệm đề tài).
  • -Synthesis of novel 10-artemisinin derivatives and their antimalarial activity: 2002-2004: Quỹ Khoa học quốc tế Thụy Điển (IFS) và tổ chức ngăn cấm vũ khí Hà Lan: mã số: F/3340-1 (chủ nhiệm đề tài).
  • -Synthesis of new 4-aminoquinoline and tetraoxane - based antimalarials: 2009-2011: Quỹ Khoa học quốc tế Thụy Điển (IFS) và tổ chức ngăn cấm vũ khí Hà Lan: mã số: F/3340-2 (chủ nhiệm đề tài).
  • -Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của 4-aminoquinoline và hoạt tính chống sốt rét của chúng: 2010-2012: Đề tài NCCB do Quỹ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) tài trợ mã số: 104.01.14.09 (chủ nhiệm đề tài).
  • -Thiết kế, tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng virus và độc tế bào của các bazơ Mannich mới trên cơ sở các xeton liên hợp và các nucleoside: 2011-2013: Đề tài khoa học hợp tác nghị định thư với Hàn Quốc mã số: 07/2011/HĐ-NĐT (chủ nhiệm đề tài).
  • -Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp propranolol hydroclorua làm thuốc điều trị tim mạch: 2011-2013: Đề tài thuộc chương trình Hóa dược, mã số CNHĐ.ĐT.020/10-11 (tham gia).
  • -Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư các dẫn xuất mới artemisinin: 2014-2017: Đề tài NCCB do Quỹ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) tài trợ mã số: 104.01.2013.01 (chủ nhiệm đề tài).
  • -Xây dựng quy trình tinh chế (-)-gossypol từ hạt bông Việt Nam và tổng hợp xúc tác các phối tử Salen và Phosphine: Đề tài hợp tác nghị định thư với Cộng hòa liên bang Đức: NĐT.08.GER/15 (12/2015-12/2018)(Tham gia).
  •  -Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng ức chế histone deacetylase và kháng ung thư của một số dãy axit hydroxamic mới mang khung quinazolinone and benzamide: 2017-2020. Đề tài NCCB do Quỹ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) tài trợ mã số:104.01.2017.05 (chủ nhiệm đề tài).

Các công trình công bố trên tạp chí quốc gia

1. Trần Khắc Vũ, Mai Văn Trì, Trần Văn Sung, Nguyễn Văn Tuyên và Phạm Văn Cường: Phương pháp mới tổng hợp các 10- aryldeoxoartemisinins. Tạp chí Hóa học,2000, 34, 93-96.

 

2.Trần Văn Sung, Trần Khắc Vũ và Nguyễn Văn Tuyến: Tổng hợp các dẫn xuất mới 10-deoxoartemisinins chứa nitrogen. Tạp chí Hóa học. 2002, 3, 62-66.

 

3.Nguyễn Văn Tuyến, Trần Khắc Vũ, Trần Văn Sung và Phạm Văn Cường: Khám phá hoạt tính chống sốt rét của các dẫn xuất mới của artemisinin. Tạp chí Hóa học, 2002, 2, 124-126.

 

4.Trần Khắc Vũ, Trần Văn Sung, Trương Thị Thanh Nga, Trương Bích Ngân, Phan Đình Châu: Tổng hợp các dẫn xuất mới của dihydroartemisinin chứa halogen. Tạp chí Hóa học, 2003, 46-51.

 

5.Phan Đình Châu, Hồ Đức Cường, Trần thị Mỹ Hạnh, Trần Khắc Vũ, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn văn Tuyến, Nguyễn Đức Vinh: Tổng hợp các 11-azaartemisinin và hoạt tính chống sốt rét của chúng. Tạp chí Dược học, 2005, 12, 11-14.

 

6.Trần Khắc Vũ, Trần Văn Sung và Nguyễn Văn Tuyến: Tổng hợp các dẫn xuất mới 10-deoxoartemisinins chứa các nhóm ưa nước. Tạp chí Hóa học, 2005, 43, 81-85.

