Các Bộ môn

TT
Bộ môn
VP
Điện thoại
Email
@hust.edu.vn
Trưởng BM
1 Hóa Lý 422-C1 38680109 SCE-DPC TS. Nguyễn Vân Anh
2 Hóa Hữu cơ 303-C1 38691145 SCE-ORGANIC PGS. Trần Thu Hương
3 Hóa Phân tích 418-C1 38692206 SCE-ANACHEM TS. Trần Thị Thúy
4 Hóa Đại cương – Vô cơ 408-C1 38680110 SCE-INORGANIC TS. Phan Trung Nghĩa
5 Công nghệ In 203-C4/C5 38683797 SCE-PRINTS PGS. Hoàng T. Kiều Nguyên
6 Máy và Thiết bị công nghệ Hóa chất-Dầu khí 310-C3/C4 38692510 SCE-DCPPE TS. Vũ Đình Tiến
7 Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu 303-C4 38692441 SCE-PETROCHEM TS. Đào Quốc Tùy
8 Công nghệ các chất Vô cơ 302-C4 38692943 SCE-ICT PGS. La Thế Vinh
9 Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại 111-C5 38680122 SCE-DECP PGS. Mai Thanh Tùng
10 Quá trình-Thiết bị công nghệ Hóa học-Thực phẩm 108-C4 38680121 SCE-DCE TS. Nguyễn Văn Xá
11 Công nghệ Vật liệu Silicat 103-C4 38692517 SCE-DSM TS. Vũ Hoàng Tùng
12 Xây dựng Công nghiệp 312-C3/C4 38680117 SCE-DCI KTS. Lê Tiểu Thanh
13 Công nghệ Xenluloza-Giấy 212-C4 38684955 SCE-PPT TS. Lê Quang Diễn
14 Công nghệ Hóa dược và Bảo vệ thực vật 308-C3/C4 38684963 SCE-DPCP PGS. Hoàng Xuân Tiến
15 PTN Công nghệ Lọc hóa dầu và Vật liệu xúc tác-Hấp phụ 301-C5/C10 38683098 SCE-PCM PGS. Nguyễn Hồng Liên