School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Dr. Dao Quoc TUY

Họ và tên: ĐÀO QUỐC TUỲ
Chức danh khoa học: PGS., Tiến sĩ hoá học 
Chức vụ hành chính: Trưởng Bộ môn Công nghệ Hữu cơ – Hoá dầu
Điện thoại: 0438-692-441
Email: tuy.daoquoc@hust.edu.vn; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu; Thiết bị nhà máy lọc dầu; Các phương pháp phân tích đánh giá nguyên liệu và sản phẩm; Hấp phụ và trao đổi ion.

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:

+ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu zeolit từ khoáng sét và hoá chất, ứng dụng làm chất hấp phụ và xúc tác trong công nghiệp.

+ Nghiên cứu chế tạo phụ gia phục vụ cho công nghiệp dầu khí: Dung dịch khoan, Nhiên liệu xăng, diezel.

+ Nghiên cứu công nghệ, xúc tác điều chế nhiên liệu sinh học.

+ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho các quá trình phản ứng tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:

+ Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ để sản xuất cồn tuyệt đối từ cồn công nghiệp.

+ Nghiên cứu chế tạo phụ gia cho dung dịch khoan thăm dò khai thác dầu khí.

+ Nghiên cứu tổng hợp biodiezel trên sơ đồ phản ứng áp suất khí quyển, xúc tác superaxit rắn.

+ Nghiên cứu xúc tác và phản ứng chuyển hoá khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng.

+ Nghiên cứu xúc tác phân huỷ sinh học nhằm xử lý chất thải khó phân huỷ, chống ô nhiễm môi trường.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:

1.  Tạ Ngọc Đôn, Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp zeolit A từ metacaolanh nhờ chất tạo phức và kiềm, Tạp chí Hoá học và Công nghiệp hoá chất, số 1, 2000.

2.  Tạ Ngọc Đôn, Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Trọng Yêm, Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc bentonit khi xử lý với chất tạo phức và kiềm, Tạp chí Hóa học và Công nghiệp hoá chất, số 2, 2000.

3. Tạ Ngọc Đôn, Vũ Đào Thắng, Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp thuỷ nhiệt zeolit P trực tiếp từ caolanh không nung, Tạp chí Hoá học, số 3, 2001.

4. Đào Quốc Tuỳ, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp zeolit A từ metacaolanh với thời gian kết tinh ngắn, Tuyển tập công trình Hội nghị Xúc tác - 2001, Viện Hoá học Công nghiệp.

5. Vũ An, Đào Quốc Tuỳ, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp zeolit P ở điều khiện áp suất cao, Tuyển tập công trình Hội nghị Xúc tác - 2001, Viện Hoá học Công nghiệp.

6. Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Trọng Yêm, Chuyển hoá cấu trúc khoáng caolanh và serpentin thành zeolit HS, Tuyển tập công trình khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001.

7. Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Trong Yêm, Tổng hợp zeolit NaX hiệu suất cao từ caolanh Yên Bái, Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội, 10/2003.

8. Dao Quoc Tuy, Hoang Trong Yem, Synthesis of Y-type zeolite from metakaolin and the effect of the SiO2/Al2O3 ratio in the initial mixture on the type of products, 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences, 10/2003, Hanoi, Vietnam

9. Đào Quốc Tuỳ, Lê Mạnh Hùng, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm, Caolanh vùng Phú Thọ và bước đầu nghiên cứu chuyển hoá thành zeolit NaA, Tạp chí Dầu khí, Số 3, Trang 24 - 31, 2004

10. Văn Đình Đệ, Đào Quốc Tuỳ, Văn Đình Sơn Thọ, Thân Thị Huyền Trang, Nghiên cứu tổng hợp sản phẩm chứa zeolit Mordenit và Analcime từ diatomit Phú Yên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 + 49, 2004

11. Vũ Ngọc Quyền, Đào Quốc Tuỳ, Nguyễn Văn Phất, Hoàng Thanh Bình, Nghiên cứu chuyển hoá Cao lanh Tuyên Quang thành zeolit KF, Tạp chí Hoá học, Số 5A, 2005, tr 107 - 111

12. Anton Purnomo, Susan Gallardo, Leonila Abella, Tuy Dao Quoc, Hiroo Niiyama, Preparation and surface characterization of nickel catalysts on various support materials for steam reforming of methane, Proceeding of Regional Symposium on Chemical Engineering, Hanoi, VIETNAM, Vol.5, p 1-6, 12/2005

13. Tuy Dao Quoc, Yem Hoang Trong, Anton Purnomo, Susan Gallardo, Leonila Abella, Hiroo Niiyama, Characterization of Pt catalyst on high surface area gama-Al2O3, Proceeding of Regional Symposium on Chemical Engineering, Hanoi, VIETNAM, Vol.5, p 18-22, 12/2005

14. Đào Quốc Tuỳ, Vũ Ngọc Quyền, Hoàng Thanh Bình, Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh Việt Nam thành zeolit KF, Tuyển tập Công trình Hội nghị Xúc tác hấp phụ Toàn Quốc, Huế, 9/2005

15. Đào Quốc Tuỳ, Hoàng Thanh Bình, Hoàng Trọng Yêm, Nghiên cứu ứng dụng zeolit KF làm chất hấp phụ n­ước trong sản xuất cồn tuỵêt đối, Tuyển tập Công trình Hội nghị Xúc tác hấp phụ Toàn Quốc, Huế, 9/2005.

16. Đào Quốc Tuỳ, Nguyễn Nhân Hậu, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp zeolite KA từ hoá chất và ứng dụng làm chất hấp phụ nước trong cồn công nghiệp ở pha lỏng, Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHBK Hà Nội, T10/2006

17. Đào Quốc Tuỳ, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Gia Toàn, Hoàng Trọng Yêm, Tổng hợp zeolite KF từ cao lanh và ứng dụng chất hấp phụ nước trong axeton, Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHBK Hà Nội, T10/2006

18. Đào Quốc Tuỳ, Kiều Việt Long, Phạm Trường Sơn, Võ Hồng Phương, Đào Văn Tường, Nguyễn Phúc Hải, Nghiên cứu, tổng hợp Biodiezel đi t ừ dầu bông với xúc tác superaxit rắn trên hệ thống thiết bị cố định pha hơi ở áp suất khí quyển, Hoá học và ứng dụng, Số 7 (91)/

19. Đào Quốc Tuỳ, Kiều Việt Long, Đào Văn Tường Phạm Trường Sơn, Võ Hồng Phương, , Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Văn Tiến, Nghiên cứu, tổng hợp biodiezel đi từ dầu cao su với xúc tác superaxit SO42-‑/zeolit trên hệ thống thiết bị cố định pha hơi ở áp suất thường, Hoá học và ứng dụng, Số 8 (92)/2009

.......

 
You are here: Home Faculty & Staff Dr. Dao Quoc TUY