 

7.Trần Khắc Vũ, Byeang Hyean Kim: Synthesis of novel cytidine-based phospholipids. Advances in Natural Sciences, 2005, 1, 59-69.

 

8.Trần Khắc Vũ, Nguyễn Văn Việt và Trần Văn Sung: Phương pháp mới tổng hợp 10β-(2’-carboxymethyl)deoxoartemisinin. Tạp chí Dược học, 2005, 7, 11-13.

 

9.Trần Khắc Vũ, Nguyễn Văn Việt và Trần Văn Sung: Phương pháp mới tổng hợp 10β-(2’-oxoethyl)deoxoartemisinin. Tạp chí Dược học, 2006, 10, 8-11.

 

10.Trần Khắc Vũ, Nguyễn Văn Việt, Phan Đình Châu: Tổng hợp các 10- deoxoartemisinin mới chứa halogen. Tạp chí Hóa học, 2006, 2, 245-248.

 

11. Trần Khắc Vũ, Trương Bích Ngân: Tổng hợp các 10- deoxoartemisinin mới có khả năng tan trong nước. Tạp chí Hóa học, 2007,4, 505-508.

 

12. Trần Khắc Vũ, Trương Bích Ngân: Synthesis of novel 10-deoxoartemisinins. Advances in Natural Sciences, 2007, 2, 115-120.

 

13.Dao Huy Toan, Le thi Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien and Tran Khac Vu. Synthesis of new pyrazole-quinoline derivatives: Tạp chí Hóa học, 2011, T.49 (2ABC), 734-737.

 

14.Le Dinh Ngoc, Le Thi Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu, Tổng hợp các hợp chất mới benzylidene của Quinolin. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2011, 84, 123-126.

 

15.Hoàng Xuân Tiến, Vũ Đình Hoàng, Trần Khắc Vũ: Phương pháp đơn giản tổng hợp các tetracurcuminoid. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2012, 85, 132-135.

 

16.Lê Thị Thuỳ, Đào Huy Toàn, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ, Tổng hợp các dẫn xuất mới quinoline chứa mạch nhánh chalcone. Tạp chí Hóa học, 2011, 49, 401-404.

 

17.Do Van Dong, Nguyen Xuan Don, Bui Trung Hieu, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu. Synthesis and In Vitro Antibacterial Activity Evaluation of New Mannich Bases. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2012, 87, 12-17.

 

18.Do Van Dong, Nguyen Xuan Don, Bui Trung Hieu, Nguyen Thanh Tra, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu. Tổng hợp và hoạt tính kháng khuẩn của các bazơ Mannich mới trên cơ sở 3-(4-hydroxy-phenyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-propenone. Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (4), 507-512.

 

19.Bùi Trung Hiếu, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới Bis-quinoline. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2012, 92, 125-128.

 

20.Nguyễn Văn Minh, Đỗ Văn Đông, Nguyễn Xuân Đôn, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất bazơ Mannich mới. Tạp chí Hóa học, 2013, T.51 (2AB), 447-451.

 

21. Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu. Tổng hợp và hoạt tính kháng khuẩn của các bazơ Mannich mới trên cơ sở 3-(4-hydroxy-phenyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-propenone. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2013, 92, 136-141.

 

22.Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Lê Anh, Vũ Tuấn Kiên, Trần Khắc Vũ. Tổng hợp các chalcon mới trên cơ sở 2,4-dihydroxyacetophenone. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2014, 102, 313-316.

 

23.Nguyễn Lê Anh, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu tổng hợp các flavones mới trên cơ sở 2,4-dihydroxyacetophenone. Tạp chí Hóa học, 2014, T52 (1), 81-85.

 

24.Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Doan Thi Hien, Hoang Xuan Tien and Tran Khac Vu. New Mannich Bases Containing Nucleosides Based on Chalcones Exhibiting In vitro Anti-cancer Activity. Tạp chí Hóa học, số tiếng Anh, 2014, 52(5) 590-595.

