School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Dr. Nguyen Hong LIEN

nguyen-hong-lienHọ và tên: Nguyễn Hồng  Liên
Chức danh khoa học: Tiến sỹ
Chức vụ hành chính: Phó trưởng Khoa, Giám đốc PTN CN Lọc- Hóa dầu&Vật liệu xúc tác hấp phụ
Điện thoại: 04.38680070; 04.38683098
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Giảng dạy môn:
- Công nghệ Tổng hợp Hợp chất trung gian
- Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ-Hoá dầu
 
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:
 - Xúc tác cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo
 - Xúc tác cho quá trình tổng hợp nhiên liệu
- Xúc tác cho các quá trình tổng hợp hữu cơ-hóa dầu
- Vật liệu xúc tác hấp phụ ứng dụng cho quan trắc, phân tích và xử lý kim loại trong môi trường
 
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:
- AP04\Prj2\Nr02 (2004-2007): Use of novel tools (DGT and DET) to study the ratio of non-labile to labile metal complexes in natural systems. Funded by the VLIR-HUT co-operation program (between Belgian government and Hanoi University of Technology), Chủ nhiệm đề tài.
- KHCB 5.022.06 (2006-2008): Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật phân lập tại chỗ (in situ) dạng tồn tại của các kim loại nặng trong môi trường nước). (Đề tài Nghiên cứu cơ bản, Bộ Khoa học & Công nghệ), Chủ nhiệm đề tài. 
- B2007-01-90 (2007-2008): Nghiên cứu tổng hợp xúc tác zeolit cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ clo dễ bay hơi (VOC). (Đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo), Chủ nhiệm đề tài.
- ĐTĐL-2009G/46 (2009-2011): Nghiên cứu chế tạo xúc tác trên cơ sở coban để điều chế nhiên liệu lỏng từ khí tổng hợp thu được trong quá trình khí hóa than. (Đề tài độc lập, Bộ Khoa học và Công nghệ). Chủ nhiệm đề tài.
- ZEIN2009RIP04 (2009-2012): Development of different advanced organic and inorganic materials for heavy metal speciation and removal from aquatic systems. Funded by VLIR-UOS (Belgian State). Chủ nhiệm đề tài.
 
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:
1. Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Hồng Liên (1999). Độ chọn lọc của zeolit H-Fe-ZSM-5 trong phản ứng phân bố lại toluen. Tạp chí Hoá học 37 (4) (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia Việt Nam): 3-6.
2. I. Szaloki, M. Braun, M. Leermakers, B. Alfody, H.L. Nguyen, L. Samek, J. de Hoog, R. Van Grieken. Reconstruction of metal pollution events in the catchment area of the Tisza River by means of sediment-analysis. European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry, 16-21 June 2002, Berlin, Germany.
3. H.L. Nguyen, M. Leermakers, M. Braun, I. Szaloki, W. Baeyens. Tracing the metal pollution history of the Tisza River through analysis of sediment depth profiles. SEDNET Workshop on Chemical Analysis and Risk Assessment of Emerging Contaminants in sediments and dredged material, 28-30 November 2002, Barcelona, Spain.
4. W. Baeyens, M. Leermakers, M. De Gieter, H.L. Nguyen, K. Parmentier, S. Panutrakul, M. Elskens (2005). Overview of trace metal contamination in the Scheldt estuary and effect of regulatory measures. Hydrobiologia 540: 141-154.
5. H.L.Nguyen, M.Leermakers, J. Osán, S. Török, W. Baeyens. (2005). Heavy metals in the Lake Balaton: watercolumn, suspended matter, sediment and biota. Journal of The Science of the Total Environment 340: 213-230.
6. H.L. Nguyen, M. Leermakers, S. Kurunczi, L. Bozo, W. Baeyens (2005). Mercury distribution and speciation in Lake Balaton, Hungary. Journal of The Science of the Total Environment 340: 231-246.
7. Hong Lien Nguyen, Martine Leermakers, Marc Elskens, Fjo De Ridder, Thai Hoa Doan, Willy Baeyens (2005). Correlations, partitioning and bioaccumulation of heavy metals between different compartments of Lake Balaton. Journal of The Science of the Total Environment, 341:211-226.
8. Hong Lien Nguyen, Mihaly Braun, Martine Leermakers. Comparison of two digestion procedures used for trace metals extraction from reference sediments. Proceedings of the 12th Regional Symposium on Chemical Engineering “ New Trends toward Sustainable Development”, 30 November – 2 December 2005, Hanoi, VIETNAM.
9. Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thanh Thuý. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Si/Fe và thời gian kết tinh tới cấu trúc, hình dạng và kích thước tinh thể Fe-ZSM-5. Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phân ban Công nghệ Hoá học, 13-15 tháng 10 năm 2006, Hà Nội, VIỆT NAM.
10. Nguyen Hong Lien, Huynh Trung Hai, Yue Gao, Martine Leermakers, Willy Baeyens (2007). In situ metal speciation using a new technique. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 45 (Số 1B): 276-281.
11. Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam (2007). Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khuếch tán qua màng mỏng xác định tại chỗ hàm lượng kim loại linh động trong môi trường nước. Tạp chí Hoá học, Tập 45 (Số đặc biệt): 48-51.
12. Nguyễn Hồng Liên, Lại Đức Trinh, Ngô Thanh Nam. Hydrodeclo hoá hợp chất hữu cơ chứa clo trên xúc tác Pt/HZSM-5: Những kết quả nghiên cứu ban đầu. Hội nghị Xúc tác Hấp phụ toàn quốc lần thứ 4, 2-4/8/2007, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
13. Nguyen Hong Lien, Chu Thi Hai Nam, Leermakers Martine, Baeyens Willy. Effect of the hydrogel composition on the metal diffusion in DET and DGT techniques. The 10th EurAsia Conference on Chemical Sciences, “Beyond Borders”, 7-11 January 2008, Manila, PHILIPPINES.
14. Nguyen Hong Lien, Nguyen Anh Duc (2008). Application of activated carbon as a catalyst support for hydrodechlorination of chlorinated organic compounds. Tạp chí Hoá học, Tập 46 (Số 5A): 412-416. 
15. Nguyen Hong Lien, Chu Thi Hai Nam (2009). Study on the synthesis of Pd/Al2O3 as a catalyst for the treatment of chlorinated organic compounds. Tạp chí Hoá học, Tập 47 (Số 2A), trang 432-439.
16. H.L.Nguyen, M. Braun, I. Szaloki, W. Baeyens, R. Van Grieken, M. Leermakers (2009). Tracing the metal pollution history of the Tisza River through the analysis of a sediment depth profile. Water, Air, and Soil Pollution 200: 119-132.
Normal 0

 

17. Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Đặng Quốc Thắng (2009). Nghiên cứu quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen trên xúc tác lưỡng kim loại Pd-Cu/C*. Tạp chí Hóa học. Tập 47 (Số 4A), trang 531-535.

18. Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Hoàng Thị Hồng Huế (2009). Nghiên cứu khả năng xúc tác của Pd-Ag/SiO2 tổng hợp bằng phương pháp sol-gel cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen. Tạp chí Hóa học. Tập 47 (Số 6A), trang 144-149.
 
You are here: Home Faculty & Staff Dr. Nguyen Hong LIEN