 

25.Lê Huy Bình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thúy Vân, Trần Khắc Vũ, Nghiên cứu tổng hợp chọn lọc 10β-azidoartemisinin. Tạp chí Hóa học, 2015, 53(1), 35-40.

 

26. Lê Huy Bình, Vũ Đình Tiến, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu tổng hợp các hybrid mới của artemisinin với zidovudin (AZT). Tạp chí Hoá học, 2016, 54 (3) 543-548.

 

 

27. Vũ Đình Tiến, Trịnh Thị Nhung, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu tách đồng phân (-)-gossypol từ hỗn hợp gossypol racemic. Tạp chí Hóa học. 2017, 55 (4E23), 207-210.

 

  

28.Do Thi Trang, Trinh Thi Nhung, Doan Thi Hien, Vu Dinh Tien, Tran Khac Vu. Synthesis of Novel Ure Derivatives of Artemisinin. Journal of Science & Technology. 2017, 118, 001-004.

 

Công trình công bố trên tạp chí quốc tế

1.Tran Khac Vu, Nguyen Van Tuyen, Tran Van Sung. Synthesis of Novel 10-deoxoartemisinins. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 10, 2629-2631.

2.Tran Khac Vu, Nguyen Van Viet, Nguyen Van Tuyen. A New Route to Novel 10-deoxoartemisinins. Tetrahedron Lett. 2005, 24, 4243-4245.

3.Choi, S. K.; Vu, T. K.; Jung, J. M.; Kim, S. J.; Jung, H. R.; Chang, T.; Kim, B. H. Nucleoside-Based Phospholipids and Their Liposomes Formed in Water. ChemBioChem. 2005, 6, 432-439.

4.Hun Rok Jung, Tran Khac Vu, Seung Kyu Choi, Sun Min Park, and Byeang Hyean Kim. Synthesis of Nucleoside-based Phospholipid Amphiphiles. Bull. Korean Chem. Soc.2010, 31(3), 549.

5.Le Thi Thuy, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang and Tran Khac Vu. Design, Synthesis and In Vitro Antimalarial Evaluation of New Quinolinylhydrazone Derivatives. Letters in Drug Design & Discovery, 2012, 9 (2), 163-168.

6.Bui Trung Hieu, Le Thi Thuy, Vu Thu Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu. Design, Synthesis and In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of New Mannich Bases. Bull. Kor. Chem. Soc 2012, 33, 1586-1592.

7. Bui Trung Hieu, Vu Thu Thuy, Hoang Xuan Tien and Tran Khac Vu. Synthesis and In Vitro Cytotoxic Evaluation of 7-Chloro-4-anilino-quinoline Amide Derivatives. Asian. J. Chem, 2013, 25(8), 4453-4456.

8.Tran Khac Vu, Sachin Prakash Patil, Yoo Jin Park, Do Thi Thao. Synthesis and In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of Novel Mannich Bases and Modified AZT Derivatives Possessing Mannich Base Moieties via Click Chemistry. Letters in Drug Design & Discovery, 2013, 10 (7), 585-593. 

9. NguyenVan Minh, Nguyen Le Anh, Do Thi Thao, Tran Khac Vu. Triazole-linked Chalcone and Flavone Hybrid Compounds Based on AZT Exhibiting in vitro Anti-Cancer Activity. Letters in Drug Design & Discovery, 2014,11(3), 297-303.

10.Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Le phong, Le Mai Huong, Tran Thi Hong Ha, Soo Un Kim and Tran Khac Vu. New Chalcones Containing Nucleosides Exhibiting In vitro Anti-cancer. Letters in Organic Chemistry, 2014, 11 (7) 534-545.

11.Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Le Phong, Le Huu Cuong, Vu Tien Chinh, Soo Un Kim and Tran Khac Vu. New Chalcones Containing 5-Fluorouracil Exhibiting in vitro Anti-Cancer Activity. Letters in Organic Chemistry, 2015, 12(4) 251-261.

12.Nguyen Thi Thuan, Do Thi Mai Dung, Do Nguyet Que, Phan Thi Phuong Dung, Tran Khac Vu, Hyunggu Hahn, Byung Woo Han, Youngsoo Kim, Sang-Bae Han, Nguyen-Hai Nam. Synthesis and Bioevaluation of New 5-Benzylidenethiazolidin-2,4-diones Bearing Benzenesulfonamide Moiety. Med Chem Res 2015, 24 (11), 3803-3812.

13.Tran Thi Lan Huong, Do Thi Mai Dung, Phan Thi Phuong Dung, Phung Thanh Huong, Tran Khac Vu, Hyunggu Hahn, Byung Woo Han, Jisung Kim, Minji Pyo, Sang-Bae Han, Nguyen-Hai Nam. Novel 2-oxoindoline-based hydroxamic acids: synthesis, cytotoxicity and inhibition of histone deacetylation. Tetrahedron Letters, 2015, 56, 6425–6429.

14.Thuy Thu Vu, Hyungrok Kim, Vu Khac Tran, Quang Le Dang, Hoa Thi Nguyen, Hun Kim, In Seon Kim, Gyung Ja Choi, and Jin-Cheol Kim. In vitro antibacterial activity of selected medicinal plants traditionally used in Vietnam against human pathogenic bacteria. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2016, DOI: 10.1186/s12906-016-1007-2.

15. Le Huy Binh, Nguyen Thi Thuy Van, Vu Tuan Kien, Nguyen Thi Thuy My, Luu Van Chinh, Nguyen Thi Nga, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu. Synthesis and In Vitro Evaluation of New Triazole Derivatives Based on Artemisinin via Click Chemistry, Medicinal Chemistry Research.2016, 25, 738-750.

16. Vu Thi Ha, Vu Tuan Kien, Le Huy Binh, Vu Dinh Tien, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen Hai Nam, Michael Baltas, Hyunggu Hahn, Byung Woo Han, Do Thi Thao, Tran Khac Vu. Design, synthesis and biological evaluation of novel hydroxamic acids bearing artemisinin skeleton. Bioorganic Chemistry, 2016, 66, 63-71.

17. Luu D Huy, N T Diep, H P Thu, N D Tuyen, L T K Chung, T K Vu, N H Nam and Taiana S Savinova. Tranformation of Androstenedione into 17-anpha hydroxy-16 beta-methylpregn-4-one-3,20-dione. Indian Journal of Chemistry, 2016, 55B, 16, 888-891.

18.Vu Tuan Kien, Le Huy Binh, Phan Hai Phong, Doan Thi Hien, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen Hai Nam, Do Thi Thao, Michael Baltas, Tran Khac Vu. Novel Artemisinin-Derived Dimers: Synthesis and Evaluation of Anticancer Activities. Letters in Drug Design & Discovery. 2017, 14, 102-111.

19. Do Thi Mai Dung, Phan Thi Phuong Dung, Dao Thi Kim Oanh, Tran Khac Vu, Hyunggu Hahn, Byung Woo Han, Minji Pyo, Young Guk Kim, Sang-Bae Han, Nguyen-Hai Nam. Exploration of Novel 5´(7´)-Substituted-2´-oxospiro[1,3]dioxolane-2,3´-indoline-based N-Hydroxypropenamides as Histone Deacetylase Inhibitors and Antitumor Agents. Arab. Journal of Chemistry. 2017,10, 465-472.

20.Tran Thi Lan Huong, Le Van Cuong, Pham Thu Huong, Tran Phuong Thao, Le-Thi-Thu Huong, PhanThi Phuong Dung, Dao Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Mai Huong, Hoang-Van Quan, Tran Khac Vu, Jisung Kim, Jae-Hee Lee, Sang-Bae Han, Pham-The Hai, Nguyen-Hai Nam. Exploration of some indole-based hydroxamic acids as histone deacetylase inhibitors and antitumor agents. Chemical Paper. 2017, 71(9) 1759-1769: doi:10.1007/s11696-017-0172-1.

21. Thuy Thu Vu, Hun Kim, Vu Khac Tran, Hoang Dinh Vu, Jae Woo Han, Yong Ho Choi, Kyoung Soo Jang, Gyung Ja Choi, Jin-Cheol Kim. Antibacterial activity of tannins isolated from Sapium baccatum extract and use for control of tomato bacterial wilt. PLOS ONE, July 25, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181499.

22. 
Luu Van Chinh, Le Duc Anh, Nguyen Thi Nga, Nguyen Thi Hai Ly, Vu Thi Ha, Tran Quoc Toan, Nguyen Manh Cuong and Tran Khac Vu. Synthesis and In vitro Cytotoxic Evaluation of Novel Murrayafoline A Derived β-Amino Alcohols. Letters in Organic Chemistry, 2017, 14 (10) 603-611.

23. Vu Van Vu, Trinh Thi Nhung, Nguyen Thi Thanh, Luu Van Chinh, Vu Dinh Tien, Vu Thu Thuy, Do Thi Thao, Nguyen Hai Nam, Angela Koeckritz and Tran Khac Vu. Synthesis and Biological Evaluation of New (-)-Gossypol-Derived Schiff Bases and Hydrazones. Journal of Chemistry. Hindawi. 2017, https://doi.org/10.1155/2017/3687182. 

24. Thinh Van Nguyen, Hien Van Pham, Duong Binh Vu, Anh Tuan Dang, Vu Khac Tran and Chau Dinh Phan. Microwave method for the synthesis of Amantadine Hydrochloride. Chiang Mai Journal of Science. 2018, 45 (6), 2454-2458.

25. Doan Thanh Hieu, Duong Tien Anh, Nguyen Minh Tuan, Pham-The Hai, Le-Thi-Thu Huong, Jisung Kim, Jong Soon Kang, Tran Khac Vu, Phan Thi Phuong Dung, Sang-Bae Han, Nguyen-Hai Nam, Nguyen-Dang Hoa. Design, synthesis and evaluation of novel N-hydroxybenzamides/N-hydroxypropenamides incorporating quinazolin-4(3H)-ones as histone deacetylase inhibitors and antitumor agents. Bioorganic Chemistry. 2018. 76, 258-267.

26. Trinh Thi Nhung, Nguyen Thi Thanh, Vu Dinh Tien, Luu Duc Huy and Tran Khac Vu. D-TRYPTOPHAN METHYL ESTER AS AN EFFECTIVE REAGENT FOR THE PREPARATION OF OPTICALLY ACTIVE (-)-GOSSYPOL. Indian Journal of Chemistry, 2018, vol 57B, May, 722-726.

27. Vu Dinh Tien, Vu Van Vu and Tran Khac Vu. A New Route for Preparation of Entiomers of Gossypol and Apogossypol from Racemic Gossypol. Asian J. Chem, 2019, 31 (1) 105-108.

28.DAN TRONG NGUYEN, GIANG NGUYEN TRUONG, TRUONG VAN VUONG, TAI NGUYEN VAN, CUONG NGUYEN MANH, CUONG TO DAO, THUY DINH THI THU, CHINH LUU VAN AND VU TRAN KHAC. Synthesis of New Indirubin Derivatives and Their In Vitro Anticancer Activity. Chemical Paper. 2019, 73 (5)1083-1092.

29.Nguyen Van Minh, Nguyen Thi Thanh, Hoang Thi Lien, Dinh Thi Phuong Anh, Ho Duc Cuong, Nguyen Hai Nam, Pham The Hai, Le Minh-Ngoc, Huong Le-Thi-Thu, Luu Van Chinh and Tran Khac Vu. Design, synthesis and biological evaluation of novel N-hydroxyheptanamides incorporating 6-hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-ones as histone deacetylase inhibitors and cytotoxic agents. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. Accepted

30. Vu Tien Chinh, Pham Thanh Loan, Vu Xuan Duong, Tran Khac Vu, Luu Van Chinh. Synthesis of New Zerumbone Derivatives and Their In vitro Anti-cancer Activity, Chiang Mai Journal of Science, accepted.

 

Công trình tham gia hội nghị

1.Mai Văn Trì, Trần Khắc Vũ, Phạm Văn Cường: Tổng hợp các dẫn xuất mới 10-aryldeoxoartemisinins, Prog. &Abs. ASOMPS IX, 132-133, 1998.

 

2.Trần Khắc Vũ, Trần Văn Sung và Nguyễn Văn Tuyến: Tổng hợp các dẫn xuât mới 10-deoxoartemisinins, Hội nghị Khoa học Hóa dươc Đông dương, Hà Nội ,tr 630-633, 2001.

 

3.Trần Khắc Vũ, Trần Văn Sung và Nguyễn Văn Tuyên: Tổng hợp các dẫn xuất mới 10-deoxoartemisinins chứa nitrogen, Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc, tr 169, 2001.

 

4.Choi, S. K; Vu, T. K; Kim, B. H: Novel Nucleoside based Phospholipids, Korean Chemical Society Conference, Seoul, Korea, 4/2003.

 

5.Vu, T. K.; Choi, S. K.; Kim, B. H.: Liposome formation of Uridine based phospholipids, Korean Chemical Society Conference, Busan, Korea, 10/2003.

 

6.Le Thi Thuy, Dao Huy Toan, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang, Tran Khac Vu, New Antimalarials based on 4-Aminoquinoline, The Third Indo-Japanese International Joint Symposium on Overcoming Intractable Infectious Diseases Prevalent in Asian Countries, Tokyo University of Science, December 13-14, 2010 (Invited Lecture).

 

7.Vu Thi Ha, Le Huy Binh, Nguyen Thi Thuy My, Doan Thi Hien, Phan Hai Phong, Vu Dinh Tien,Michel Baltas, Tran Khac Vu: Synthesis of Novel Artemisinin Analogues. Chemical Innovation for a Progress in ASEAN Industry and Society (8RCChE, Nov 29-Dec 1, 2015), Hanoi, Vietnam.

 

8. Vũ Đình Tiến, Nguyễn Quỳnh Chi, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyến, Trần Khắc Vũ. Nghiên cứu chiết và tinh chế gossypol từ hạt bông. Hội thảo khoa học toàn quốc, Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Đà Nẵng 9/2017, tr 26-31.

 

9. Vu Dinh Tien, Vu Van Vu, Angela Koeckritz, Trinh thi Nhung, Do Thi Thao and Tran Khac Vu. Novel (-)-gossypol derived hydrazones: Synthesis and Biological Evaluation. AIP/ Conference Proceedings. 1878, 020010 (2017); doi: 10.1063/1.5000178. Published by the American Institute of Physics.


 Patents

1. B. H. Kim, T. Chang, S. Choi, T. K. Vu: "Phospholipid based on Nucleoside", Korea. Patent 0500208 (2005. 6. 30).

2. Trần Khắc Vũ, Nguyễn Lê Anh, Đỗ Thị Thảo '' Dẫn xuất Zudovudin dùng làm chất chống ung thư và quy trình tổng hợp dẫn xuất này'' Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Số đơn: 2-2017-00162 (63081/QĐ-SHTT ngày 12.09.2017)

3. Trần Khắc Vũ, Nguyễn Lê Anh, Đỗ Thị Thảo ''Dẫn xuất Zudovudin dùng làm chất chống ung thư và quy trình tổng hợp dẫn xuất này'' Bằng Độc quyền sáng chế: Số đơn: 1-2013-03866 (63110/QĐ-SHTT ngày 12.09.2017).

 

Các sách đã xuất bản: không có

 -Học viên cao học đã hướng dẫn: 07; đang hướng dẫn 03

 -Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 02; có đề tài cho cao học và NCS theo hướng tổng hợp hóa dược

 Các thông tin khác: Hỗ trợ đầy đủ vật tư, hóa chất cho cao học và nghiên cứu sinh theo hướng tổng hợp hóa dược

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS. TS. GVCC. Trần Khắc Vũ